"Przyjazna szkoła"

Projekt trwa od: 01/09/2011 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
opolskie
Popielów
Gmina wiejska
Gmina Popielów
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • lekki
  • umiarkowany
1-20
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • 7-18
  • Edukacja
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa "Razem"
  • Środki własne

Gmina Popielów jest  organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych, do których uczęszcza obecnie 443 dzieci. Część z nich to uczniowie, którym niezbędna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz dla których organizowane są zajęcia rewalidacyjne. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Opolu wynosi 10.
Spośród naszych szkół na szczególną uwagę zasługuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie. W swoich szeregach obecnie ma bowiem aż 8 z  10 dzieci niepełnosprawnych. Są to dzieci o różnym stopniu oraz rodzaju niepełnosprawności.
Samorząd Gminy Popielów zauważa potrzebę stałego udoskonalania jednostek oświatowych, tak aby dostosować je w jak największym stopniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie zniesione zostały wszelkie bariery architektoniczne, prowadzona jest edukacja włączająca oraz otworzony został pierwszy w gminie oddział integracyjny.
Naszym zamysłem było stworzenie „Przyjaznej szkoły”- szkoły otwartej na wszelkie potrzeby wynikające z niepełnosprawności uczniów, tak aby czuły się w niej w pełni bezpiecznie, swobodnie oraz aby wszelkie ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności były w jak najmniejszym stopniu odczuwane zarówno przez dzieci jak i ich rodziców.
Celem naszych działań jest wyrównywanie szans edukacyjnych, a także stałe udoskonalanie szkoły, budowanie pozytywnych relacji społecznych pomiędzy uczniami  oraz wzmacnianie poczucia akceptacji.

 

„Przyjazna szkoła” to całokształt działań ukierunkowanych na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. W swoim założeniu polega na stałym udoskonalaniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie zarówno pod względem dostępności i rozwiązań architektonicznych jak i oferty edukacyjnej. Działania jakie podejmujemy wpływają na polepszanie warunków nauki, opieki i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami,  a także na kształtowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w środowisku ogólnodostępnym. Pierwsze kroki,  jakie podjęliśmy tworząc „Przyjazną szkołę” polegały na usunięciu przeszkód architektonicznych, które stanowiły znaczną barierę komunikacyjną oraz ograniczały swobodę poruszania się. Zadbaliśmy o  to, aby w budynku szkoły oraz na sali gimnastycznej  zamontowane zostały windy. Ponadto w szkole wybudowano podjazdy. Przyczyniło się to do poprawy jakości przemieszczania się dzieci niepełnosprawnych po terenie szkoły oraz dało im większą samodzielność.  Kolejnym krokiem  było utworzenie oddziału klasy integracyjnej. W jego poczet wstąpiło 3 uczniów niepełnosprawnych. Podkreślić należy, iż dla 2 z nich szkoła w Popielowie nie jest szkołą obwodową, jednakże zapewniamy możliwość uczęszczania dzieci do niej,  aby mogły kształcić się w placówce całkowicie dostosowanej do ich potrzeb. Doskonale przygotowana do nowej roli kadra pedagogiczna  pracuje z dziećmi z pełnym oddaniem oraz poświęceniem. Staramy się na bieżąco zapewniać dzieciom dobre warunki nauki, zakupując  sprzęt  szkolny oraz pomoce dydaktyczne, tak aby możliwe było realizowanie zajęć zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Szkoła  w Popielowie prowadzi również edukację włączającą. Jest to  forma nauczania umożliwiająca kształcenie się uczniów niepełnosprawnych w środowisku ogólnodostępnym, pośród rówieśników. Objęci są oni także odpowiednim wsparciem pedagogicznym oraz organizacyjnym.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie jest miejscem które cechuje się otwartością na wszelkie potrzeby dzieci objętych kształceniem specjalnym. Poprzez szereg działań realizowanych w celu rozwijania idei integracji, na przestrzeni lat szkoła stała się miejscem przyjaznym dla dzieci niepełnosprawnych. Bezpośrednie rezultaty działań wspomagających rozwój psychofizyczny oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych zauważalne są nie tylko na płaszczyźnie edukacyjnej ale również w sferze relacji międzyludzkich. Uwzględniane są indywidualne możliwości oraz potrzeby każdego dziecka. Opracowywany  jest, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach program nauczania.  Wspólna nauka i zabawa, codzienne przebywanie ze sobą, aktywny udział w życiu szkoły – to wszystko przedkłada się na sprawne funkcjonowanie dziecka w środowisku. Dzięki staraniom grona wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dzieci zdrowe uczą się wzajemnego szacunku, akceptacji oraz empatii. Uwrażliwiane są na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników. Całe otoczenie ma ogromny wpływa na funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. W trakcie roku szkolnego organizowane są wspólne zabawy, zebrania  z rodzicami - było pieczenie kiełbasek i  degustacja kiszonej przez dzieci kapusty. W grudniu 2015r. odbyły się niecodzienne jasełka -„teatr cieni” w wykonaniu klasy integracyjnej.  Dzieci również wspólnie uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych. Przygotowują oraz biorą udział w apelach, czy imprezach szkolnych (mikołajki, andrzejki, bale karnawałowe, czy szalone skoki na bungee z okazji Dnia Dziecka). W ramach innowacji pedagogicznej „Gmina Popielów-moja mała ojczyzna” realizowanej w roku 2015/2016 dzieci poznawały historię i kulturę regionu, piekły ciasta, darły pierze, szyły poduszki. Rodzice chętnie włączają się w różne inicjatywy, aktywnie w nich uczestniczą oraz służą pomocą. Tego typu starania wspomagają integrację, która ma kluczowe znaczenie.

Działania skierowane do dzieci niepełnosprawnych nieustannie się rozwijają. Kadra pedagogiczna systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, niezbędną do realizacji zadań wynikających  z powierzonej im roli.  Zaopatrywanie szkoły w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wpływa na wysoką jakość oraz efektywność nauczania. Wdrażanie edukacji włączającej jako prawa do wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami sprzyja budowaniu atmosfery akceptacji odmienności. Poprzez integrowanie się i pomoc słabszym dzieci dorastają w poczuciu odpowiedzialności za kolegę, nabywają cierpliwości, otwartości, wytrwałości oraz zrozumienia. Staramy się krzewić wśród uczniów już od najmłodszych lat postawy społeczne oparte na szacunku i wzajemnej pomocy. Uczymy tolerancji a także przeciwdziałamy izolacji. Praca ucznia w szkole, jego sukcesy oraz porażki, nauka radzenia sobie z nimi, relacje z rówieśnikami -  wszystkie te aspekty życia szkolnego budują w dziecku poczucie własnej wartości, samoakceptacji, przełamują lęk w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, ukierunkowują na przezwyciężanie własnych ograniczeń. Postawy wypracowane w szkole  przynoszą wymierne  efekty w sposobie postrzegania społeczeństwa i funkcjonowania w nim.  Przedkłada się to na późniejsze dorosłe życie zarówno osób  pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom rodziców. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym stosownej pomocy, umożliwiającej  funkcjonowanie na równych prawach,  pośród  rówieśników jest dla nas inwestycją o długofalowym oddziaływaniu, która na pewno zaowocuje w przyszłości.

„Przyjazna szkoła” to całokształt działań, które nie są ograniczone ramami czasowymi. Korzystny wizerunek szkoły, pozytywne opinie ze strony rodziców oraz stale ulepszana baza dydaktyczno-edukacyjna czy też wprowadzanie różnych innowacji pedagogicznych, w których uczestniczą wszystkie dzieci  sprawiają, iż szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców dzieci niepełnosprawnych. Naszym celem jest integracja, przełamywanie dyskryminacji oraz nauka postrzegania odmienności w pozytywnym świetle. Szkoła pragnie kontynuować swoje dobre praktyki nastawione na wzajemną pomoc, szacunek oraz rozwój idei równych szans.  

 

Winda dla osób niepełnosprawnych zamontowana w ciągu komunikacyjnym budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie.
Winda dla osób niepełnosprawnych zamontowana na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie.
Niecodzienne jasełka - "Teatr cieni" w wykonaniu dzieci uczęszczających do klasy integracyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie.

Komentarze (0)