Dostosowanie miejskich serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych - projekt "Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!"

Projekt trwa od: 26/10/2015 r. do 31/12/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń
Gmina miejska
Urząd Miasta Torunia
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Głuchoślepota
 • Narządu ruchu
 • Choroby neurologiczne
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Projekt realizowany przez Gminę Miasta Torun
 • Inne

Realizacja projektu wynikała z potrzeby podjęcia działań zapobiegających cyfrowemu wykluczeniu. Celem projektu było umożliwienie jak największej liczbie użytkowników korzystania w sposób wygodny i intuicyjny z treści publikowanych w miejskich serwisach internetowych. Założeniem projektu było, aby z dostępnych stron internetowych mogły korzystać wszystkie osoby narażone na cyfrowe wykluczenie - do tej grupy należą niepełnosprawni sensorycznie (ludzie niewidomi, niedowidzący, głusi, niedosłyszący, oraz głucho-niewidomi), niepełnosprawni manualnie (osoby z ograniczeniami ruchomymi), niepełnosprawni intelektualnie, seniorzy. Większa dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych przyczyni się do zmniejszenia poziomu  alienacji i wykluczenia społecznego, zwiększenia świadomości osób niepełnosprawnych z korzyści płynących z technologii informacyjnych, podniesienia poziomu życia, zwiększenia możliwości szerszej komunikacji dla osób niepełnosprawnych, tworzenia i rozwijania własnych społeczności sieciowych. 

W ramach projektu dostosowano pięć serwisów internetowych, tj. www.torun.pl, www.bip.torun.pl, www.um.torun.pl, www.inwestuj.torun.pl, www.konsultacje.torun.pl, do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami WCAG 2.0 określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012, poz. 526 z późn. zm.). Wykonano prace programistyczne polegające na dostosowaniu systemów CMS do wymogów WCAG 2.0. Uruchomiono czytnik stron www  (mechanizm umożliwiający czytanie zawartości stron www po kliknięciu na przycisk/ikonę audio).  Zlecono przeprowadzenie audytów, które zostały wykonane przez osoby niepełnosprawne. Audyty miały na celu zweryfikowanie zgodności serwisów z wymaganiami projektu.

Dostosowano pięć serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, narażonych na cyfrowe wykluczenie - do tej grupy należą niepełnosprawni sensorycznie (ludzie niewidomi, niedowidzący, głusi, niedoslyszący, oraz głucho-niewidomi), niepełnosprawni manualnie (osoby z najróżniejszymi ograniczeniami ruchomymi), niepełnosprawni intelektualnie, seniorzy. Projekt realizuje zasady WCAG 2.0, tj.
- percepcja (informacje muszą być przedstawione użytkownikom w dostepny dla nich sposób)
- funkcjonalność (koponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne,powinny pozwalać na interakcję)
- zrozumiałość (treść oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe)
- rzetelność (treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana)

Dzięki zakupieniu w ramach projektu czytnika stron www (mechanizmu umożliwiającego czytanie zawartości stron www po kliknięciu na przycisk/ikonę audio) osoby niepełnosprawne mogą w pełni korzystać z treści zamieszczanych na miejskich serwisach internetowych.

Realizacja projektu stanowi działanie zapobiegające cyfrowemu wykluczeniu i zapewnia trwały dostęp do treści znajdujących sie w miejskich serwisach internetowych. Projekt umożliwi szerszy dostęp do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, rozwój osobisty poprzez wykorzystanie Internetu, dostęp do globalnych zasobów wiedzy, szerszą komunikację dla osób niepełnosprawnych, tworzenie i rozwijanie własnych społeczności sieciowych, rozwój umiejętności interpersonalnych, podniesienie poziomu życia.
 

Komentarze (0)