„Wiem więcej – pomagam świadomie”

Projekt trwa od: 01/02/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Miasto na prawach powiatu: Tarnów
Gmina miejska
Dział Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
Całej społeczności
 • nie dotyczy
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Dyrektorzy placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt Pedagodzy szkolni – szkół, w których realizowany jest projekt Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Pogórze” Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Tarnowie - osoba posługująca się językiem migowym Polski Związek Niewidomych Koło w Tarnowie; Tarnowskie Zrzeszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Start” Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, znający język migowy
 • Środki własne
 • Środki sponsorów

 Projekt „Wiem więcej - pomagam świadomie”, stanowi odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego. Realizacja projektu stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i świadomości społecznej dzieci i młodzieży na temat niepełnosprawności, pozwala wypracować pozytywne wzorce zachowań, rozbudza empatię w codziennym życiu, przekłada się na zrozumienie trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych oraz sposób ich postrzegania. Przyczynia się do integracji z osobami niepełnosprawnymi, obala stereotypy związane z niepełnosprawnością. Dzieci i młodzież nabytą wiedzę wprowadzają do swoich środowisk. Stają się wrażliwsi na potrzeby innych osób, starają się świadomie pomagać. Projekt „Wiem więcej - pomagam świadomie”, obejmuje prezentację multimedialną, pogadanki, warsztaty i spotkania z osobami niepełnosprawnymi. W toku wszystkich zaplanowanych działań, szczególnie podkreślane jest znaczenie i rola integracji społecznej i bezinteresownej pomocy i wsparcia na rzecz niepełnosprawnych rówieśników i dorosłych osób niepełnosprawnych, z którymi dzieci i młodzież spotykają się w codziennym życiu. W czasie trwania projektu prowadzona jest kampania informacyjna, polegająca na umieszczaniu na stronie internetowej MOPS informacji o projekcie, rozwieszane są plakaty na tablicach informacyjnych MOPS oraz placówek oświatowych, w których odbywają się zajęcia i spotkania.. Działania realizowane w ramach projektu wpisują się w cele strategiczne programów określających kierunki pracy w zakresie polityki społecznej miasta Tarnowa na rzecz osób niepełnosprawnych tj. „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2011-2020, oraz Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Tarnowie na lata 2016-2020. Realizowany projekt „Wiem więcej - pomagam świadomie”, jest przedsięwzięciem innowacyjnym w stosunku do działań statutowych i ponadstandardowych realizowanych przez pracowników MOPS w Tarnowie, na rzecz pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej MOPS w Tarnowie, realizując projekt „Wiem więcej - pomagam świadomie”, w I edycji w 2014 roku, przygotowali ofertę edukacyjno - informacyjną dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w wybranych szkołach miasta Tarnowa. Projektem objęto 89 uczniów. Każda klasa wzięła udział w zajęciach tematycznych: „Życie w ciszy”; „Chodzę rękoma”; „Życie w ciemności”. Udział w zajęciach był również atrakcyjną formą przeprowadzenia lekcji wychowawczej. Druga edycja projektu miała miejsce w 2015 roku i skierowana była do dzieci uczęszczających do pięciu wybranych tarnowskich przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi. W spotkaniach opartych na modelu warsztatów oraz spotkań informacyjnych prowadzonych w przedszkolach, wzięło udział 300 dzieci. Do dzieci skierowano ofertę edukacyjno – informacyjną, przygotowaną według opracowanych wcześniej scenariuszy. Wykłady i warsztaty obejmowały swoją tematyką zagadnienia niepełnosprawności, savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych (dotyczyły głównie niepełnosprawności ze wzroku, słuchu i narządu ruchu). Były to podobnie jak w I edycji zajęcia warsztatowo – edukacyjne. Tegoroczna trzecia edycja projektu, skierowana była do dzieci uczących się w klasach I -III w tarnowskich szkołach podstawowych oraz dzieci uczęszczających do jednego z tarnowskich przedszkoli. Wśród partnerów tej edycji oprócz przedstawicieli tarnowskich organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, był również koordynator rodzinnej pieczy zastępczej MOPS, znający język migowy.

Liczne wydarzenia i atrakcje organizowane w tarnowskich placówkach oświatowych w ramach projektu „Wiem więcej - pomagam świadomie”, spotykają się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i pracowników tychże placówek oraz partnerów - przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, działających w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym w mieście Tarnowie. W trakcie organizowanych w tarnowskich placówkach oświatowych działań, dzieci i młodzież mają możliwość spotkać się ze specjalistami, którzy przekazują  niezbędne informacje o świecie osób niepełnosprawnych i udzielają porad jak pomagać takim osobom. Poznają osobiście osoby niepełnosprawne, żyjące niekiedy w sąsiedztwie, ich problemy, ograniczenia, obawy i oczekiwania w stosunku do tzw. zdrowej części społeczności lokalnej. Dzięki uczestnictwu w zajęciach i spotkaniach, dzieci i młodzież mają możliwość zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat właściwych zachowań wobec osób niepełnosprawnych, poznać specyfikę ich funkcjonowania, nauczyć się zasad  savoir - vivre. Prowadzone warsztaty sprzyjają podniesieniu świadomości społecznej dzieci i młodzieży, uwrażliwiają je na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dzięki poznawaniu osób niepełnosprawnych następują zmiany często utrwalonych już - szczególnie wśród starszych dzieci i młodzieży - stereotypów na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku. Realizacja projektu, przyczynia się także do rozwoju współpracy z tarnowskimi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również do nabycia przez realizatorów, wiedzy i doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Podejmowane w kolejnych edycjach przedsięwzięcia, promują realizacje zadań z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, integracji społecznej, polityki równych szans, jak też szerzenie dobrych praktyk. Różnorodne działania sprzyjają budowaniu kompleksowego, skutecznego systemu wsparcia interdyscyplinarnego (pomoc społeczna, instytucje edukacji, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, wolontariat), na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizowane działania przyczyniają się do zwrócenia uwagi na bariery prawne, edukacyjne, zawodowe, kulturalne, komunikacyjne, a przede wszystkim mentalne, które niejednokrotnie uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym prowadzenie normalnego życia, prezentują możliwości osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia codziennego i społecznego. Są również okazją do dalszego pozytywnego kształtowania się opinii społecznej w kierunku akceptacji osób z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością ludzi młodych oraz łamania stereotypów drzemiących jeszcze w społeczeństwie, a także uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka - nie tylko niepełnosprawnego. Ponadto realizacja projektu wpływa pozytywnie na integracje środowisk osób niepełnosprawnych z osobami w pełni sprawnymi. Realizatorzy projektu liczą, że dzieci i młodzież zdobytą wiedzę wprowadzą do swoich środowisk życia i nauki. Staną się wrażliwsi na potrzeby innych osób oraz będą bardziej świadomie pomagać potrzebującym wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym między innymi swoim rówieśnikom, kształcącym się w tych samych przedszkolach i szkołach. Zakładany wzrost poczucia empatii u dzieci i młodzieży, przyczyni się do integracji z osobami niepełnosprawnymi. Po trzech edycjach należy stwierdzić, że projekt jest skuteczny i użyteczny, a jego efekty mają charakter trwały i umożliwiają kontynuację i rozwijanie dalszych działań w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych. Osiągnięte rezultaty mają również pozytywny wpływ na rozwój społeczny dzieci i młodzieży.

Dzisiejszy świat to nieustanna bieganina za karierą, pieniędzmi, zapomina się o podstawowych wartościach. Zmiana mentalności społecznej czy lokalnej nie dokona się z dnia na dzień, dlatego przez kontynuację spotkań z osobami niepełnosprawnymi, prezentacje i warsztaty, realizatorzy projektu „Wiem więcej – pomagam świadomie”, chcą coraz większą liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do tarnowskich palcówek oświatowych, uwrażliwiać na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przekazywać im zasady savoir - vivru wobec nich. Poszerzyć ich wiedzę na temat niepełnosprawności, wypracować pozytywne wzorce zachowań, rozbudzić empatię, co w codziennym życiu przełoży się na zrozumienie trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych oraz sposób ich postrzegania. Duże zainteresowanie problematyką projektu, wskazuje na celowość kontynuowania tego rodzaju działań w kolejnych przedszkolach i szkołach. Również przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, widzą sens tworzenia takich projektów. W kolejnych edycjach planowane jest  zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez wspólne działania z młodzieżą jak np. nauka Nordic Walking. W trakcie trwania projektu zrodził się pomysł kolejnego projektu zainicjowany przez Prezesa Tarnowskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Niedowidzących „Pogórze”, łączący wspólne działania młodzieży i osób niewidomych. Reasumując stwierdzić należy, iż projekt „Wiem więcej – pomagam świadomie”, cieszył się takim powodzeniem, że podjęto decyzję o kontynuacji działań w kolejnych latach, w innych tarnowskich przedszkolach i szkołach, wśród dzieci w przedziale wiekowym 4-10 lat.

I edycja projektu ,,Wiem więcej pomagam świadomie” - rok 2014. W projekcie uczestniczyła młodzież gimnazjalna i licealna z tarnowskich szkół. Projekt rozpoczęto od prezentacji multimedialnej, dotyczącej savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych. Po prezentacji młodzież miała możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Prezes Polskiego Związku Głuchych w Tarnowie, podzieliła się swoją wiedzą na temat funkcjonowania i problemów osób niepełnosprawnych w środowisku, zapraszając młodzież do nauki języka migowego. Następnie Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Niedowidzących ,,Pogórze”, opowiedział o swoim funkcjonowaniu w ,,świecie ciemności”. Młodzież z zainteresowaniem słuchała o zdobyczach technicznych, które poprawiają funkcjonowanie w środowisku, osobom niewidomym. Zaprosił również młodzież do wspólnego udziału w zajęciach Nordic Walking.
Zajęcia warsztatowe obrazujące życie codzienne osób niewidomych. Skompletowanie skarpet w pary okazało się zadaniem trudnym w wykonaniu. Rozpoznanie nominałów na banknotach i monetach, również okazało się zadaniem trudnym i tylko nielicznym uczniom udało się odgadnąć nominał pieniędzy.
Po prezentacji savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych ruchowo i prelekcji Prezesa Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych ,,Start”, na temat funkcjonowania i problemów osób poruszających się na wózku inwalidzkim, nastąpiły zajęcia warsztatowe. Młodzież mogła przekonać się, jak bariery architektoniczne potrafią utrudniać życie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, czy o kulach. Warsztaty miały ukazać młodzieży problemy osób z niepełnosprawnością ruchową, ale również możliwości i szanse normalnego funkcjonowania, po usunięciu barier architektonicznych w środowisku.
Dzięki spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi, wiele dzieci po raz pierwszy miało możliwość dowiedzieć się o problemach osób niewidomych, niesłyszących czy poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, podczas których uczyły się jak pomagać osobom niepełnosprawnym, a jakich zachowań unikać. Poznały również zasady savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych.
Podobnie jak poprzednie i ta edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników zajęć warsztatowych i spotkań z osobami niepełnosprawnymi.
W trakcie prowadzonych zajęć, dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zadawały pytania prelegentom. Wspólnie wyciągano wnioski co można jeszcze zrobić, aby poprawić relacje między osobami zdrowymi a niepełnosprawnymi. Na koniec zajęć wszystkie dzieci otrzymały kolorowanki o tematyce niepełnosprawności.

Komentarze (0)