Wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności

Projekt trwa od: 02/10/2006 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Sosnowiec
Powiat
Miasto Sosnowiec
Osób z niepełnosprawnością
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępny transport
  • Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA, Fundacja Instytut Twórczej Integracji
  • Środki własne

Sosnowiec jest miastem, które zamieszkuje ponad 20 tys. osób z niepełnosprawnością, w tym szacuje się że ponad 50% osób posiada naruszenia sprawności organizmu, które mogą powodować trudności w poruszaniu się. Ponadto Sosnowiec jest miastem dość znacznie zurbanizowanym o dużej powierzchni, z występującymi barierami architektonicznymi
w obrębie ciągów komunikacyjnych pieszych, w którym komunikacja miejska autobusowa  choć w pełni dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych nie zabezpiecza w pełni potrzeb przewozowych osób z dysfunkcjami . Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają o wiele mniejsze możliwości mobilności w życiu codziennym, w porównaniu ze sprawną częścią społeczności. Realizowane w ostatnich latach Programy na rzecz osób niepełnosprawnych uwzględniały szereg działań, których celem jest jak najmniejsza eliminacja osób niepełnosprawnych z życia codziennego, włączanie tych osób jak najszerzej
w życie społeczne i gospodarcze. Przyjęto cel wspomagania i organizowania działań z pełnym uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu miasta. Jednym z pomysłów, który pomaga ten cel osiągać, jest organizacja transportu specjalistycznego, z którego osoby niepełnosprawne mogą korzystać, w jak najbardziej dogodny dla siebie sposób. Dotychczasowe bowiem usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych były świadczone głównie przez korporacje taksówkowe. W związku z tym, że większość osób niepełnosprawnych nie należy do grona wysoko uposażonych, często usługi komercyjne były dla nich nieosiągalne. Z jednej więc strony ograniczony dostęp do usług komercyjnych ze względu na ich cenę, z drugiej strony bariery urbanistyczne miasta i autobusowy transport miejski dowożący w miejsce nie zawsze umożliwiające dotarcie do wyznaczonego celu.

Wdrożone rozwiązanie polega na zorganizowaniu specjalistycznego transportu osób niepełnosprawnych, adresowanego do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla dzieci. Przewozy realizowane są samochodem typu „bus", który przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych w tym również poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich. Przewozy odbywają się wg zasady „od drzwi do drzwi", a więc obsługa pojazdu służy pomocą pasażerom w dotarciu do celu podróży tj. np. przychodnia zdrowia, placówka handlowa, spotkanie towarzyskie, mieszkanie itp. - nie stwarza się ograniczeń co do celu wyjazdu.
W celu wyboru najlepszego realizatora zadania Prezydent Miasta Sosnowiec ogłosił konkurs adresowany do organizacji pozarządowych działających w obszarze pożytku publicznego dotyczący realizacji projektów w zakresie wsparcia integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności. Takie też rozwiązanie, by zadanie to wypełniała organizacja pozarządowa, jest wynikiem przyjętej przez Miasto koncepcji aktywnej współpracy z trzecim sektorem - w przyjętym rocznym programie współpracy miasta Sosnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze pożytku publicznego.
Powyższy projekt jest realizowany od 2006 r. do dnia dzisiejszego.
Aktualnie usługa przewozowa dostępna jest przez 7 dni w tygodniu, w dni robocze realizowana jest w godzinach od 7.00 - 19.00, a w weekendy i święta 8.00 - 15.00.
Ryczałtowy koszt przejazdu na terenie Miasta  wynosi 7 złotych.
W przypadku przejazdów łączonych w granicach Sosnowca opłata jest liczona proporcjonalnie do liczby przewożonych osób niepełnosprawnych.
Transport poza granicami administracyjnymi Sosnowca - beneficjent płaci ryczałt 7 zł plus 1 zł za każdy przejechany kilometr poza granicami Miasta.

W okresie 10 lat realizacji przedmiotowego projektu wykonano kilkanaście tysięcy osoboprzewozów i przejechano ponad 200 tys. kilometrów.
W 2015 r. z projektu skorzystało 89 osób niepełnosprawnych ruchowo, na rzecz których wykonywano głównie przejazdy cykliczne. Łącznie w 2015 r. przejechano niespełna 19 tys. kilometrów.

a)    w aspekcie społecznym realizacja programu przyczynia się do zmniejszenia efektu marginalizacji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej,
b)    w aspekcie psychologicznym realizacja programu dowartościuje ludzi niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im np.:
•    kontynuowania edukacji
•    powrotu do życia zawodowego,
•    wykonywania niezbędnych, codziennych czynności życiowych,
•    zacieśnienia więzów społecznych, co ma istotny wpływ na integrację niepełnosprawnych i sprawnych środowisk lokalnych,
c)    w aspekcie organizacyjno - prawnym realizacja programu powoduje wypełnienie zadania własnego powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

Z uwagi na dość duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych tego rodzaju wsparciem Gminy, przewiduje się rokroczne kontynuowanie realizacji projektu.

Komentarze (0)