"Właściwa droga do rehabilitacji osób niepełnosprawnych"

Projekt trwa od: 19/09/2015 r. do 03/10/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
  • Rehabilitacja zdrowotna
  • Nie dotyczy
  • Środki własne

PCPR w Policach przeprowadziło analizę potrzeb osób niepełnosprawnych, zwanych dalej ON, z terenu Powiatu Polickiego. Z rozeznania wynika, iż jedną z najważniejszych potrzeb jest możliwość szeroko rozumianej rehabilitacji, do której ON mają utrudniony dostęp. Wysokość środków finansowych PFRON nie pozwala w pełni zrealizować zadań w zakresie rehabilitacji ON. Wobec powyższego Powiat Policki poszukuje nowatorskich rozwiązań aby zapewnić ON możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym wszechstronnej rehabilitacji. Inicjatywna „Właściwa droga...” ma na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania ON oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, poprzez udziału w turnusach rehabilitacyjnych. W 2015 r. PCPR w Policach zorganizowało dwa 7-dniowe turnusy rehabilit.-wypocz. dla ON i ich opiekunów, zwanych dalej OP. Dofinansowanie na ten cel pochodziło ze środków własnych Powiatu Polickiego, a nie jak dotąd ze środków PFRON. Wsparciem objęto ON z umiarkowanym i znacznym stopniem oraz dzieci do 16 r.ż. posiadające orzeczenie. Dofinansowanie otrzymało 97 ON i 36 OP, w tym całkowicie sfinansowano uczestnictwo 10 ON i 4 OP. Turnusy odbyły się od 19-09-2015 do 03-10-2015 w Jedlinie Zdrój. Oprócz zabiegów zapewnione były również atrakcje związane z poznaniem okolicy. Uczestnicy zwiedzili zamek Książ, Pałac Jedlinka oraz okoliczny browar. Turnusy w Jedlinie wyróżniały się innowacyjnym podejściem do potrzeb uczestników. Połączenie programu leczniczo – rehabilitacyjnego z innymi usługami, takimi jak komfortowe zakwaterowanie, zindywidualizowane wyżywienie czy rekracja stworzyły idealną możliwość zrealizowania wypoczynku wzbogaconego o "ładunek" zdrowotny.  Uczestnikom zapewniono dostęp do wszechstronnej rehabilitacji, której celem było nie tylko leczenie, ale także zwiększenie świadomości własnego ciała i dbałości o kondycję psychofizyczną. Indywidualne podejście stało się  podstawą skutecznej pomocy, a metody i program dostosowane były odrębnie dla każdego.

 


Podjęta inicjatywna miała za zadanie pomóc osobom niepełnosprawnym w wyjściu z domu, podjęciu rehabilitacji, udziału w zajęciach, które podtrzymują i rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i przynależności do społeczeństwa. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono następujące działania:

1. Realizacja programu turnusu zawierającego opiekę lekarsko-pielęgniarską, rehabilitację medyczną, zabiegi fizjoterapeutyczne, krenoterapię, doraźną pomoc medyczną oraz dietę indywidualnie dostosowaną do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej,

2. Aktywizacja poprzez turystykę - innowacyjny element terapii realizowany poprzez różne formy aktywności tj. zwiedzanie okolic, wycieczka do Zamku Książ, miejscowego browaru, Pałacu Jedlinka, Palmiarni oraz Szczawna Zdrój

3. Aktywizacja poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe,

4. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, która skutecznie przeciwdziała izolacji społecznej i dyskryminacji,

5. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

6. Zakwaterowanie uczestników w komfortowych warunkach spełniających dodatkowe działanie terapeutyczne.

 

- 97 osób niepełnosprawnych wzięło udział w dwóch turnusach,

- 97 osób niepełnosprawnych wzięło udział w rehabilitacji, zabiegach fizjoterapeutycznych, zajęciach kulturalno-oświatowych,

- 133 uczestników wzięło udział w 3 wycieczkach,

- poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych,

- poszerzenie wiedzy z zakresu krajoznawstwa,

- poznanie form aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu,

- zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,

- nawiązanie nowych więzi społecznych

- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych,

- podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji wśród uczestników turnusów,

- rozwinięcie umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych,

- utrzymanie kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

- zwiększenie możliwości samodzielnej egzystencji oraz szans na aktywne i twórcze życie.

 

Zarząd Powiatu Polickiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób niepełnosprawnych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnych do wszechstronnej rehabilitacji. Wobec powyższego w 2016 r.r również przeznaczono  środki finansowe na  kontynuację przedmiotowego zadnia. Inicjatywa została porzerzona o możliwość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do rehabilitacji stacjonarnej, tj. zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, odbywających sie w obrębie miejsca zamieszkania.

Zwiedzanie Pałacu Jedlinka
Integrujemy się
Indywidualne zwiedzanie Szczawna Zdrój
Zwiedzanie Palmiarni
Zadowoleni uczestnicy turnusu

Komentarze (0)