Aktywność-Rodzina-integracja

Projekt trwa od: 01/01/2008 r. do 31/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Powiat Kamiennogórski
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Zatrudnienie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • brak
 • PFRON
 • Środki UE

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności i niezależności życiowej osób niepełnosprawnych oraz zainicjować ich aktywizację zawodową. Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatu kamiennogórskiego mają niedostateczny dostęp do kompleksowej rehabilitacji zarówno społecznej jak i zawodowej, brakuje również organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej, które wspomagałyby ich aktywizację społeczna i zawodową.

Utrudniony dostęp do kompleksowej rehabilitacji, niedostateczne wsparcie społeczne i brak rehabilitacji zawodowej powoduje zagrożenie wykluczeniem społecznym tej grupy jak również skutkuje jej biernością (osoby niepełnosprawne ograniczają się do pobierania świadczeń). Wymagają więc one kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków niezbędnych do integracji społecznej oraz zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających uniezależnienie się i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Zidentyfikowano bariery:

1.niewystarczający dostęp osób niepełnosprawnych do odpowiedniej, kompleksowej rehabilitacji społecznej, której efektem byłby usprawnienie fizyczne i przełamanie barier psychicznych ułatwiające im pojęcie zatrudnienia (poza turnusami rehabilitacyjnymi nie ma możliwości finansowania z innych źródeł systematycznej rehabilitacji);

2.niewystarczające kwalifikacje zawodowe;

3.ograniczona aktywność osób niepełnosprawnych wynikająca z braku samodzielności, słabej motywacji i obaw związanych z utratą świadczeń socjalno-rentowych,

4.nieadekwatny do specyficznych potrzeb system wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności brak indywidualnych szkoleń i doradztwa zawodowego prowadzonych przez specjalistów;

5.bariery architektoniczne i urbanistyczne powodujące utrudnione kontakty z pełnosprawnym społeczeństwem potęgujące izolację osób niepełnosprawnych;

6.stereotypy środowiskowe (zwłaszcza pracodawców)

Proponowane wsparcie odpowiadało na indywidualne potrzeby wszystkich uczestników projektu. Pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych podpisał i realizował 48 umów indywidualnych z osobami niepełnosprawnymi i rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne skorzystały m.in z:

a. zespołów ćwiczeń fizycznych i usprawniających/terapii psychologicznej; w wymiarze 2235 zabiegów,

b. 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 35 osób niepełnosprawnych i 18 opiekunów, (w tym 1050 zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i 180 zabiegów dla opiekunów),

c. doradztwa zawodowego wraz z badaniem lekarza medycyny pracy- w wymiarze 3 spotkań dla każdej osoby niepełnosprawnej,

d. kursów i szkoleń zawodowych takich jak: • pracownik ochrony fizycznej osób i mienia I stopnia w wymiarze 247 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych; • kurs prawa jazdy kat.B wraz z badaniem lekarskim i pierwszym egzaminem 180 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych; • kurs kosmetyczny 241 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych • kurs komputerowy -podstawowy • ABC- małego biznesu w wymiarze 40 godzin • obsługa księgowa małych i średnich firm • kurs instruktora nauki jazdy kat. B • projektowanie stron www i animacji flash • kosztorysowanie od podstaw • bukieciarstwo

d. wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 60 godzin,

e. usługi tłumacza języka migowego 66 godzin,

f. wsparcia pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych – przez cały czas trwania projektu.

Rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością skorzystali m.in. z :

a. spotkań w ramach grupy wsparcia

b. 7–dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego wraz z dziećmi (28 dzieci), w ramach którego przeprowadzono 160 zabiegów rehabilitacyjnych

c. doradztwa zawodowego- w wymiarze 26 godzin

d. kursów i szkoleń zawodowych takich jak: masaż klasyczny w wymiarze 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, kurs prawa jazdy kat. B, kurs kosmetyczny spawanie metodą TIG, kurs komputerowy ABC- małego biznesu

Nastąpiło:

1. kompleksowe wzmocnienie psychologiczne i fizyczne uczestników i ich rodzin,

2. podwyższenie umiejętności społecznych uczestników projektu,

3. podniesienie kwalifikacji zawodowych

4. wzrost samooceny,

5. wzrost świadomości odnośnie poruszania się po rynku pracy przez ON.

Osoby niepełnosprawne pobierające świadczenia pieniężne zaktywizowały się poprzez zgłoszenie się do PUP jako osoby poszukujące pracy. Osoba głuchoniema uzyskała prawo jazdy kat. B.

Zmiana świadomości osób niepełnosprawnych odnośnie aktywizacji zawodowej

- uświadomienie że pobierane świadczenia to nie wszystko, należy się edukować i być aktywnym zawodowo pomimo orzeczenia.

Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie staży dofinansowywanych z PFRON oraz zakładanie spółdzielni socjalnych.

Możliwość kontynuacji projektu po jego zakończeniu Projekt jest kontynuowany w roku bieżącym

Komentarze (0)