„NIEPEŁNOSPRAWNY - INNY, ALE TAKI SAM!” - kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji

Projekt trwa od: 26/06/2015 r. do 10/12/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Podmiot sektora prywatnego
łódzkie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia Życzliwości"
Organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia Życzliwości"
Całej społeczności
 • nie dotyczy
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Tygodnik Regionalny „FAKT”, Telewizja Internetowa BEŁCHATÓW 24, Osikowa Dolina w Koziegłowach
 • Środki własne
 • Inne

Osoba niepełnosprawna bardzo często przedstawiana jest jako niezdolna do pełnego udziału w życiu społecznym, stanowiąca ciężar dla społeczeństwa poprzez swoje zwiększone potrzeby medyczne oraz finansowe. Wciąż pokutuje w świadomości pozostałej części społeczeństwa, że niepełnosprawny to ktoś ograniczony intelektualnie, motorycznie, niesamodzielny, bezproduktywny. To powoduje, że bardzo często osoby z niepełnosprawnością postrzegane są jako odmieńcy, dziwolągi, 
czy osobliwości będąc obiektem szykan, drwin i innych rodzajów nietolerancji. Jest to obraz niezgodny z rzeczywistością,
mocno przerysowany i tym samym nacechowany negatywnie, który niestety utrwalany jest poprzez niewłaściwą postawę wobec osób niepełnosprawnych prezentowaną zarówno w życiu codziennym, jak i w niektórych środkach masowego przekazu.

Takie - negatywne postawy wobec osób niepełnosprawnych spowodowane są najczęściej brakiem elementarnej wiedzy na temat niepełnosprawności. Mogą również wynikać z braku doświadczenia będącego bezpośrednim następstwem ograniczonego,
w życiu codziennym, kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

Mając powyższe na uwadze opracowano projekt kampanii społecznej pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY - INNY, ALE TAKI SAM!” który miał na celu zmianę sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie postawy społecznej akceptacji i szacunku.

Nadmienić należy, iż przedsięwzięcie wpisało się w realizację lokalnych celów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, czego odzwierciedlenie znajduje się w Programie współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 oraz w Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2014 – 2020. Ponadto jest efektem ewaluacji dotychczasowych działań Stowarzyszenia i stanowi odpowiedź zarówno na potrzeby, jak również oczekiwania osób niepełnosprawnych. Informacje pozyskano głównie na podstawie obserwacji i rozmów przeprowadzonych wśród osób niepełnosprawnych, ich prawnych opiekunów oraz mieszkańców powiatu.

Mając na względzie potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych opracowano projekt kampanii informacyjnej. Środki na kampanię pozyskano w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Powiat Bełchatowski. Następnie na wniosek Stowarzyszenia Starosta Bełchatowski objął ją Honorowym Patronatem. Podjęto efektywną współpracę z koordynatorem Zespołu ds. Promocji Starostwa Bełchatowskiego w wyniku której rozpropagowano cele kampanii oraz na bieżąco informowano o kolejnych realizowanych działaniach. Pozyskano patronów medialnych – Tygodnik Regionalny „FAKT”, Telewizja Internetowa 
BEŁCHATÓW 24.

W ramach realizacji kampanii informacyjnej pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY - INNY, ALE TAKI SAM!”:

•na bieżąco przekazywano informacje za pośrednictwem internetu oraz lokalnych mediów;

 • do wszystkich typów placówek oświatowych powiatu skierowano informację nt. prowadzonej kampanii 
  wraz z propozycją udziału w konkursach:
  • plastycznym dla uczniów szkół podstawowych pt. „SĄ WŚRÓD NAS NIEPEŁNOSPRAWNE KOLEŻANKI I NIEPEŁNOSPRAWNI KOLEDZY”;
  • dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

– na projekt folderu pt. Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”;

– na spot informacyjny będący odpowiedzią na pytanie „NIEPEŁNOSPRAWNY, CZYLI KTO…?”;

 • opracowano, wydano i rozprowadzono plakaty prezentujące prace nagrodzone w konkursie plastycznym;

•opublikowano i rozpowszechniono foldery pt. „Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”;

•zaprezentowano na stronach internetowych spoty;

•opracowano i wydano kalendarze na rok 2016 prezentujące rezultaty kampanii społecznej.

Finałem kampanii była uroczystość wręczenia przez Wicestarostę Bełchatowskiego i Dyrektora PCPR w Bełchatowie nagród wyróżnionym uczniom, po której odbyła się konferencja prasowa podsumowująca efekty kampanii.

Podczas spotkania zespołu realizującego kampanię informacyjną określono jej mocne i słabe strony. Podsumowania dokonano również podczas posiedzenia Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bełchatowskiego.

Osiągnięte rezultaty kampanii informacyjnej:

- objęcie kampanii Honorowym Patronatem przez Starostę Bełchatowskiego;

- wzrost wiedzy nt. niepełnosprawności wśród mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego:

 • u uczniów szkół podstawowych m.in. poprzez udział w konkursie plastycznym pt. „SĄ WŚRÓD NAS NIEPEŁNOSPRAWNE KOLEŻANKI I NIEPEŁNOSPRAWNI KOLEDZY”,
 • u gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych tworząc projekt folderu pt. Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych” oraz w trakcie nagrywania spotu informacyjnego jako odpowiedzi na pytanie „NIEPEŁNOSPRAWNY, CZYLI KTO…?”
 • pozostali mieszkańcy powiatu oglądając:
  •  pokonkursowe wystawy prac w różnych instytucjach publicznych,
  • plakaty prezentujące prace nagrodzone w ramach konkursu plastycznego,
  • spoty informacyjne zaprezentowane na stronach internetowych,

oraz czytając:

 • artykuły dotyczące kampanii opublikowane w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych,
 • rozpowszechnione foldery pt. „Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”,
 • ponadto opracowano i wydano kalendarze na rok 2016 prezentujące rezultaty kampanii;

- zorganizowano uroczyste zakończenie kampanii w trakcie którego Wicestarosta Bełchatowski i Dyrektor PCPR w Bełchatowie wręczyli nagrody uczniów wyróżnionym w konkursach przeprowadzonych w ramach kampanii;

- efekty kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY - INNY, ALE TAKI SAM!” podsumowano podczas konferencji prasowej;

- poprzez różnorodne działania promowano pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie oraz właściwą postawę wobec osób z niepełnosprawnością;

- zacieśniono współpracę różnych środowisk w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

- przeprowadzono ewaluację przeprowadzonej kampanii, w tym określono jej słabe i mocne strony;

- omówiono przebieg kampanii na posiedzeniu Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bełchatowskiego.

Rezultaty długofalowe:

- kampania i jej efekty w formie prezentowanych plakatów, folderów, spotów informacyjnych oraz kalendarzy na rok 2016
wpływa na tworzenie pozytywnego klimatu społecznego, sprzyjającego rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych;

- stopniowo następuje zmiana świadomości mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego, będąca efektem wzrostu wiedzy
nt. niepełnosprawności;

- mieszkańcy powiatu znając potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych prezentują postawę otwartą - wolną od uprzedzeń
i lęków wobec osób z niepełnosprawnością;

- rozwija się integracja środowiska osób pełnosprawnych z niepełnosprawnym, która skutecznie przeciwdziała izolacji społecznej, czyli dyskryminacji;

- działania podjęte w ramach kampanii informacyjnej spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców powiatu
w tym m.in. społeczności placówek oświatowych zaangażowanych w kampanię;

- kampania informacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem były
np. informacje zwrotne uzyskane w trakcie rozmów, jak również duża liczna odsłon informacji umieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia – liczba odsłon zarejestrowana jedynie w trakcie trwania kampanii to ok 15 000 razy;

Wniosek końcowy – w odpowiedzi zarówno na potrzeby, jak i oczekiwania już nie tylko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ale również licznej grupy pełnosprawnych mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego kierowane pod adresem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie zasadnym wydaje się kontynuowanie rozpoczętych działań w formie kolejnej edycji kampanii informacyjnej.

Ponadto z wnioskiem do Stowarzyszenia o kontynuowanie działań i przeprowadzenie II edycji kampanii w roku 2016 zwróciła się Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bełchatowskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przeprowadzeniu II edycji kampanii informacyjnej w roku 2016. 

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji kampanii oraz biorąc pod uwagę wnioski z posiedzenia Społecznej Powiatowej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bełchatowskiego na którym omawiano jej przebieg oraz rezultaty Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie podjął decyzję o przeprowadzeniu kolejnej edycji w roku 2016.

Dotychczas odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu, podczas którego wdrażając wnioski z ewaluacji ubiegłorocznej kampanii, opracowano projekt II edycji oraz na bazie posiadanego już doświadczenia omówiono wszelkie możliwe zagrożenia
oraz opracowano sposoby przeciwdziałania.

Chcąc zachować ciągłość działań zdecydowano, iż formuła kampanii tj. jej tytuł oraz podstawowe założenia nie ulegną zmianie. Inna natomiast będzie propozycja konkursów skierowanych do uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych z terenu całego Powiatu Bełchatowskiego. Po czym z efektami kampanii w różnorodny sposób zapoznana zostanie możliwie jak największa liczba mieszkańców powiatu.

Podobnie jak w 2015roku środki na kampanię pozyskano w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Powiat Bełchatowski.

We wstępnych rozmowach Starosta Bełchatowski wyraził chęć objęcia II edycji kampanii Honorowym Patronatem – wniosek
w przedmiotowej sprawie został już opracowany. Trwają rozmowy dotyczące patronatu medialnego.

Wzorem roku ubiegłego do pracy w komisji konkursowej zaproszeni zostaną m.in.: Dyrektor PCPR w Bełchatowie, przedstawiciel Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bełchatowskiego, koordynator Zespołu ds. Promocji Starostwa Bełchatowskiego. Natomiast podczas uroczystego zakończenia kampanii pamiątkowe statuetki otrzymają wszystkie placówki oświatowe biorące udział w kampanii, patroni medialni, jak również osoby i instytucje zaangażowane w realizację kampanii informacyjnej. Zostały one zaprojektowane z myślą o kampanii i przy wsparciu Osikowej Doliny w Koziegłowach własnoręcznie wykonane.

Pamiątkowa statuetka, którą otrzymały wszystkie placówki oświatowe biorące udział w kampanii, patroni medialni, jak również osoby i instytucje zaangażowane w realizację kampanii informacyjnej.
Uroczyste zakończenie kampanii informacyjnej - wręczenia nagród wyróżnionym uczniom dokonują Wicestarosta Bełchatowski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
Folder informacyjny „Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych” wykonany w ramach konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Kalendarz na 2016 rok prezentujący nagrodzone prace plastyczne uczniów szkół podstawowych.
Plakat prezentujący rezultaty kampanii informacyjnej - prace plastyczne uczniów szkół podstawowych.
Folder informacyjny „Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych” wykonany w ramach konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Kalendarz listkowy prezentujący nagrodzoną pracę w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych.
Karta pamięci prezentująca nagrodzoną w konkursie plastycznym pracę ucznia szkoły podstawowej będąca nagrodą dla wyróżnionych uczniów.

Komentarze (1)

Dorota 30.09.2016
Wspaniały projekt
Dorota 30.09.2016
wspaniałe przedsięwzięcie