Dzień otwarty

Projekt trwa od: 26/03/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała
Gmina miejska
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • miejskie jednostki organizacyjne i inne instytucje publiczne
 • Środki własne

Jednym z powodów wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych jest brak informacji o możliwościach korzystania z praw zagwarantowanych ustawowo. Mimo poprawiającej się sytuacji – powstawania coraz to nowych Ośrodków Informacji, informacyjnych portali internetowych itd., dostęp do informacji w tym zakresie jest nadal utrudniony. W związku z powyższym w 2015r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej po raz pierwszy zorganizował „Dzień otwarty dla osób starszych i niepełnosprawnych”. Podczas Dnia Otwartego, osoby niepełnosprawne i starsze mogły uzyskać w jednym miejscu informacje dotyczące oferowanych przez instytucje publiczne usług, a także przedstawiciele tych instytucji odpowiadali na licznie zadawane pytania. Dzień otwarty odbył się 26 marca 2015r., a więc przed złożeniem rozliczeń podatkowych do urzędów skarbowych.

Pierwszy Dzień otwarty dla osób starszych i osób niepełnosprawnych zorganizowany został przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w dniu 26 marca 2015r. w budynku zlokalizowanym
w centrum miasta, pozbawionym barier architektonicznych. Do dyspozycji mieliśmy 2 duże sale, obszerny holl, toalety. W jednej sali przygotowane były stanowiska dla różnych instytucji publicznych, natomiast w drugiej - odbywały się prelekcje.

Informacja nt. Dnia otwartego była szeroko rozpropagowana poprzez: informacje na stronie internetowej, w bezpłatnym magazynie samorządowym, bezpłatnym miesięczniku „Pełna kultura”, za pośrednictwem organizacji pozarządowym. Ponadto do: rad osiedli, parafii, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, miejskich jednostek organizacyjnych zostały wysłane plakaty, z prośbą o ich umieszczenie w dostępnych miejscach.

Do współpracy zaprosiliśmy instytucje działające w Bielsku-Białej: I i II Urząd Skarbowy, ZUS, Delegatura Oddziału Śląskiego NFZ, Państwową Inspekcję Pracy, Komendę Miejską Policji, Prokuraturę Rejonową, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy, Środowiskowe Centrum Pomocy.

Osobne stanowisko było także zorganizowane dla radcy prawnego oraz psychologa.

W godz.: 10.00-17.00 odbywały się prelekcje:

 1. Leki bez recepty: świadome oddychanie, prawidłowe odżywianie, rola aktywności fizycznej, akupresura, relaks,
 2. Świadome oddychanie – nauka automasażu w rytm oddechu CH-WA-DO,
 3. „Jak nie dać się oszustom”.

Do dyspozycji osób niesłyszących był tłumacz języka migowego.

Przedstawiciele instytucji mieli swoje broszury, ulotki, PUP – aktualne oferty pracy. Ponadto osoby otrzymywały „Informator dla osób niepełnosprawnych”, co roku wydawany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, zawierający informacje nt. działających instytucji w zakresie: pomocy społecznej, zatrudnienia, edukacji, organizacji pozarządowych, a także przysługujących osobom niepełnosprawnym prawach i ulgach.

Około 100 osób wzięło udział w prelekcjach, które odbyły się w ramach „Dnia otwartego”. Największym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja dotycząca stosowania leków bez recepty, prawidłowego odżywiania, roli aktywności fizycznej. Przedstawiciele instytucji publicznych udzielili łącznie ponad 80 porad. Największym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska: urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowisko radcy prawnego.

Osoby otrzymywały informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON, świadczeń stomatologicznych, sanatoryjnych, nt. sprzętu medycznego, procedury związane z uzyskaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w sprawie wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, odwołania od decyzji Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pomoc w wypełnianiu rozliczenia podatkowego za 2014r. wraz z przysługującymi ulgami, dochodu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych
i nieruchomości, sprawy dot. skróconego czasu pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, zwolnienia od wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ulgi w komunikacji miejskiej, zasad uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, przedstawiono oferty pomocy wolontariuszy, konsultacje dot. zakresu usług opiekuńczych, procedury i zasad odpłatności, zasady kierowania do domów pomocy społecznej, pobyt członka rodziny w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zasad ubiegania się o świadczenia przedemerytalne, oferty pracy, poruszane były sprawy dot. dochodzenia przez wnuka alimentów od dziadka, roszczenia o zachówek, sprawy dot. rozwodu, kwestia dotycząca czynu karalnego, którego dopuścił się nieletni, sprawa egzekucyjna, a także problemy związane z parkowaniem przez osoby niepełnosprawne, kradzieże z posesji, piwnicy itp.

Z ww. opisu wynika, że osoby mogły liczyć na informację z różnych dziedzin życia, nie musząc odwiedzać każdej instytucji z osobna, a mogły je uzyskać w jednym miejscu, co osoby bardzo sobie chwaliły.

Osoby korzystające z Dnia otwartego uzyskują informacje niezbędne w ich codziennym życiu. Od przedstawicieli instytucji wiedzą jak w przyszłości załatwiać poszczególne sprawy, do kogo zwrócić się o pomoc, a także poznać swoje podstawowe uprawnienia, co wpływa na zmniejszanie ich wykluczenia ze społeczeństwa. Efektem udziału w prelekcjach jest m.in. zwracanie uwagi na leki, suplementy diety, które mieszkańcy zażywają, poznali przyczyny złego samopoczucia, osłabienia, a także otrzymały wiedzę jak ustrzegać się przed oszustami, na co zwracać uwagę, do kogo zwrócić się o pomoc. Takie prelekcje są bardzo istotne biorąc pod uwagę doniesienia medialne, które nagłaśniają na bieżąco, że takie sytuacje nadal się zdarzają, a oszuści zmieniają tylko swoją taktykę.

„Dzień otwarty” na stałe wpisał się w kalendarz organizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, spotkań. W 2016r. odbyła się druga edycja, gdzie zauważalne było zwiększenie zainteresowania mieszkańców. Osoby korzystające z usług bardzo ceniły sobie możliwość załatwienia tak dużej liczby spraw w jednym miejscu, za pośrednictwem osób reprezentujących różne instytucje. Sprawy te załatwiane są w spokoju, w ciepłej, przyjaznej atmosferze. Dzień otwarty odbył się 17 marca 2016r., zorganizowane były również stanowiska poszczególnych instytucji, a także zorganizowano następujące prelekcje:

 1. „Pamięć na zawołanie – jak skutecznie korzystać ze swojej pamięci”,
 2. Tak długo jesteś giętki, jak długo masz giętki kręgosłup”,
 3. Jak nie dać się oszustom!”,
 4. „Żywienie ma znaczenie”.

Z uwagi również na fakt, że w tym okresie MOPS wdrażał Program „500+”, podczas Dnia Otwartego dostępne były już wnioski, ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można było pobrać edytowalne wnioski, w późniejszym terminie został również nagrany film informacyjny dotyczący możliwości ubiegania się o to świadczenie, tłumaczony na język migowy, tak aby osoby niesłyszące posiadające dzieci mogły dowiedzieć się
o szczegółach tego świadczenia. Film ten dostępny był na stronie Urzędu Miejskiego oraz
w serwisie telewizyjnym.

Prelekcja pt.: "Leki bez recepty: świadome oddychanie, prawidłowe odżywianie, rola aktywności fizycznej, akupresura, relaks", która odbyła się w ramach "Dnia otwartego" zorganizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w 2015r.
Stanowiska informacyjne w ramach "Dnia otwartego" zorganizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w 2015r.
Prelekcja pt.: "Tak długo jesteś giętki, jak długo masz giętki kręgosłup", która odbyła się w ramach "Dnia otwartego" zorganizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w 2016r.
Stanowiska informacyjne w ramach "Dnia otwartego" zorganizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w 2016r.

Komentarze (0)