Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 01/09/2010 r. do 30/06/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Powiat Poznański
Powiat
Powiat Poznański
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby narządu wzroku
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Inna
 • 7-18
 • 19-25
 • Edukacja
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Nie dotyczy
 • Środki UE

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych  88 osób niepełnosprawnych, wychowanków lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Owińskach i Mosinie oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach.

Mimo wysokiej stopy bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych głównym problemem nie  jest samo bezrobocie, ile ich  bierność zawodowa. Znaczna większość osób niepełnosprawnych wciąż pozostaje poza rynkiem pracy i jest to zjawisko narastające, obserwowane od wielu lat, dlatego wciąż podejmowane są działania wspierające aktywizację zawodową niepełnosprawnych.
Jednym z takich działań była realizacja projektu Powiatu Poznańskiego pn. „ Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych  i społecznych osób niepełnosprawnych”

Projekt zakładał kompleksowe i profesjonalne wsparcie specjalistyczne, szkoleniowe i doradcze dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu zwiększyli oni swoje kompetencje społeczne, rozwinęli umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z życiem społecznym oraz z życiem zawodowym, nauczyli się samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy. Udział w projekcie w istotny sposób przygotował osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek pracy poprzez wzrost pewności siebie, poprawę samooceny i wiary we własne możliwości, zdobycie większej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, wzrost odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013

Działania dla podopiecznych SOSW zostały zaplanowane przez specjalistów zajmujących się od wielu lat opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Działania odzwierciedlały specyficzne potrzeby wychowanków i odpowiadały na ich problemy w taki sposób, aby zapewnić poprawę ich funkcjonowania w społeczeństwie i zwiększyć szansę na ich aktywizację zawodową. Do zadań podjętych na rzecz uczestników należały szkolenia z j. angielskiego oraz zajęcia informatyczne, które przygotowały uczniów do zdania egzaminu certyfikacyjnego ECDL STAR. Dla każdego z uczestników przewidziano również wsparcie psychologiczne i doradczo – zawodowe, przygotowanie indywidualnych planów działania oraz Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych. TUiKS obejmował: przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji miękkich (m.in.: trening interpersonalny, warsztaty z asertywności, funkcjonowania w grupie społecznej, motywowania do rozwoju, metody radzenia sobie ze stresem, metody efektywnego i dostosowanego do możliwości osób niepełnosprawnych), kurs autoprezentacji, kurs savoir vivre. Zaplanowano również przygotowanie uczestników projektu do podjęcia pracy w charakterze pomocnika w gospodarstwie agroturystycznym, w warsztacie stolarsko – garncarskim i tkackim a także w hotelu. Beneficjenci ostateczni uczestniczyli także w zajęciach z hipoterapii, która włącza się w kompleksową rewalidację lub rehabilitację. Biofeedback to kolejne zajęcie, które miało na celu nauczenie mózgu takiego stanu, w którym zachodzi jednocześnie relaks oraz skupienie, niezbędnym przy uszkodzeniach mózgu dzieci z ośrodka. Korzyści z treningów to głównie poprawa koncentracji uwagi, wyciszenie emocji, poprawa snu, lepsza kondycja umysłowa i fizyczna.

 

W ramach realizacji Projektu uzyskano miękkie oraz  twarde rezultaty.

Do rezultatów twardych należy zaliczyć podniesienie kwalifikacji zawodowych uzyskane dzięki przeprowadzeniu:
1.    Zajęć z języka angielskiego (SOSW Owińska 1024 godziny dla 24 uczniów, SOSW Mosina 512 godzin dla 20 uczniów)
2.    Zajęć informatycznych (SOSW Owińska 512 godzin dla 20 uczniów) kończące się przystąpieniem do egzaminu ECDL STAR
3.    Zajęć z przygotowania zawodowego w zakresie pomocnika (SOSW Owińska 144 godziny dla 24 uczniów, SOSW Mosina 576 godzin dla 20 uczniów)

Natomiast rezultaty miękkie Projektu to:
1.    Podniesienie poziomu samooceny i podniesienie motywacji poprzez przeprowadzenie wsparcia psychologicznego (SOSW Owińska 960 godzin dla 48 uczniów, SOSW Mosina 800 godzin dla 40 uczniów)
2.    Zyskanie przez uczestników pewności siebie i podniesienie motywacji poprzez przeprowadzenie doradztwa zawodowego (SOSW Owińska 576 godzin dla 48 uczniów, SOSW Mosina 480 godzin dla 40 uczniów)
3.    Podniesienie umiejętności społecznych, pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, reintegracja dzięki Treningowi Umiejętności i Kompetencji Społecznych, ocena psychologa w IPD
4.    Wzmocnienie rezultatów wypracowanych w projekcie, zachowanie ich efektów na dłużej, podniesienie sprawności fizycznej przez uczniów z SOSW w Mosinie, gdzie dla 20 osób niepełnosprawnych i ich otoczenia przeprowadzono 200 zajęć warsztatowych z zakresu opieki w domu, 120 godzin hipoterapii, 400 godzin biofeedback.

 

W wyniku realizacji projektu podniesiono aktywność zawodową niepełnosprawnych uczestników projektu przez co poprawie uległ ich wizerunek wśród lokalnej społeczności. Przyczyniono się do zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych jako bezradnych i zdanych na pomoc innych, co jest bardzo istotne zwłaszcza w przypadku potencjalnych pracodawców. Uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększyli poziom samooceny, mogą pełniej uczestniczyć w życiu społecznym, a także poprzez zajęcia z hipoterapii i biofeedback podnieśli swój poziom sprawności fizycznej.
Projekt przyczynił się do pozytywnego, długofalowego oddziaływania na uczestników projektu poprzez znaczną eliminację problemów wynikających z niepełnosprawności i związanego z tym wykluczeniem społecznym.

 

W kolejnych latach, w nowym okresie programowania, w miarę możliwości pozyskania środków zewnętrznych,  Powiat Poznański będzie podejmował działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, tak by kontynuować działania podjęte we wcześniejszym okresie. 

Fot. SOSW w Mosinie
Fot. SOSW w Mosinie
Fot. SOSW w Mosinie

Komentarze (0)