Utworzenie parku rekreacyjno-terapeutycznego i pracowni terapeutycznej “Letnisko” wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14

Projekt trwa od: 26/08/2014 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Gorlicki
Powiat
Powiat Gorlicki
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • nie dotyczy
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14
 • Środki własne
 • Inne

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14 jest domem dla osób somatycznie, przewlekle chorych i sprawuje opiekę nad 120 mieszkańcami. Praktycznie wszyscy mieszkańcy domu to osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, czy też za pomocą chodzików i kul. Duża cześć mieszkańców DPS-u domu wykazuje cechu demencyjne.

Dlatego też jednym z najważniejszych działań pielęgnacyjnych skierowanych do mieszkańców domu było stworzenie przez kadrę zarządzającą DPS-em systemowego rozwiązania terapeutyczno-rehabilitacyjnego mającego na celu równoległe zachęcanie chorego do aktywności umysłowej oraz wzmacnianie jego zdolności ruchowej. Opracowano szereg innowacyjnych terapii tj. muzykoterapia,  choreoterapia,  biblioterapia, teatroterapia, terapia za pomocą gier, czy też ludoterapia, które wkomponowane zostały funkcjonalnie oraz merytorycznie w przyjazne otoczenie, zwiększające akceptację pensjonariusza dla działań rehabilitacyjnych i poprawiających jego dobre samopoczucie, nowoutworzonego parku rekreacyjno-terapeutycznego wraz z pracownią terapeutyczną „Letnisko” na terenie zlokalizowanym wokół budynku DPS-u.

Letnisko to zespół budowli ogrodowych wraz z wyposażeniem, m.in. w sprzęt audio i video, pozwalający na prowadzenie zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu. Składa się on z trzech pawilonów ogrodowych. Dwa, ustawione w formie półkolistej, wyposażone są w leżanki o regulowanym stopniu pochylenia, pozwalające na odpoczynek pensjonariuszy.

Działania te, obok szeregu innych, zostały zrealizowane przez Powiat Gorlicki i Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14 w ramach projektu pt. „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenie personelu”, który stanowił część projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn. „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Powiat Gorlicki i kadra zarządzająca Domem Pomocy Społecznej w Gorlicach, przy ul. Michalisa 14, podjęły ściśle ze sobą powiązane działania w sferze programowej i inwestycyjnej. W ramach działań  programowych opracowano szereg innowacyjnych terapii tj. muzykoterapia,  choreoterapia,  biblioterapia, teatroterapia, terapia za pomocą gier, czy też ludoterapia. Natomiast w części inwestycyjnej utworzono park rekreacyjno-terapeutyczny, na terenie którego prowadzone są ww. działania terapeutyczne dla mieszkańców DPS-u.

W ramach "Utworzenia parku rekreacyjno-terapeutycznego” wykonano następujące prace:
- utwardzenie ciągów pieszych - 520 m2,
- wymiana istniejącej nawierzchni – 669,4 m2,
- utwardzenie placów – 372,44 m2,
- przebudowa istniejących schodów na potrzeby instalacji pochylni dla niepełnosprawnych – 33,58 m2,
- montaż 2 altan - 49 m2,
- montaż trejażu w formie  3 zadaszonych wiat  – 37,58 m2,
- montaż ścieżki terapeutycznej - 7,84 m2,
- utwardzenie placów pod i w otoczeniu 2 altan – 112 m2,
- utwardzenie placu pod i w otoczeniu trejażu - 184,66 m2,
- wykonanie oświetlenia parku rekreacyjno-terapeutycznego oraz instalacji zasilających altany i trejaż (lampy parkowe - 6 sztuk, kolumny oświetleniowe - 12 sztuk),
- wykonanie nasadzeń roślin,
- wykonanie drogi pożarowej,
- zakup 15 sztuk leżanek i sprzętu audiowizualnego. 

W wyniku utworzenia parku osiągnięto następujące wskaźniki:
1) Powierzchnia utworzonych parków rekreacyjnych - 3 334,99 m2.
2) Stosunek powierzchni utworzonych parków rekreacyjnych do powierzchni DPS-u - 65,43%.

Wysokość kosztów robót budowlanych wyniosła 524 865,17 zł z czego dofinansowanie ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy osiągnęło wartość 413 381,50 zł.

Na obszarze objętym parkiem rozdzielono ruch samochodowy i pieszy niezwiązany z działalnością opiekuńczą od ruchu wewnętrznego mieszkańców DPS, co rozwiązało kwestie bezpieczeństwa mieszkańców domu poruszających się na wózkach lub chodzących niesprawnie. Wydzielono przestrzenie spacerowe, stanowiące terapeutyczne ścieżki relaksacyjne utwardzone wytrasowaną kostką brukową przystosowaną do poruszania się wózków inwalidzkich. Wyposażono je w ławki i enklawy zieleni wysokiej, średniej i niskiej. Ścieżki te łączą punkty odpoczynkowe i relaksacyjne, w tym dwie wiaty zadaszone, które stanowią swoiste kręgi towarzyskie wzmacniające funkcje społeczne mieszkańców. Dopełnieniem są huśtawki boczne, pozwalające na bezpieczne korzystanie przez mieszkańców z tej formy relaksu, a jednocześnie z uwagi na swoją wielkość, stanowią uzupełnienie ciągu ławek zlokalizowanych na całej długości ścieżek. W parku umieszczono także ścieżkę terapeutyczną, przystosowaną do terapii chodu. Służy ona do rehabilitacji ruchowej samodzielnie lub pod opieką rehabilitanta. Park jest powiązany funkcjonalnie z Pracownią Terapeutyczną „Letnisko”, którą stanowi zespół budowli ogrodowych wraz z wyposażeniem, m.in. w sprzęt audio i video, pozwalający na prowadzenie zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu. „Letnisko” wyposażone jest w przenośne leżanki o regulowanym stopniu pochylenia, pozwalające na odpoczynek pensjonariuszy. Leżanki mają charakter „nieszpitalny”, co pozwala na zmianę otoczenia i stanowi formę odreagowania od rzeczywistości. W centralnym punkcie „Letniska”, naprzeciw pawilonów odpoczynkowych, umieszczony jest mały pawilon dla terapeuty, wyposażony w wielkoformatowy ekran projekcyjny i sprzęt audio i video. Terapeuta może przenieść zajęcia z budynku i prowadzić na świeżym powietrzu m.in. arteterapię i ludoterapię. Utworzony park rekreacyjno-terapeutyczny łączy w sobie relaks, odpoczynek, obcowanie z przyrodą, życie towarzyskie i społeczne, działania kulturalne i terapeutyczne.

Cel ogólnym projektu było zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu gorlickiego do wysokiej jakości usług opieki społecznej nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, poprzez poprawę bazy infrastrukturalnej oraz jakości działań opiekuńczo-terapeutycznych. Natomiast jednym z celów bezpośrednich projektu była poprawa jakości życia i podniesienie zdrowotności mieszkańców placówki poprzez wprowadzenie programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych i realizacja zaplecza infrastrukturalnego dla ich prowadzenia.

Poprzez opracowanie szeregu innowacyjnych terapii tj. muzykoterapia,  choreoterapia,  biblioterapia, teatroterapia, terapia za pomocą gier, czy też ludoterapia dla osób chorych przewlekle ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych demencyjnie i ich prowadzenie w nowoutworzonym środowisku o wysokich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych przewiduje się osiągnąć długofalowe oddziaływanie jak:

 • dążenie do jak najwyższej jakości życia do późnej starości - spowolnienie procesów starzenia się i wydłużanie życia - zmiana stylu życia dla bardziej aktywny,
 • łagodzenie fizycznych i psychicznych dolegliwości,
 • tworzenie nowych warunków funkcjonowania dla ludzi starszych - organizacja czasu wolnego w celu odwrócenia uwagi od choroby,
 • stworzenie bezpiecznego środowiska - unikanie pośpiechu, ponaglania,
 • wyrabianie nawyków systematycznego i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez promocję zdrowia,
 • zwalczanie stresu,
 • rozwijanie aktywności umysłowej i ruchowej,
 • niwelowanie niepożądanych zachowań (nadmierne pobudzenie, apatia),
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa,
 • poprawa stosunków międzyludzkich i integracji ze środowiskiem lokalnym,
 • usprawnianie koncentracji
 • uwrażliwienie,
 • neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności,
 • umożliwienie szybszej i lżej przebiegającej akceptacji choroby.

W Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 opracowane terapie są stosowane w sposób ciągły, natomiast w części inwestycyjnej po utworzeniu parku rekreacyjno-terapeutycznego działania zostały zakończone. Niemniej jednak powyższe działania mogą stanowić przykład dobrej praktyki, która może być multiplikowana w innych placówkach zajmujących się opieką nad osobami starszymi przewlekle chorymi.

Zajęcia integracyjne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14 na terenie "Parku rekreacyjno-terapeutycznego"
Pracownia terapeutyczna "Letnisko" na terenie "Parku rekreacyjno-terapeutycznego" przy Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14
"Park rekreacyjno-terapeutyczny" przy Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 - altana.
"Park rekreacyjno-terapeutyczny" przy Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 - alejka spacerowa.
"Park rekreacyjno-terapeutyczny" przy Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 - ścieżka terapeutyczna.

Komentarze (0)