Aktywna Mama

Projekt trwa od: 01/10/2010 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Wielicki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
1-20
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Brak
 • Środki własne

Jak wynika z danych statystycznych przeprowadzonych w 2010 roku na terenie Powiatu Wielickiego, w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się kobiety-matki, na których spoczywa odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. Zaangażowanie w  codzienną opiekę i rewalidacja dziecka nie w pełni sprawnego jest czynnikiem stresogennym dla kobiety, bardzo często wyklucza ją z aktywnego życia społecznego, uniemożliwia podjęcie zatrudnienia i realizację ambicji zawodowych, a dodatkowy brak wsparcia ze strony rodziny jeszcze bardziej potęguje  stan obciążenia psychicznego. Kobiety pozostające poza rynkiem pracy są wykluczone z pełnienia ról zawodowych i towarzyskich, a to ma wpływ na utratę poczucia tożsamości i celu życia, natomiast ograniczone  kontakty ze środowiskiem skutkują  lękiem, wycofaniem, brakiem umiejętności prawidłowego zachowania się  w konfrontacji ze stereotypami myślenia i uprzedzeniami, Efektem przeprowadzonej diagnozy była realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce od października 2010 roku do lutego 2011 roku projektu pn „Aktywna Mama” w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.3, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt miał na celu przyczynić się do stworzenia takiego systemu lokalnego wsparcia, który pozwoliłby na zwiększenie zainteresowania się problemem kobiet-matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi poprzez niwelowanie skutków negatywnych przekonań środowiskowych, dyskryminację na rynku pracy i promowanie aktywności kobiet w różnych dziedzinach życia. Uczestnikami projektu było 30 kobiet matek nieaktywnych zawodowo, opiekujących się stale niepełnosprawnym dzieckiem zarówno nieletnim jaki i pełnoletnim, zamieszkującym na terenie Powiatu Wielickiego. Efektem projektu pozostała grupa wsparcia działająca do dnia dzisiejszego.

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem poprzez zapewnienie wsparcia umożliwiającego aktywny udział w życiu społeczności lokalnej. Wskazany cel został osiągnięty poprzez działania warsztatowe, wzmacniające potencjał grupy i komunikację społeczną, a także aktywizację i promowanie inicjatyw samopomocowych oraz postaw liderskich.W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia: poprawę wizerunku zewnętrznego,kurs asertywności i samoobrony dla kobiet Wendo, program profilaktyczno-zdrowotny w Kopalni Soli w Wieliczce. Z inicjatywy kobiet biorących udział w projekcie, od roku 2011  nieprzerwanie do dnia dzisiejszego funkcjonuje grupa wsparcia, której trzon nadal stanowią panie, które uczestniczyły w projekcie z 2010 roku. Grupa spotyka się w siedzibie PCPR w Wieliczce, przeważnie co 3 tygodnie. Jej opiekunem, a jednocześnie osobą wspierającą i prowadzącą grupę jest aktualnie coach. W grupie uczestniczy stała liczba kobiet od 6 - 8 osób. Dwa spotkania odbyły się – na zaproszenie osoby prowadzącej – w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie, ul. Powroźnicza 6/2.  Dotyczyły redukcji stresu i relaksacji metodą Mindfulness. Z inicjatywy prowadzącej grupę dwie uczestniczki otrzymały dodatkowe wsparcie polegające na indywidualnej pracy z psychologiem – wolontariuszem. Na grupie wsparcia omawiane są sprawy bieżące i osobiste. Niektóre z uczestniczek zajmują się rękodziełem – wymieniają się swoimi umiejętnościami (frywolitki, malowanie), a także zainteresowaniami (książki, filmy). Jest to czas i miejsce odreagowania, czasem płaczu, czasem śmiechu.Dodatkową wartością spotkań grupy wsparcia stała się możliwość uczestniczenia pełnoletnich osób niepełnosprawnych (dzieci uczestniczek grupy wsparcia) w projekcie pn „Krok do aktywności” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Udział w projekcie, a następnie w funkcjonującej do dzisiaj grupie wsparcia, umożliwił kobietom czynne uczestnictwo w integracji z otoczeniem i zwiększył ich aktywność społeczną poprzez:

 • udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
 • zwiększenie motywacji i zaufania we własne możliwości,
 • rozwinięcie umiejętności integracyjno-adaptacyjnych,
 • podniesienie aspiracji osobistych,
 • poprawę wizerunku i autoprezentacji,
 • rozwinięcie umiejętności dbania o zdrowie,
 • podniesienie aktywności społecznej,
 • nawiązanie nowych znajomości,
 • umiejętność korzystania ze wsparcia,
 • funkcjonowanie grupy wsparcia jako inicjatywy samopomocowe
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • czynne uczestnictwo w integracji z otoczeniem poprzez kształcenie umiejętności godzenia ról rodzinno-społecznych
 • zwiększenie aktywizacji społecznej poprzez wspieranie samodzielności i predyspozycji
 • wsparcie umożliwiające aktywny udział w społeczności lokalnej
 • promowanie inicjatyw samopomocowych
 • umiejętność korzystania z innych form wsparcia, w tym ze środków finansowych PFRON, głównie turnusów rehabilitacyjnych
 • uczestnictwo pełnoletnich osób niepełnosprawnych (dzieci uczestniczek grupy wsparcia) w projekcie pn „Krok do aktywności” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Wymienione wyżej działania ukierunkowane na kobiety – matki dzieci niepełnosprawnych, miały swój początek w 2010 roku. Realizacja projektu wykazała konieczność kontynuowania działań na rzecz ww grupy. Zainteresowanie kobiet dalszym uczestnictwem w grupie wsparcia zaowocowało powołaniem grupy i jej nieprzerwanym funkcjonowaniem po dzień dzisiejszy. Regularne spotkania, wymiana doświadczeń, możliwość dzielenia się swoimi sukcesami i porażkami, nawiązanie nowych znajomości, możliwość spędzenia czasu wśród osób, które wzajemnie rozumieją swoje problemy to tylko niektóre z aspektów, które powodują, że grupa wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Możliwość wspierania grupy przez specjalistów (psycholog, coach) zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce staje się dodatkowym walorem oraz pozwala na kontynuowanie działań względem grupy matek dzieci niepełnosprawnych. Najbliższe plany dotyczą spotkania  uczestniczek z przedstawicielem firmy zajmującej się zatrudnianiem osób niepełnosprawnych – celem jest przekazanie informacji o możliwościach zatrudniania takich osób, przepisach prawa obowiązujących w Polsce i realiach rynku pracy. Pożądane byłyby także spotkania z przedstawicielami ośrodka pomocy społecznej oraz przedstawicielami samorządu lokalnego, którzy mogliby mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.

Komentarze (0)