Teatr i Wędkarstwo inaczej

Projekt trwa od: 24/01/2008 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Brzeski
Powiat
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku/Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Nadzieja w Brzesku
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Starostwo Powiatowe w Brzesku,Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Potrzebujących Pomocy „Nadzieja” w Brzesku, Urząd Miejski w Brzesku
 • Środki własne
 • Inne

Przegląd twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych zorganizowany jest co roku od 2012 r. i  cieszy się ogromnym zainteresowaniem, wszyscy uczestnicy wyrażają chęć ponownego udziału w przeglądzie. Udział w prezentacjach teatralnych to wcielanie się w role, praca zespołowa, poprawa pamięci, nauka poprzez zabawę. Na terenie województwa istnieje dużo ośrodków zajmujących się osobami niepełnosprawnymi  (wtz, ŚDS, ŚSOW, MOS, dps), w każdym z tych ośrodków przygotowywane są przedstawienia teatralne, okolicznościowe akademie i przedstawiane są tylko wąskiej grupie widzów. Teatroterapia to jedna z ważnych form rehabilitacji. Teatroterapia to koncepcja, której głównym założeniem jest wychowanie przez teatr. Do jej  podstawowych celów zalicza się osiągnięcie wewnętrznego wzrostu oraz wzbogacanie osobowości, dzięki jej oczyszczającemu wpływowi na psychikę człowieka. Teatroterapia jest jednym z podstawowych elementów terapii osób niepełnosprawnych.

Prawie w każdej instytucji, każdym ośrodku służącym osobom niepełnosprawnym są grupy teatralne. Ponadto wiele osób niepełnosprawnych indywidualnie interesuje się teatrem i sztuką, będą więc mieli okazję przedstawić swoje osiągnięcia na szerszym forum. Na przegląd zostaną zaproszeni mieszkańcy naszego powiatu, szerokie grono osób będzie mogło przekonać się, że niepełnosprawni to ludzie często z olbrzymim talentem scenicznym, że potrafią zagrać swoje role jak zawodowi aktorzy, że ich twórczość jest naprawdę na wysokim poziomie artystycznym. Przedsięwzięcie to przyczyni się do zmiany stereotypu osoby niepełnosprawnej – spowoduje pozytywną  zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych.

Celem spotkań teatralnych tych grup w Brzesku będzie przede wszystkim aktywizacja i integracja środowisk twórczych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu i nie tylko.

Niepełnosprawni nie mają zbyt wielu okazji do wspólnych spotkań.  Sport jakim jest wędkarstwo pozwala się wyciszyć i zrelaksować, może być uprawiany przez osoby niepełnosprawne nawet ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Propagowanie wędkarstwa wśród niepełnosprawnych przyczyni się do promocji  zdrowego trybu życia, spędzania wolnego czasu na łonie natury.

 

 

Głównym celem jest propagowanie kultury. Teatr odwołuje się niemal do wszystkich zmysłów człowieka. Łączy obraz (scenografia), ruch (choreografia) z dźwiękiem (oprawa muzyczna), dzięki temu przyczynia się do rozwoju wrażliwości, wyobraźni i poczucia sprawstwa.

Celem przeglądów teatralnych osób niepełnosprawnych jest również ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć, co z punktu widzenia  terapii ma ogromne znaczenie.

Celem spotkań teatralnych jest również poprawa komunikacji niepełnosprawnych z otoczeniem, zainteresowanie jak najszerszego grona osób (nie tylko niepełnosprawnych) sztuką teatralną, poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za drugiego człowieka, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób. Ponieważ w przeglądzie jest zaplanowany udział mieszkańców naszego regionu jako widzów, celem zrealizowanym w trakcie tych spotkań będzie również zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Sposób realizacji zadania: przeprowadzenie 1- dniowego przeglądu teatralnego osób niepełnosprawnych.

Zawody wędkarskie osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Małopolskiego.  Na początku zawodów nastąpi rejestracja grup uczestniczących w zawodach – zawodników, następnie członkowie koła wędkarskiego pouczą uczestników zawodów o sposobach łowienia ryb, przygotowania zanęty i odpowiedniego przygotowania sprzętu. Uczestnicy zostaną pouczeni o zasadach rywalizacji w trakcie zawodów. Następnie uczestnicy wylosują stanowiska do łowienia i rozpoczną zawody. W trakcie trwania zawodów  dla uczestników spotkania przygotowany zostanie poczęstunek ( kiełbaski z grila, drożdżówki i napoje). Dla osób nie biorących udziału w zawodach ( widzów) będą zorganizowane konkursy tematycznie związane z wędkarstwem oraz pogadanka na temat zachowania nad wodą.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc ufundowane zostaną puchary i nagrody rzeczowe, a dla wszystkich zawodników biorących udział w zawodach przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

W zawodach przewidziany jest udział ok. 130 osób z terenu Małopolski.

Planuje się przeprowadzenie zawodów w  okresie letnim maj-sierpień każdego roku, organizacja imprezy uzależniona jest ona od warunków atmosferycznych.

Głównym rezultatem  jest propagowanie kultury. Przegląd teatralny przyczyni się do rozwoju wrażliwości, wyobraźni i poczucia sprawstwa.

Występy teatralne przyczynią się do rozładowanie zablokowanych emocji i napięć, co z punktu widzenia  terapii ma ogromne znaczenie.

W wyniku spotkań teatralnych nastąpi poprawa komunikacji niepełnosprawnych z otoczeniem, Przedstawienia teatralne spowodują zainteresowanie większej grupy osób (nie tylko niepełnosprawnych) sztuką teatralną, spowodują większe poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Osoby uczestniczące w spotkaniu jako widzowie przekonają się o możliwościach i umiejętnościach osób niepełnosprawnych co przyczyni się do zmiany wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.

Kolejnym rezultatem jest ponadregionalna integracja środowiska osób niepełnosprawnych.

Głównym celem jest propagowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych. Sport powinien umożliwić utrzymanie sprawności fizycznej, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz poprawić jej kondycję psychiczną.  Wśród funkcji sportu osób niepełnosprawnych wyróżnić można między innymi leczniczą, wychowawczo-psychologiczną, społeczną oraz hedonistyczną. Cel leczniczy zostanie osiągnięty, ponieważ wędkarstwo jako sport może być uprawiane przez osoby z różnymi dysfunkcjami  (niepełnosprawność intelektualna, choroba psychiczna, niektóre dysfunkcje narządów ruchu) i jest zgodne z procesem rehabilitacji ponieważ możliwość obcowania z przyrodą przyczynia się do wyciszenia, uczy cierpliwości.

Cel wychowawczo psychologiczny zostanie osiągnięty, ponieważ uprawianie sportu wpływa korzystnie nie tylko na prawidłowy rozwój fizyczny, ale również bierze udział w kształtowaniu cech charakteru i woli; oddziałuje na psychikę, przyczynia się do zwiększenia aktywności, także społecznej. Cel hedonistyczny zostaje osiągnięty ponieważ zawodnicy biorą udział w zawodach z własnej woli, lubią wędkarstwo przynosi im to satysfakcję i przyjemność.

Zawody wędkarskie udowadniają, że osoby niepełnosprawne też mogą być aktywne, uprawiać sport jakim jest wędkarstwo. Integracja osób niepełnosprawnych, nawiązanie znajomości i nauka spędzania wolnego czasu na łonie przyrody.

Sposób realizacji zadania: przeprowadzenie zawodów jednodniowych.

Przewidywane oddziaływanie długofalowe to wzmocnienie samooceny, motywacji do działania, integracja, zmniejszenie izolacji społecznej, krzewienie kultury, upowszechnianie idei aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne i ich otoczenie. 

Organizując I Przegląd Teatralny w 2012r założeniem było, aby impreza ta, stała się imprezą cykliczną. Najbliższy teatr znajduje się w Tarnowie i nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych. Przegląd teatralny twórczości niepełnosprawnych umożliwi mieszkańcom i to w sposób bezpłatny uczestnictwo w tym wydarzeniu kulturalnym.

Zawody wędkarskie osób niepełnosprawnych organizowane były w latach 2007-2009 przez Stowarzyszenie Zawsze  Aktywni w Brzesku i ŚDS w Brzesku. Zawody wpisały się w kalendarz imprez osób niepełnosprawnych nie tylko naszego powiatu. Na terenie naszego powiatu nie ma tego typu zawodów, a  dotychczasowe doświadczenie wskazuje na  duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na  takie imprezy, dlatego wspólnie ze Stowarzyszeniem Zawsze Aktywni i Środowiskowym Domem Samopomocy w Brzesku ustalono, że od 2011r. zawody te organizować będzie Stowarzyszenie „Nadzieja” przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Brzesku.

Współdziałanie z Polskim Związkiem Wędkarskim oddział w w Brzesku  przy realizacji tego zadania zaowocowała ścisłą współpracą dzięki, której osoby niepełnosprawne nabywają nowe  umiejętności wędkarskie, zdobywają informacje na temat sposobów łowienia ryb i doboru odpowiedniego sprzętu wędkarskiego.

Zawody te oprócz integracji osób niepełnosprawnych promują naszą małą ojczyznę, jaką jest województwo, dają możliwości poznania uczestnikom pięknych krajobrazów w najbliższym otoczeniu.

Zakłada się cykliczność projektu.

IV Przegląd twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych
IV Przegląd twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych
IV Przegląd twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych
Zawody wędkarskie osób niepełnosprawnych - nagrody
Zawody wędkarskie osób niepełnosprawnych - nagrody

Komentarze (0)