„PRZEKROCZYĆ PRÓG”

Projekt trwa od: 01/10/2009 r. do 30/06/2011 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Rybnik
Gmina miejska
Miasto Rybnik
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Choroby narządu wzroku
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski
 • Środki UE
 • Inne

Projekt powstał w wyniku pogłębionej diagnozy i analizy danych statystycznych, z której jasno wynikało, iż w Rybniku w 2007 r. w bazie danych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych było 6286 klientów, z czego 203 osoby ze schorzeniem narządu wzroku, co stanowiło 4,8% ogółu osób niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na fakt, iż większość osób niewidomych i słabowidzących była poddawana częściowej rehabilitacji. Brakowało wsparcia całościowego, które przewidywałoby nie tylko rehabilitację leczniczą, ale także rehabilitację podstawową, zawodową, psychiczną i społeczną.

Stwierdzono, że ww. osoby wymagały specjalistycznej, zindywidualizowanej pomocy, gdyż ich aktywność społeczna i zawodowa była bardzo ograniczona, co często było niezależne od nich samych, a bierność na tym polu powodowała frustrację, apatię i brak chęci do jakichkolwiek działań.

W ramach projektu odbyły się szkolenia i integracyjne turnieje szachowe, utworzono Punkt Aktywności Lokalnej i stronę internetową, prowadzono kampanię społeczną, a także wiele innych działań. Wszystkie szkolenia (wskazane w bezpośrednich rezultatach) były ukierunkowane na jednostkę (zindywidualizowany tok nauczania). Dla osób, które nie mogły same dotrzeć na szkolenia przewidziano wykwalifikowanego przewodnika.

Punkt Aktywności Lokalnej (PAL) Placówka jest usytuowana w ścisłym centrum miasta, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych. PAL zapewnia beneficjentowi poczucie intymności i bezpieczeństwa, stanowiące przyjazne miejsce otrzymywania wsparcia. Oferuje wiele form pomocy i jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Integracyjne turnieje szachowe Odbyły się 2 turnieje, które miały na celu promowanie równości szans oraz wspieranie aktywności lokalnej. Turnieje miały charakter otwarty - mogli do nich przystąpić wszyscy, którzy chcieli zmierzyć się z beneficjentami projektu. Pojedynki były rozgrywane na szachach Braillowskich.

Kampania społeczna „Bądź świadomy-bądź widoczny” Kampania nie generowała jakichkolwiek kosztów i jest traktowana jako wartość dodana projektu. Celem kampanii było zwiększenie świadomości społecznej i podjęcie rozwiązań zapewniających bezpieczną, przyjazną przestrzeń publiczną i komunikację miejską osobom niewidomym i słabowidzącym.

Wspólnie podjęto działania i zaproponowano rozwiązania w zakresie:

- transportu zbiorowego przyjaznego ww. osobom,

- projektowania przestrzeni publicznej,

- zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Strona internetowa www.przekroczycprog.com.pl przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozostałe działania:

- Integracyjny Dzień Dziecka, zorganizowany przez beneficjentów w PAL, na który przyszli mieszkańcy Rybnika wraz ze swoimi dziećmi (pełnosprawni i niepełnosprawni),

- wydanie i dystrybucja ulotek oraz folderów „Jak się zachować, gdy spotkamy osobę niewidomą i słabowidzącą?”,

- ścisła współpraca ze środkami masowego przekazu,

- organizacja konferencji promujących równość szans,

- prace nad publikacją książkową.

Punkt Aktywności Lokalnej jest wartością dodaną projektu (funkcjonuje po jego zakończeniu). W trakcie trwania projektu w ww. Punkcie dyżurowali specjaliści, tj. psycholog, pracownik socjalny, prawnik, doradca zawodowy, informatyk. Odbyło się tam również większość szkoleń i spotkań integracyjnych. Integracyjne Turnieje Szachowe. Pierwszy turniej odbył się 29 września 2010 r., a frekwencja wyniosła 81 osób.

Liczną grupę stanowili zawodnicy Integracyjnego Klubu Szachowego Niepełnosprawnych „Pionek” z Bielska-Białej oraz członkowie Polskiego Związku Głuchych - Koła Rybnickiego. 4 marca 2011 r. odbyła się kolejna edycja turnieju, w którym udział wzięły 62 osoby. Integracyjny Dzień Dziecka w Punkcie Aktywności Lokalnej odbył się 1 czerwca 2011 r., w spotkaniu uczestniczyło 55 osób, a finał miał miejsce w Multikinie na projekcji filmu dla dzieci.

Kampania społeczna „Bądź świadomy-bądź widoczny”, w ramach której organizowano cykliczne spotkania z przedstawicielami transportu zbiorowego, Policją, Strażą Miejską, Urzędem Miasta, itd. W spotkaniach uczestniczyli także beneficjenci projektu.

Strona internetowa – 2 września 2011 r. strona www.przekroczycprog.com.pl wygrała w ogólnopolskim konkursie „Strona Internetowa bez barier”. Ww. strona w dalszym ciągu jest aktywna (opłacana ze środków własnych), gdzie zamieszczane są informacje na temat sytuacji osób niewidomych i słabowidzących. W kolejnej edycji tego konkursu strona znalazła się w finałowej 10-tce.

Pozostałe rezultaty:

- Centrum Handlowo-Rozrywkowe Rybnik Plaza we wrześniu 2011 r., jako pierwsze w Polsce, zmieniło swój wygląd poprzez zastosowanie w całym budynku elementów kontrastowych (przeszklone drzwi, windy, schody, itd.),

- analiza rozmieszczenia znaków ostrzegawczych w Mieście i ich ewentualne przenoszenie w miejsca o zwiększonym natężeniu ruchu osób niepełnosprawnych,

- w ramach realizacji zadań związanych z przebudową, modernizacją oraz budową dróg i ulic podejmowane są działania, mające na celu dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- dotychczas ukazało się ponad 30 artykułów w prasie, TV, radio oraz Internecie,

- organizacja 3 konferencji promujących równość szans,

- wydanie książki (wersja papierowa i elektroniczna), która – jako pierwsza w Polsce – w sposób komplementarny porusza zagadnienia osób niewidomych i słabowidzących, oraz filmu zrealizowanego przez Telewizję Polską,

- udział w konferencjach po zakończeniu projektu.

Przewidywane oddziaływanie długofalowe

1. Zapewnienie równego dostępu do życia społecznego i zawodowego osób niewidomych i słabowidzących.

2. Zmiana stereotypowego myślenia o tej grupie osób.

3. Systemowe rozwiązania w projektowaniu przestrzeni publicznej, tzw. projektowanie uniwersalne.

4. Promowanie stron internetowych bez barier.

5. Zwiększone zainteresowanie środowiska naukowego kwestią osób niewidomych i słabowidzących.

6. Podniesienie jakości funkcjonowania trzeciego sektora (NGO), w tym skuteczności aplikowania o środki z EFS.

7. Zwrócenie uwagi na pozytywy płynące z działania w partnerstwie.

8. Przygotowanie środowiska osób niepełnosprawnych do partycypacji publicznej.

9. Tworzenie dokumentacji przetargowych z włączeniem potrzeb osób niepełnosprawnych (np. komunikacja miejska).

Szereg działań i wypracowanych rozwiązań, mimo zakończenia projektu, jest nadal kontynuowanych, m.in.:

- Punkt Aktywności Lokalnej,

- kampania społeczna „Bądź świadomy-bądź widoczny”,

- strona internetowa,

- udział w konferencjach promujących równość szans,

- publikacje naukowe oparte o doświadczenia projektu.

Komentarze (0)