Doskonalenie jakości kształcenia i integracja uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie poprzez poprawę bazy edukacyjnej oraz udział w Igrzyskach Olimpijskich "Bethel athletics"

Projekt trwa od: 01/01/2011 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
podkarpackie
Miasto na prawach powiatu: Rzeszów
Gmina miejska
Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Zatrudnienie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, Gmina Miasto Rzeszów
 • Środki własne
 • PFRON
 • Inne

Dostrzegając problem wykluczenia osób niepełnosprawnych, samorząd Miasta Rzeszowa nieustannie podejmuje działania, zarówno długofalowe, jak i o charakterze eventowym, zmierzające do przeciwdziałania temu zjawisku oraz włączania osób do życia w społeczności lokalnej. Osoby niepełnosprawne napotykają wiele barier zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Istniejące stereotypy oraz niska świadomość w społeczeństwie powodują brak możliwości pełnej integracji osób niepełnosprawnych a brak odpowiednich form edukacji, przy rosnących wymaganiach w zakresie kompetencji zawodowych, uniemożliwia im również odnalezienie się na rynku pracy.

W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji projektów, które związane są z:

- podnoszeniem jakości kształcenia poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz praktyczne podejście do edukacji osób niepełnosprawnych,

- promocją aktywnego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych,

- realizacją działań umożliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego,

- przełamywaniem stereotypów i kształtowaniem postaw prospołecznych,

- edukacją włączającą, zapobiegjącą wykluczeniu społecznemu poprzez nabywanie kompetencji niezbędnych do poruszania się na stale zmieniającym się rynku pracy.

- promowaniem integracji osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest placówką stworzoną dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. Proces edukacyjny w szkole przebiega w małych grupach - klasy liczą od 4 do 8 uczniów lub od 10 do 16  w zależności od stopnia niepełnosprawności. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w jeszcze mniejszych zespołach liczących od 2 do 4 osób. Dzięki takiej organizacji pracy możliwe jest w szkole maksymalne zindywidualizowanie  podejścia do ucznia oraz udzielanie mu wieloaspektowej pomocy przez cały zespół nauczycieli. Realizowane poziom nauczania jest dostosowany do rzeczywistych, indywidualnych możliwości każdego uczni.

A. Poprawa bazy edukacyjnej

1. Zakup mebli do pracowni ogrodniczej,

2. Dostawa tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego,

3. Dostawa suchego basenu,

4. Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej (m.in. ekspres ciśnieniowy, automat szorująco-zbierający, odkurzacz, kpl. zastaw stołowych),

5. Dostawa glebogryzarki spalinowej oraz mikroskopu stereoskopowego do pracowni ogrodniczej,

6. Rozbudowa infrastruktury sportowej ZSS im. UNICEF

B. Udział w Igrzyskach Olimpijskich Bethel athletics.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze przy ZSS im. UNICEF i pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, uczniowie szkoły mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie sportu. Umożliwia to późniejszą, skuteczną rywalizację zarówno w zawodach lokalnych, jak i międzynarodowych a współpraca z miastem partnerskim Bielefeld, umożliwia im od 2013 roku sprawdzenie swoich umiejętności w różnych imprezach sportowych, spośród których największa to „Bethel athletics“.

Corocznie w Bielefeldzie odbywają się tak zwane „Bethel athletics“. Jest to sportowe wydarzenie na wzór Igrzysk Olimpijskich, organizowane przez Bethel – organizację, której głównym celem jest szeroko rozumiana pomoc socjalna, ze szczególnym naciskiem na pomoc ludziom niepełnosprawnym. Na to wydarzenie składają się zarówno standardowe olimpijskie dyscypliny sportowe, jak na lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna, judo, jazda konna, kręgle, oraz tenis stołowy, jak i nowe typu golf i taniec. Uczestnikami są osoby niepełnosprawne.

W ramach działania 20-osobowa grupa uczniów ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności jako reprezentanci Rzeszowa w drużynie piłki nożnej, lekkoatletycznej, dwóch par tanecznych oraz zawodach pływackich.

Jest to impreza, która gromadzi co roku około 2000 zawodników, wśród których reprezentanci Rzeszowa zajmują wysokie pozycje.

Dzięki takim działaniom możliwe jest zwiększenie motywacji osób niepełnosprawnych oraz ich pewność siebie w pokonywaniu codziennych barier i trudności. Zajęcia sportowe poza korzyściami związanymi bezpośrednio z kondycją fizyczna uczniów przyności szereg korzyści związanych z ich poczuciem ważności i przynakleżności społecznej co w efekcie pozwala na ich długofalowy i kompleksowy rozwój społeczny.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa  infrastruktury ZSS im. UNICEF  oraz zostały stworzone  warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktycznych, mających na celu przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt umożliwia wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy w branży hotelarskiej i ogrodniczej.

Stworzone zostały profesjonalne warunki do odbywania zajęć edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjnych oraz możliwość organizowania dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych.

Innymi rezultatami bezpośrednimi obydwu działań są:

- poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej ZSS im. UNICEF dla uczniów niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego,

- poprawa dostępności i jakości kształcenia w ZSS im. UNICEF,

- rozwój nowoczesnych metod kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych,

- możliwość korzystania z wysokiej jakości obiektów sportowych,

- podniesienie jakości edukacji praktycznej oraz osiągnięć sportowych,

- dostęp do wysokiej jakości obiektów terapeutycznych,

- udział w dużych wydarzeniach sportowych wysokiej jakości,

- możliwość podjęcia rywalizacji z rówieśnikami z różnych krajów w zawodach sportowych,

- możliwość poznania środowiska, pracy, życia i wypoczynku osób niepełnosprawnych i ich otoczenia za granicą,

- zwiększenie pewności siebie oraz motywacji do działania wśród uczniów,

Realizacja podejmowanych działań nakierowana jest nie tylko na rozwiązywanie doraźnych problemów ale wpisuje się w długofalową strategię budowania społeczeństwa otwartego. Zamierzonymi, długofalowymi efektami tych działań będą:

- łagodzenie procesu włączenia osób niepełnosprawnych do życia społecznego,

- trwały wzrost jakości kształcenia poprzez zdobywanie nowych doświadczeń oraz wymianę wiedzy,

- kształcenie kadry wyposażonej w kompetencje niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

- wpisanie się Szkoły jako silny ośrodek na mapie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- uniezależnienie się osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym,

- podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych,

- wzrost przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,

- integracja środowisk lokalnych poprzez realizację działań prozdrowotnych,

- pozytywne oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez przełamanie barier i stereotypowego postrzegania niepełnosprawności,

- budowa i umacnianie marki placówki oraz promocja samorządu lokalnego na arenie krajowej i międzynarodowej, jako prospołecznej jednostki działającej na rzecz osób niepełnosprawnych,

- wypracowanie wysokiej jakości modelu oraz wysokich standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Jednorazowa inwestycja w rozbudowę infrastruktury dydaktyczno-sportowej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie umożliwia wieloletnie jej wykorzystanie i osiąganie długofalowych korzyści.

Bethel athletics jest imprezą cykliczną, w której uczniowie Szkoły będą brać udział w kolejnych latach a dzięki wysokiej jakości kształcenia w zakresie sportu, mają szansę zdobywać wysokie pozycje.

Dzięki kontaktom zdobywanym w trakcie zawodów, wiele reprezentacji odwiedza Rzeszów w ramach wymiany doświadczeń. Jest to również forma zdobywania partnerów do realizacji przyszłych inicjatyw i projektów, zarówno na terenie Miasta, jak i poza nim.

Dzięki udziałowi w Bethel Athletics można było zauważyć, iż udział w tego typu eventach cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz rodziców co pozwaliło na zwiększenie integracji całego środowiska związanego ze szkołą. W ramach działań integracyjno - edukacyjnych w szkole działa wiele kół zainteresowań oraz zespołów i grup artystycznych /np. Teatr Nadzieja, Zespół taneczny Iskierki, Koło tańca towarzyskiego Razem, Zespół rytmiczno - taneczny Rytm, Zespół Świetliki, Koło Promyk, Szkolny Klub Sportowy, Koło religijne Oaza, Kółka przedmiotowe: literackie, matematyczne, plastyczne, historyczne, informatyczne oraz Koło recytatorskie czy Zespół wokalny/. Dzięki pracy w tych kołach uczniowie nasi mogą rozwijać swe talenty oraz doświadczać sukcesów tak ważnych dla dobrego myślenia o sobie i prawidłowego rozwoju osobowości.

Udział w olimpiadzie jest jednym z wielu działań, które cieszą się wielkim zainteresowaniem i pozwalają na osiąganie długofalowych korzyści dlatego planowany jest udział w kolejnych edycjach wydarzenia oraz realizacja dodatkowych działań o podobnym charakterze w przyszłości. 

Udział reprezentacji Miasta Rzeszowa w 18. Olimpiadzie Sportowej Niepełnosprawnych „Bethel Athletics 2014”
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
Ogród polsensoryczny
Infrastruktura sportowa dla uczniów
Pracownie
Pracownia Biofeetback
Zajęcia na pływalni
Infrastruktura sportowa dla uczniów
Nowe sale rehabilitacyjne
Na niebiesko dla autyzmu

Komentarze (0)