Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim

Projekt trwa od: 01/09/2008 r. do 30/06/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Bocheński
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Choroby psychiczne
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu moczowo-płciowego
 • Choroby neurologiczne
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • NGO, Gminy, Samorząd Województwa Małopolskiego
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE

Powiat Bocheński leży w środkowej części Małopolski i jest wspólnotą mieszkańcow, wśród których 10% stanowią osoby z niepełnosprawnością. Na terenie Powiatu zamieszkuje ogółem 104 765 osób (dane GUS 2014). Wg szacunków NSP z 2011 r. grupa 10 336 osób doświadcza niepełnosprawności. 

Realizacja projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim wynikała z rzeczywistych potrzeb mieszkańców doświadczających różnorodnych niepełnosprawności. Diagnoza projektu wykazała, że pilnie potrzebne jest również wsparcie dla osób po kryzysach psychicznych i otoczenia osób chorujących psychicznie. Projekt został opracowany i zrealizowany z udziałem osób niepełnosprawnych przy wsparciu i osobistym zaangażowaniu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Projekt jest dziełem włączania i partycypacji społecznej. Jest on jednym ze sposobów rozwiązywania wybranych, lokalnych problemów społecznych w Powiecie Bocheńskim. Projekt objął pomocą w latach 2008-2015 ponad 351 osób z otoczenia społecznego i 254 osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami w poruszaniu się, w komunikowaniu się oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Głównym celem zaprojektowanych działań dla osób niepełnosparwnych było otwarcie możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez odpowiednie wsparcie indywidualne i grupowe oraz tworzenie w środowisku lokalnym warunków sprzyjających włączaniu osób niepełnosparwnych w życie społeczne i zawodowe. W ostatnich latach szczególnie dostrzeżono problemy osób z zaburzeniami psychicznymi, które lokalnie w większości są pozbawione zorganizowanej pomocy we własnym, bliskim środowisku.       

1) PRACA SOCJALNA: prowadzona była z klientami PCPR w formie poradnictwa i informacji, indywidualnie i grupowo, z otoczeniem klientów, w formie pogłębiania i aktualizacji diagnozy indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, kierowania ich do odpowiednio zaplanowanych form aktywizacji prowadzonej przez innych specjalistów oraz integrowania całości wsparcia adresowanego do uczestników projektu. Praca socjalna skupiała się na dążeniu do rozwiązania problemów osób niepełnosprawnych i na dokonaniu istotnej zmiany w środowisku lokalnym. Pracownicy odpowiadali na osobiste i społeczne trudności klientów. Do podstawowych i codziennych czynności należało informawanie klientów, rozmowy wspierające, motywujące oraz wyjaśnianie praw i obowiązków obywatelskich. Każdy uczestnik projektu miał zapewnioną możliwość bezpośredniego kontaktowania się z pracownikiem socjalnym lub doradcą adekwatnie do potrzeb w sposób intenstywny w okresie minimum 2-3 lat otrzymując wsparcie indywidualne i grupowe poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, sms-owy.

2) ATYWNA INTEGRACJA: stosowano np. poradnictwo prawne i psychologiczne, terapię psychologiczną, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniająych psycho-ruchowo, rehabilitację poprzez kinezyterapię i fizykoterapię, badania lekarskie, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, umiejętności samoobrony, skutecznego rozwiązywania konfliktów bez przemocy, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, savoir-vivre, ćwiczenie funkcji poznawczych, poprawnej wymowy, trening umiejętności przystosowania, zaradności w sytuacjach trudnych,autoprezentacji, dbania o zdrowe nawyki żywieniowe, profilatyki zdrowotnej, umiejętności gospodarowania budżetem domowym, rękodzielnictwa, kursy zawodowe itp.

3) DZIAŁANIA W ŚRODOWISKU: np. wielokrotne spotkania o charakterze rekreacyjnym lub okolicznościowym, włączające osoby niepełnosprawne i integrujące mieszkańców Powiatu, celowa współpraca instytucji i organizacji działających w obszarze spraw społecznych Powiatu, dziesiątki informacji prasowych i artykułów w prasie lokalnej budujących oparcie społeczne dla osób niepełnosprawnych, oprac. i dystrybucja informatorów, ulotek, afiszy, czasopism, organiz debat i konferencji, uchwały Rady Powiatu    

1) wykształcenie kompetencji i umiejętności społecznych ułatwiająych integrację społeczną i zawodową 254 osobom niepełnosprawnym

2) usunięcie części barier (organizacyjnych, finansowych, prawnych, psychologicznych) na jakie napotykali uczestnicy projektu w procesie włączania się w życie społeczne i zawodowe na terenie Powiatu Bocheńskiego 

3) powstanie nowych więzi społecznych

Środowisko uczestników projektu buduje więzi i pomnaża inicjatywy tworzące wiązkę nowych projektów wsparcia społecznego i rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Bocheńskiego (m.in. poprzez samodzielnie funkcjonujące grupy wsparcia oraz przez organizacje społeczne posiadające osobowość prawną i społecznie użyteczne cele działania).

Projekt zapewnia możliwość kontynuacji, ponieważ stanowi wkład do długofalowej i kompleksowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Bocheńskiego oraz angażuje siły i środki znajdujące się we własnych zasobach zintegrowanych mieszkańcow Powiatu. 

siła współdziałania mieszkańców Powiatu Bocheńskiego

Komentarze (0)