Edukacja - Praca - Mieszkanie

Projekt trwa od: 01/07/2013 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Miasto na prawach powiatu: Gdańsk
Gmina miejska
Miasto Gdańsk /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
1-20
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Choroby neurologiczne
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • Wczesne wspomaganie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Inne

Projekt wynika ze zidentyfikowanych przez MOPR w Gdańsku potrzeb w obszarze wsparcia osób korzystających długotrwale ze świadczeń systemu pomocy społecznej. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest wyjątkowo trudna, co powoduje dużą zależność od świadczeń socjalnych, trwanie w systemie pomocy społecznej oraz obniżony poziom samodzielności.Nasi beneficjenci z powodu dysfunkcji psychicznych (lęki, fobie społeczne, urojenia psychiczne i inne) oraz braku umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie (np. trudności w komunikowaniu się i współdziałaniu, niezaradności życiowej) pozostają na marginesie życia społecznego, w związku z czym nie podejmują aktywności społecznej i zawodowej. Osoby te mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczenia, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.Potrzeba wzmocnienia kompetencji społeczno-zawodowych beneficjentów wynikała również
z niskiego poziomu zaufania zleceniodawców / pracodawców do możliwości adaptacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi i rzetelnego oraz terminowego wykonania zleconej usługi/ zadania. Udział beneficjentów w proponowanym zadaniu pomógł im nabyć umiejętności do funkcjonowania w społeczeństwie na takim poziomie, aby zwiększył się poziom zaufania społecznego w środowisku w zakresie możliwości aktywnego udziału w społeczności lokalnej i w strefie zawodowej.Osiągnięcie wskazanych wyżej potrzeb zostało zapewnione dzięki udziałowi beneficjentów projektu
w cyklu szkoleniowo – edukacyjnym w zakresie prac wykończeniowych, a praktyczne nabycie umiejętności zostało wypracowane podczas samodzielne wykonywania drobnych prac we wspólnym mieszkaniu.Wzmacnianie kompetencji społecznych beneficjentów dopełnił proces edukacyjny wraz z animatorem pracy oraz praca w grupie.Dlatego MOPR skoncentrował swoje działania wzmacniające klientów systemu pomocy społecznej w wejściu lub w powrocie na rynek pracy na grupie wyjątkowo narażonej na  wykluczenie zawodowe, tj. wśród osób z zaburzeniami psychicznymi.Zasadniczym założeniem tego projektu było włączenie uczestników projektu w cykl szkoleń i działań, które mają doprowadzić do ich ekonomicznego i mieszkaniowego usamodzielnienia.

Projekt  stanowi kontynuację i rozszerzenie działań na rzecz osób  niepełnosprawnych podejmowanych dotychczas przez MOPR w Gdańsku oraz gdańskie  organizacje pozarządowe. Przedsięwzięcie stanowi bowiem uzupełnienie projektu, za który Miasto Gdańsk zostało laureatem w finale konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – Usługi Społeczne” za włączenie w otwartą społeczność na Osiedlu Sitowie w Gdańsku osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy projektu przez okres 2 lat zamieszkali w 7 domkach, uczyli się codziennego życia, radzenia sobie z obowiązkami gospodarstwa domowego, kształcąc jednocześnie nawyk godzenia tych funkcji z życiem zawodowym, m.in. pracując w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.

Po prawie dwuletnim pobycie beneficjentów w mieszkaniach treningowych na „Osiedlu Sitowie” rozwinęli oni swoje umiejętności społeczne oraz zwiększyła się ich motywacja do podjęcia zatrudnienia. Spośród 56 osób, sześć osób - 2 kobiety i 4 mężczyzn w wieku od 30 do 50 roku życia - otrzymało ofertę udziału w następnym przedsięwzięciu na wyższym poziomie usamodzielniania, czyli w naszym projekcie. Beneficjentom umożliwiono zamieszkanie w zaadaptowanym na ten cel i przy ich pomocy lokalu komunalnym, pochodzącym z gminnych zasobów mieszkaniowych. Przyszli mieszkańcy ukończyli 100 godzinne szkolenia z zakresu prac budowlanych o charakterze wnętrzarsko – dekoratorskim i przy wsparciu animatora pracy wykonywali  własnoręcznie prace wykończeniowe w swoim nowym mieszkaniu. Umiejętności nabyte przez nich w projekcie treningowym na Sitowiu w ramach prac ogrodniczo - porządkowych, bukieciarskich, informatycznych oraz rękodzieła artystycznego, zwielokrotnili w projekcie „Edukacja – Praca – Mieszkanie”. Zdobyte umiejętności z zakresu prac wykończeniowych, przetestowane  we „własnym” domu podczas prac społecznie użytecznych, mieszkańcy będą wykorzystać w poszukiwaniu dodatkowych zleceń, m.in. na otwartym rynku pracy.

Ze wszystkimi osobami biorącymi udział w projekcie prowadzona jest praca socjalna, w którą angażują się pracownicy MOPR w Gdańsku oraz pracownicy organizacji pozarządowych z której wywodzi się podopieczny, wspierając beneficjenta w drodze do uzyskania samodzielności. W tak stabilnym otoczeniu łatwiej utrzymać osobę z zaburzeniami psychicznymi w utrzymaniu motywacji do podejmowania wyzwań samodzielnego życia, aby nie wracać do systemu, bądź żyć tylko z drobnym wsparciem świadczeń socjalnych.

Kolejnym dwóm bezrobotnym klientom korzystającym z pomocy społecznej, zaoferowano wykonanie prac remontowo – budowlanych w tym lokalu, w ramach robót publicznych finansowanych przez partnera projektu tj. Powiatowy Urząd Pracy  w Gdańsku. Doświadczenia zdobyte przez te osoby, z pewnością podniosły ich atrakcyjność na rynku pracy. Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych pomogło im w zatrudnieniu w podmiotach ekonomii społecznej lub na otwartym rynku pracy. Wspólnie z grupą beneficjentów – osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi - stworzyli przygotowaną „brygadę remontową”. Liczymy, że ich kwalifikacje i doświadczenie zostaną wykorzystane m.in. podczas kolejnych remontów gminnego zasobu mieszkaniowego lub drobnych prac remontowych zlecanych przez mieszkańców Gdańska.

Wszystkie proponowane w  projekcie działania  skoncentrowano głównie na przywróceniu osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi poczucia własnej wartości i sensu pracy. Problemem tych osób był nie tylko sam brak umiejętności, ale również brak pewności siebie i wiary we własne możliwości. Należy podkreślić, że długoletnie korzystanie z pomocy społecznej nie spowodowało dyskwalifikacji tych osób zawodowo. Stan apatii i bierności, jaki jest przypisywany niektórym osobom wykluczonym społecznie, podyktowany jest niekiedy brakiem możliwości wpływu na swoją sytuację. Proces podjęcia pracy zarówno przez osoby zdrowe, jak i zaburzone psychicznie, istotnie wpływa na dowartościowanie jednostki, a także wzmacnia wiarę we własne siły. Ponadto praca daje satysfakcję, mobilizuje do podejmowania nowych wyzwań i pozytywnie wpływa, na jakość życia. Beneficjenci projektu, poprzez zaplanowany cykl szkoleń oraz właściwy trening doskonalenia nabytych umiejętności mogą zaistnieć jako pełnoprawni pracobiorcy. Warto podkreślić, iż istotną rolę w projekcie odgrywał proces edukacyjny z animatorem pracy będący innowacyją formą wsparcia skierowaną do osób  zaburzonych psychicznie.

Wszystkie zaplanowane działania miały na celu przywrócenie osobom bezrobotnym
i niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi poczucia własnej wartości i sensu pracy. Mając na uwadze pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności należy podkreślić, że stanowią oni grupę pracowników równie wartościową jak i pracownicy bez orzeczenia o niepełnosprawności. Często, osoby takie są bardziej oddane pracy, lojalne w stosunku do pracodawcy. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie tylko przyniosło wymierne korzyści pracodawcy, ale również kształtuje pozytywny wizerunek firmy, a także wpływa na zmianę rzeczywistości.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia szans beneficjentów do wkroczenia na rynek pracy, co pozwoliła równolegle na podwyższenie poziomu ich samodzielności ekonomicznej, i tym samym niezależności od systemu pomocy społecznej.

Obecnie nasi beneficjenci projektu wspólnie zamieszkują w wyremontowanym przez siebie mieszkaniu, każdy ma osobny pokój, korzystają ze wspólnej kuchni i jadalni. Z każdym z nich podpisano umowę najmu lokalu. Pracują, utrzymują się z pensji i świadczeń, samodzielnie opłacają koszty użytkowania mieszkania. Jedynie doraźnie wspierani są przez pracowników socjalnych 
z właściwego terenu w zakresie pomocy społecznej i lekarskiej. Doskonale dają sobie radę
w codziennym funkcjonowaniu.

Rezultaty twarde:

 • 6 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi korzystających z pomocy społecznej zostało objętych wsparciem animatora pracy,
 • przeprowadzono  cykl edukacyjno-szkoleniowy (100 godzin) z zakresu prac wnętrzarsko-dekoracyjnych w budownictwie,
 • 6 beneficjentów projektu zostało poddanych ocenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej,
 • podniesiono standard 1 mieszkania komunalnego znajdującego się w gminnym zasobie mieszkaniowym,  poprzez jego remont i wyposażenie w niezbędne do codziennego funkcjonowania,
 • skierowano 6 osób na prace społecznie-użyteczne.

Rezultaty miękkie:

 • rozszerzono oferty wsparcia dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 • zwiększono uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym i zawodowym,
 • wzmocniono poczucie własnej wartości beneficjentów,
 • wypracowano bardziej aktywne i samodzielne postawy beneficjentów,
 • podniesiono kwalifikacje i kompetencje społeczne beneficjentów,
 • nawiązano współpracę instytucjonalną w zakresie wspólnych działań na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej (m.in. MOPR, PUP, agencje pracy, podmioty ekonomii społecznej),
 • likwidowano bariery informacyjne w dostępie do różnorodnych form pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
 • ograniczono zjawisko dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy i w dostępie do zatrudnienia,
 • doprowadzono do integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym, a także wpłynięcie na zmianę istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • beneficjenci nabyli praktyczne umiejętności radzenia sobie w gospodarstwie domowym,
  w kontaktach interpersonalnych, w załatwianiu spraw urzędowych,
 • poprawiono wizerunke osoby zaburzonej psychicznie i upośledzonej umysłowo jako pełnoprawnego uczestnika życia społecznego.

W ramach projektu zaplanowane zostały również działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców Gdańska, których celem było przedstawienie prowadzonych w ramach projektu działań oraz zwrócenie uwagi na problem bezrobocia wśród klientów korzystających z pomocy społecznej. Zaprezentowane zostały również działania beneficjentów związane z adaptacją lokalu, które mogą zachęcić potencjalnych pracodawców do zatrudnienia uczestników projektu, m.in. poprzez dystrybucję ulotek zawierających informację o działaniach remontowo – budowlanych przeprowadzanych przez beneficjentów projektu. Dodatkowo w ramach działań informacyjnych zostały zamieszczone informacje dla pracodawców o ulgach w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Poprzez projekt nastapiła zmiana świadomości osób niepełnosprawnych odnośnie aktywizacji zawodowej- uświadomienie, że pobierane świadczenia to nie wszystko, należy się edukować i być aktywnym zawodowo pomimo orzeczenia. Nastąpiło również zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie staży dofinansowywanych z PFRON oraz zakładanie spółdzielni socjalnych.

Oferowanie edukacji, realnych warunków pracy i mieszkania bez wątpienia są najcenniejszymi elementami procesu usamodzielniania osób zależnych przez całe życie od pieniędzy z budżetu państwa.  Doskonale zdajemy sobie sprawę, że włączanie klientów systemu pomocy społecznej w projekty wieloletnie zdecydowanie racjonalizują wydawanie publicznych pieniędzy. Tego rodzaju projekt jest doskonałą lokatą w ludzi, gdyż Człowiek to Najlepsza Inwestycja, a praca kształtuje naszą osobowość i niezależność. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku na bieżąco współpracuje z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w sprawie przyznawania i remontu mieszkań dla niepełnosprawnych beneficjentów korzystających z projektów realizowanych w Ośrodku.

Remont w mieszkaniu przy ul. Chłodnej
C.d remontu w mieszkaniu przy ul. Chłodnej
Prace remontowe wykonywane przez mieszkańców lokalu
C.d prac remontowych w mieszkaniu przy ul. Chłodnej

Komentarze (0)