Aktywna Integracja

Projekt trwa od: 01/05/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
kujawsko-pomorskie
Miasto na prawach powiatu: Włocławek
Gmina miejska
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Umysłowa
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • brak
 • Środki UE

Niepełnosprawność jest jednym z poważniejszych probl. społ. Jej skutki widoczne są we wszystkich dziedzinach życia, co powoduje, że osoby niepełnosprawne (ON), a zwłaszcza te z zaburzeniami psychicznymi(ONP) stanowią grupę szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społ. Oprócz trudności sprawianych przez chorobę, muszą zmagać się z odrzuceniem, funkcjonującymi stereotypami, przez co pogłębia się ich izolacja społ. i zawodowa. Wg Raportu Nr 10 Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z 2010 r. – w Polsce żyje 490 tys. osób z orzeczoną niepełnospr. z powodu zaburzeń psych. (84,2% z nich nie pracowało). Zaledwie ok. 2% pracuje w pełnym wymiarze godzin. W samym Włocławku (dane PUP VI/2013r) zarejestrowanych było 408 bezrobotnych ON (205 K) w tym 77 ONP, z czego: 133 ON (77 K) nie posiadało kwalifikacji zaw., bez stażu pracy: 35 ON, z wykszt.podst. i niepełnym podst. - 163 osoby. Powyżej 55 roku życia – 101 osób. Ponadto 108 ON poszukujących pracy (51 K),bez kwalifikacji: 36 osób (13 K), bez stażu pracy – 26 osób, z wykszt. podst. i niepełnym podst.– 32 osoby, zas. zaw. – 41 osób, średnim zaw. i ponadgimn. - 16 osób . Powyżej 55 roku życia – 41 osób. Większość ON (77,1%) w wieku prod. utrzymuje się ze świadczeń społ:rent, emerytur, zasiłków. Tylko dla 16,9 % ON źródłem utrzymania jest praca (Informacja - niepełnosprawni.gov.pl).

Lokalną skalę problemu obrazują dane Miejskiego Zesp. ds. Orzekania o Niepełnospr. we Włocławku (XII/2012r.). Wg nich tylko w 2012 r. wydano 2.676 orzeczeń, z tego 465 (256 K) ONP (276 w st. znacznym i umiarkowanym). Największą grupą wśród ONP stanowiły osoby z wykszt. podst. i niższym-152. Należy dodać, iż dla 136 ONP celem uzyskania orzeczenia o st. niepełnospr. było znalezienie zatrudnienia dostosowanego do stanu zdrowia.

Z ww. danych wynika, że większa bierność zaw. występuje wśród kobiet, a gł.czynnikami niekorzystnej sytuacji zaw. ONP, poza zdrowotnymi, są niski poziom wykszt. i wynikający z niego brak kwalifikacji zaw. Skutkuje to deficytem w zakresie kluczowych kompetencji psycho – społ., takich jak: umiejętności poruszania się po rynku pracy, niska motywacja do dział., niska samoocena, brak umiejęt. kierowania własnym losem.Wyst. u nich silny lęk przed dyskryminacją, co prowadzi do zatajania inf. o stanie zdr., ograniczania kontaktów społ. do kręgu rodz. lub osób o tym samym piętnie.

 1. Moduł psychospołeczny - celem modułu było wsparcie emocjonalne, doskonalenie wew. uczest, przełamanie barier psychospoł. utrudniających wejście na rynek, nabycie umiejętność samooceny oraz korzystania z zasobów w życiu os. i zaw. poprzez:
 • gr. warsztaty psych – doradcze – 80 h;
 • ind. wsparcie psych. – 158 h;
 • gr. warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu – 40 h;
 • gr. warsztaty socjoterap. – 80 h;

 

 1. Moduł kompetencji zawodowych - celem modułu było budowanie świad.i i ukierunkowanie aktywności uczest. na rzecz prawidłowego kształt. własnej ścieżki rozwoju zaw. i przygotowanie do wejścia na rynek pracy, poprzez:
 • gr. poradnictwo: określenie obszaru preferencji zaw., porad. ułatwiające wybór zawodu lub zmianę kwalifik., pomoc w przygot. dokumentów aplikacyjnych oraz wyjaśnienie specyfiki procesu rekrutac., stosowania skutecznych metod poszukiwania pracy, autoprezentacji, analizy preferencji zaw. oraz działań przedsiębiorczych udzielanie inf. o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształc., (doradca zawodowy) – 120 h
 • gr. warsztaty z obsługi komputera – 200 h.

 

IV. Moduł wsparcia otoczenia uczestników projektu- spotkania z psych. dla opiekunów  i rodzin uczestników projektu. Spotkania miały na celu  ukierunkować rodziców i opiekunów na efektywne wsparcie uczestników projektu w procesie ich aktywizacji społeczno – zawodowej (psycholog) – 8 h

 

V. Moduł kwalifikacji zawodowych - uczestników skierowano na kursy umiejętności zaw.,

 • Grafik komp. – projektowanie stron WWW -  5 osób
 • Florysta -  4 osoby
 • Pomoc kuch. - 4 osoby
 • Pracownik adm – biurowy – 11osób
 • Pracownik ochrony/portier – 13 osób
 • Pracownik gosp. – 2 osoby

Uczestnicy otrzymali stypendium szkol.

 

VI. Moduł stażowy - uczestników skierowano na 6 miesięczne staże u pracodawców, w celu umożliwienia im zdobycia dośw. zaw. i podst. umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą. Podpisano umowy z 12 pracodawcami na org. staży zaw. Stażyści otrzymują styp. Stażowe.

 

Ponadto uczestnicy otrzymali:

- bilety MPK,

- poczęstunek,

- materiały biurowe,

- artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć autoprezentacji z elementami wizażu (ze względu na duże deficyty, podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty na zakup artykułów higieniczno – kosmetycznych dla uczestników).

- wzrost kompetencji i umiejętności psychospołecznych (wzrost umiejętności stawiania i osiągania celów, wzmocnienie osobowości w wyniku uczestnictwa w warsztatach psychologiczno – doradczych,  wzrost umiejętności interpersonalnych w wyniku uczestnictwa w warsztatach socjoterapeutycznych; wzrost umiejętności dbania o własny wizerunek w wyniku uczestnictwa w warsztatach z autoprezentacji) – 40 uczestników;

- wzrost umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy i  kształtowania własnej ścieżki zawodowej ( wzrost umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji oraz preferencji zawodowych w wyniku warsztatów z doradca zawodowym, wzrost umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej) – 40 uczestników;

- nabycie umiejętności zawodowych umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy (ukończenie kursów zawodowych wybranych we współpracy z doradcą zawodowym ) – 39 uczestników;

- wzrost umiejętności praktycznych umożliwiających wejście/powrót na rynek pracy (6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców, podjęte po pomyślnym przejściu rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą) – 36 uczestników.

- uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 16 uczestników projektu.

Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ nie tylko na samych uczestników, którzy nabyli nowe umiejętności, praktykę zawodową i doświadczenie. Projekt ma wpływ również na całe środowisko osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny, pozwalając im uwierzyć w możliwość samodzielnego kształtowania własnej przestrzeni życiowej, nie obciążonej syndromem wykluczenia i poczucia niższości. Uświadamiając im drzemiący w nich potencjał, podkreślając ich wartość jako pełnoprawnych pracowników, daje im się szanse na zmianę sytuacji życiowej. Ponadto nie bez znaczenia jest zmiana postrzegania ONP w środowisku lokalnych pracodawców, którzy umożliwiając im realizację staży zawodowych w swoich zakładach pracy, przełamują swoje uprzedzenia względem tych osób. Projekt stanowi asumpt do ograniczenia funkcjonujących stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi, ukazanie ich jako dobrze funkcjonujących pracowników, gotowych na dalszy rozwój. Rodziny uczestników projektu mają możliwość spojrzeć na nich z innej perspektywy, nie tylko jako obiektu troski i konieczności trzymania nad nimi parasola ochronnego. ONP może być pełnoprawnym członkiem rodziny, realizującym się zawodowo, wpływając na poprawę kondycji ekonomicznej gospodarstwa domowego.

Nie bez znaczenia jest również wpływ realizacji projektu na wizerunek Ośrodka. Dzięki niemu MOPR jawi się w społeczności lokalnej nie tylko jako „zepsuty bankomat”, służący rozdawnictwu pieniędzy osobom niekoniecznie na nie zasługującym. Podejmowane przez MOPR działania aktywizacyjne, rozwijające, stawiające wymagania wpływają na zwiększenie zaufania społecznego względem urzędu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku nie ma możliwości samodzielnie realizować tą formę wsparcia dla ONP, ponieważ nie dysponuje takimi zasobami finansowymi. Nie mniej jednak nowa pespektywa finansowa na lata 2014 – 2020 w ramach środków Unii Europejskiej nie wyklucza realizacji kolejnych edycji projektu skierowanych do różnych grup problemowych.

Komentarze (0)