W osiem miesięcy dookoła Powstania Warszawskiego - z historią na scenie

Projekt trwa od: 01/05/2014 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
warmińsko-mazurskie
Powiat Ostródzki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
1-20
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Brak
 • Inne

Założeniem projektu była integracja młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej poprzez nawiązanie współpracy, przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego upamiętniającego 70 rocznicę Powstania Warszawskiego. Realizacja działań była ściśle związana z potrzebą tworzenia więzi społecznych na podbudowie wspólnej dla wszystkich historii oraz przeciwdziałania zjawisku społecznej marginalizacji osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na fakt, że wiedza historyczna kształtuje świadomość i szacunek młodych ludzi do wcześniejszych pokoleń, stanowi istotny aspekt wychowania, należy ją kształtować przede wszystkim z wykorzystaniem interesujących dla młodego pokolenia metod pracy. Dzięki realizacji projektu możliwe było stworzenie oferty teatralnej w zakresie kultury, historii i dziedzictwa narodowego, dotychczas nieobecnej w repertauarze lokalnym. Poprzez udział w zajęciach teatralnych, młodzież z niepełnosprawnością uczyła się pełnienia ról społecznych, zmagała się ze swoimi słabościami, a także wzmacniała poczucie swojej wartości. Projekt łączyl w sobie elemnty edukacji, integracji i rehabilitacji społecznej młodzieży. Realizacja projektu stworzyła możliwość promowania zarówno talentów artystycznych wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie jak i ich dorobku artystycznego. Rozszerzyła także ofertę dostępną dla osob z niepełnosprawnością i aktywnie włączała osoby niepełnosprawne w życie społeczne i kulturalne.

Projekt realizowany był w 4 etapach.

W I etapie zawiązana została Okazjonalna Grupa Teatralna „Kwiat Polskiej Młodzieży”. Zaangażowanych zostało 16 osób w wieku 13-26 lat oraz dodatkowo 3 osoby w wieku 30-35 lat, których połączyła historia, teatr, pasja i chęć pogłębienia wiedzy. Grupa miała charakter integracyjno-poznawczy, ze względu na fakt, że pracowały w niej zarówno osoby pełnosprawne, jak i z niepełnosprawnością intelektualną, przy czym większą część grupy stanowiły osoby niepełnosprawne. Młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych, które przybliżyły im historię, przebieg i bohaterów Powstania Warszawskiego, tak by mogli uzupełnić wiedzę oraz zaczerpnąć inspiracji.

W II etapie, przez 7 miesięcy, miały miejsce regularne próby spektaklu. Przydzielone zostały poszczególne role aktorskie, nastąpiło opracowanie koncepcji artystycznej ról, budowanie charakterystyki poszczególnych postaci, monolog wewnętrzny. Warsztaty opierały się głównie na zajęciach z teatroterapii, muzykoterapii i dramy. Uczestnicy poznali podstawowe terminy teatralne, metody pracy dramą, tajniki wiedzy o teatrze, sztuce aktorstwa i rodzajach pracy scenicznej. Wcielając się w przypisane role aktorskie utożsamiali się z odgrywaną postacią, opowiadali historię, przekazywali emocje, a tym samym przybliżona została im sytuacja Polski w czasie II wojny światowej. Poprzedzony projekcjami filmowymi i dyskusjami opracowany został scenariusz spektaklu teatralnego pt. „Zapisani”, utrzymany w konwencji teatru ruchu i muzyki, nawiązujący do czasów wojennych.

W III etapie miała miejsce uroczysta premiera spektaklu, która zgromadziła ponad 200 widzów.

W ostatnim, IV etapie przygotowany spektakl wystawiany był uczniom szkół średnich, zlokalizowanych na terenie powiatu ostródzkiego. Każdy spektakl został  podsumowany dyskusją poświęconą tematyce Powstania Warszawskiego. Dodatkowo grupa teatralna wystawiła spektakl podczas ponadlokalnego młodzieżowego festiwalu teatralnego – 8. Międzynarodowych Spotkań Artystycznych w Elblągu.

Najważniejszym efektem realizowanego projektu było podjęcie wspólnego przedsięwzięcia przez młodzież pełnosprawną i z niepełnosprawnością, a dodatkowo reprezentującą różne środowiska (w tym ostródzkie szkoły średnie, gimnazja, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wartsztyty terapii zajęciowej). Dzięki podjętej inicjatywie młodzież pracująca wspólnie odbyła „lekcję” akceptacji i tolerancji dla drugiego człowieka i jego barier. Wspólnie z animatorami postwała wysokiej jakości sztuka teatralna prezentowana następnie szerokiej publiczności nie tylko w środowisku loklanym, ale również docierając do odbiorców np. w Elblągu czy Sopocie. Istotnym efektem realizowanego przedsięwzięcia było wystawienie przedstawienia rówieśnikom ze wszystkich szkół średnich i gimnazjów Ostródy.

Projekt miał na celu nie tylko zachować pamięć o bohaterach Powstania, ale przede wszystkim przekazać rówieśnikom wycinek historii, która kształtuje świadomość i szacunek młodych ludzi do wcześniejszych pokoleń. Istotne było także poszerzenie wiedzy i świadomości historycznej, tradycji oraz własnej tożsamości. Szczególne znaczenie miało ukazanie znaczenia pielęgnowania kultury polskości oraz kształtowania pamięci historycznej zarówno wśród młodzieży, jak i w środowisku lokalnym. Realizacja projektu przyczyniła się do rozbudzenia ciekawości i rozwijania dociekliwości poznawczej młodzieży, a także wzmocniła poczucie tożsamości kulturowej. Dodatkowo poprzez możliwość regularnych spotkań, rozmów, młodzież pogłębiła i utrwaliła dotychczasową wiedzę historyczną. Sukces, jaki odniósł spektakl, spowodował  wzrost ich samooceny i motywacji do podejmowania kolejnych wyzwań.

Niezmiernie ważnym efektem realizacji projektu było usprawnianie i przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do samodzielnej aktywności w życiu społecznym, wyrównywanie szans, przełamywanie barier i stereotypów, a także integracja środowiska osób pełno- i niepełnosprawnych poprzez wspólne warsztaty teatralne oraz działania na scenie. Projekt, zważywszy na fakt, iż kluczowe elementy zostały zrealizowane przez samą młodzież, obejmował działania artystyczne i edukacyjne, rozwijał samodzielność, kreatywność, kształtował poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Młodzież uczyła się pokonywania trudności i rozwijania pozytywnych relacji, doceniła także możliwość efektywnego sposobu spędzania wolnego czasu, połączonego z rozwojem zainteresowań, zdolności artystycznych oraz aktywne uczestnictwo w kulturze. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój postaw społecznych, prawidłowych relacji interpersonalnych, opartych na poszanowaniu własnej odrębności, uczyła współdziałania i współżycia w grupie oraz wrażliwości na odbiór sztuki. Dla uczestników występ publiczny stał się chwilą przezwyciężenia własnych słabości. Cykliczne inscenizowanie pobudzało twórczą postawę młodzieży, kształciło ich uczucia, wrażliwość estetyczną, świadomą dyscyplinę, rozwijało mowę i twórcze myślenie, ćwiczyło pamięć oraz wykształciło spostrzegawczość i umiejętność koncentracji. Poprzez wcielenie się w postać wykreowaną w scenariuszu aktorzy rozbudzili świadomość własnego ciała, usprawnili psychomotorykę, wpływającą na wzrost poczucia wartości i kreatywności. Wykorzystując swoje zasoby uczestnicy nabrali pewności siebie i zwiększyli wiarę we własne możliwości. Dzięki przekazywanym na scenie emocjom możliwe było przedstawienie tematyki Powstania w interesujący dla młodzieży sposób, utrwalający w pamięci istotę wydarzeń i budujący świadomość młodego człowieka.

Projekt został przygotowany w sposób umożliwiający kontynuowanie jego założeń w przyszłości oraz w oparciu o funkcjonującą w powiecie grupę teatralną (Teatr Przebudzeni). Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwe stało się stworzenie oferty teatralnej w zakresie kultury, historii i dziedzictwa narodowego, dotychczas nie prezentowanej podczas spektakli. W konsekwencji zainteresowanie zarówno aktorów, jak i widzów tematyką historii było ogromne. Publiczność niezwykle ciepło przyjęła występ młodych aktorów, doceniła ich pracę i zaangażowanie. Widzowie nie kryli emocji i wzruszenia, nagradzając aktorów owacjami na stojąco. Po zakończeniu realizacji spektakl nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Aktorzy mieli okazję wystąpić podczas Przeglądu Teatralnego IMplus w Sopocie, 4 Warmińsko-Mazurskich Spotkań Teatralnych \\\"ZWIERCIADŁA\\\" w Olsztynie, zostali także zaproszeni do  Osiedlowego Domu Kultury w Ostródzie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie. Istotny dla kontynuacji działań jest fakt, że adresatami spektakli mogą być różne grupy odbiorców ze względu na uniwersalny i czytelny przekaz – gest, scena, muzyka. Trwałym efektem projektu, który jednocześnie stanowi kontynuację działań jest  rejestracja wystawianych spektakli (np. na płycie dvd) i udostępnianie uczniom szkół, jako przykład praktycznej lekcji historii, który może być stale odtwarzany i prezentowany. Dostrzegając potrzebę i wartość integracji młodzieży przez sztukę, podejmowane są kroki zmierzające do dalszego działania i twórczości Okazjnalnej Grupy Teatralnej, prezentującej różnorodny repertuar, anagażującej i niwelującej róznice młodzieży z różnych środowisk. Zaowocuje to powstaniem działań o charaktereze systemowym, które umożliwią wdrażaninie pozytywnych zmian w dłuższej perspektywie czsu.

Zajęcia warsztatowe przygotowujące grupę młodzieży do spektaklu.
Zajęcia warsztatowe przygotowujące grupę młodzieży do spektaklu.
Próba spektaklu \"Zapisani\".
Premiera spektaklu pt. „Zapisani” w reż. M. Kazimierczyk i D. Wychudzkiego podczas ostródzkich obchodów Dnia Niepodległości (11.11.2014 r.).
Premiera spektaklu pt. „Zapisani” w reż. M. Kazimierczyk i D. Wychudzkiego podczas ostródzkich obchodów Dnia Niepodległości (11.11.2014 r.).
Premiera spektaklu pt. „Zapisani” w reż. M. Kazimierczyk i D. Wychudzkiego podczas ostródzkich obchodów Dnia Niepodległości (11.11.2014 r.).
Premiera spektaklu pt. „Zapisani” w reż. M. Kazimierczyk i D. Wychudzkiego podczas ostródzkich obchodów Dnia Niepodległości (11.11.2014 r.).
Premiera spektaklu pt. „Zapisani” w reż. M. Kazimierczyk i D. Wychudzkiego podczas ostródzkich obchodów Dnia Niepodległości (11.11.2014 r.).
Premiera spektaklu pt. „Zapisani” w reż. M. Kazimierczyk i D. Wychudzkiego podczas ostródzkich obchodów Dnia Niepodległości (11.11.2014 r.).
Premiera spektaklu pt. „Zapisani” w reż. M. Kazimierczyk i D. Wychudzkiego podczas ostródzkich obchodów Dnia Niepodległości (11.11.2014 r.).

Komentarze (0)