Altywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. do 31/12/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
warmińsko-mazurskie
Powiat Ełcki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Zatrudnienie
 • PCPR w Ełku było jedynym realizatorem projektu. W ramach realizacji projektu podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku, które polegało na wymianie informacji nt. realizowanych projektów i uczestników, którzy są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy a biorą udział w projekcie realizowanym przez PCPR. Ponadto podpisano porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu ełckiego: Polski Związek Niewidomych- Koło w Ełku oraz Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w Ełku. Współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na wsparciu procesu rekrutacji uczestników i informowaniu o realizowanym projekcie.
 • PFRON
 • Środki UE

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na znalezienie pracy z powodu schorzeń fizycznych a także licznych barier psychologicznych. Bezrobotne ON wskazują również na niskie możliwości podniesienia kompetencji zaw. oraz bariery zdrowotne, które utrudniają normalne funkcjonowanie. Ograniczenia te przyczyniają się do bierności zaw. ON i problemów w znalezieniu pracy.

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy w pow. uzasadnione jest podejmowanie działań aktywizacyjnych i integr. skierowanych do ON. Planowane działania rozwiązały problem dostępu do ind. usług z zakresu akt. integr. dzięki czemu gr. objęta wsparciem miała szansę na uniknięcie wykluczenia społ. wzrosła szansa na reintegrację zaw. i społ oraz podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Projekt został podzielony na kilka etapów:

Aktywna integracja - Rekrutacja

- Zajęcia z psychologiem w ramach grup wsparcia społ.

- zajęcia służyły wymianie inf., doświadczeń i próbie poszukiwania rozwiązań określonych problemów.

- Ind. poradnictwo psych.

- indywidualna pomoc i poradnictwo uczestnikom proj. i rozwiązanie określonych problemów.

- 14 - to dniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem w Krynicy Morskiej

- Objęto każdą ON 3 zabiegami dziennie.

ON podczas turnusu brały udział w wycieczkach krajoznawczych i zajęciach integracyjnych.

- Trening kompetencyjny i umiejętności społ przeprowadzony przez pedagoga , który nakierowany był na rozwijanie kompetencji psych i umiejętności społ.

- Zajęcia z doradcą zawodowym:

a) Zaj gr. z doradztwa zawodowego- - zapoznano uczestn. z aktywnymi metodami poszukiwania pracy

b) Ind. poradnictwo zaw. - Szkolenia zaw. dla 22ON.

Zorganizowano 2 rodzajów szkoleń w tym:

1. Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta- 15 ON

2. Specjalista ds kadr i płac- 7 ON.

- Warsztaty dla 15 os. nt. pozyskania środków z PUP na otwarcie własnej działalności gosp., pisania biznesplanów itp.

- Zajęcia dla kobiet (profilaktyka zdrowotna i tzw chorób kobiecych i nowotworów, kreacja własnego wizerunku przeprowadzone przez specj ds wizerunku).

Zajęcia miały na celu poprawę wizerunku, korzystną autoprezentację podczas rozm. kwalifik.

- Staże zawodowe dla 9 os. u lokalnych pracodawców trwające 3 mc (staże ukończyło 7 os.).

- Tening pracy- 15g- dla 10ON, które mają najkrótszy staż pracy. Trening pracy, prowadzony przez trenera pracy umożliwił ON poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach pracy, W ramach działania ON zostały również zapoznane z zagadnieniami dot. ekonomii społecznej. Dzięki trenerowi pracy 2 osoby podczas trwania projektu znalazły zatrudnienie. Również część osób rozważa możliwość przystąpienia do spółdzielni socjalnej.

W projekcie pozyskano dodatkowe środki na zatrudnienie Doradcy ds. osób niepełnosprawnych, który odpowiedzialny był za bieżące kontakty z ON. wsparł proc. rekr., pomagał ON w dotarciu na zajęcia motywował ON do regularnego uczestnictwa w zaj. i zmiany swojej sytuacji życiowej, wspierał akt. zaw. uczest tj. pomagał ON. w poszukiwaniu pracy i wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych, podejmuje kontakt z potencjalnymi pracodawcami dla ON . Zasiłki i pomoc w naturze Osoby niepełnosprawne biorące udział w turnusie reh. otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON (wkład własny w wysokości 17336 zł).

W ramach pozaprojektowych działań doradcy ds. osób niepełnosprawnych część uczestników projektu wzięła udział w dodatkowych przedsięwzięciach realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosprawne tj.:

1. „Nie siedź w domu, wyjdź po zdrowie”- zajęcia sportowe z instruktorem nordic- walking dla członkiń Stowarzyszenia Przyjaciół „Amazonki” w Ełku

2. I Turniej Gry w Kręgle Osób Niepełnosprawnych w Kręgielni „Kula Hula” w Ełku, w którym udział wzięły osoby niepełnosprawne kontra przedstawiciele samorządu powiatowego.

- najważniejszym rezultatem jest fakt, iż pracę znalazło 7 osób czyli prawie co trzeci z uczestników, co powoduje, iż jak na tego rodzaju projekty charakteryzuje się on nad wyraz dużą skutecznością. Na miejsce tych osób zrekrutowano nowych uczestn. - zaktywizowanie zaw. i zintegrowanie społ. 27 ON

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności poszukiwania pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społ. i zaw. u 27ON

- przełamanie barier psychol. przed usamodzielnieniem zaw. i społ.oraz podniesienie samooceny u 22ON

- podniesienie poziomu kwalifikacji zaw. u 22ON

- podniesienie poziomu stanu psychofizycznego u 22ON poprzez udział w turnusie rehabilitacyjnym

- nawiązanie długotrwałej współpracy z pracodawcami

- znalezienie pracy przez 7 osób niepełnosprawnych

- zapewnienie kompleksowego wsparcia doradczego,które nie byłoby możliwe bez wsparcia finans. EFS, zwiększenie liczby ON mających dostęp do instr. aktywnej integracji, integracja ON z pełnosprawnymi, upowszechnienie pracy socjalnej

- działania podjęte na rzecz ON doprowadziły do przywrócenia części osób na rynek pracy i trwałego oddalenia ryzyka wykluczenia społ. oraz przyczynią się do zacieśnienia współpracy pomiędzy PCPR i NGO

Z uwagi na dużą efektywność podejmowanych działań w projekcie planowana jest dalsza realizacja projektu po 2014 r.

Komentarze (0)