Działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice

Projekt trwa od: 02/06/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Katowice
Gmina miejska
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Głuchoślepota
 • Narządu ruchu
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Organizacje pozarządowe
 • Środki własne
 • Środki UE

W ramach ww. projektu realizowano następujące zadania:

1. Mieszkanie treningowe.

Rodziny dorosłych osób z niepełnosprawnością zmagają się z problemem zapewnienia godnej przyszłości swoich dzieci. Poza domami pomocy społecznej oraz mieszkaniem chronionym brak w Katowicach rozwiązań dla tego zagadnienia. Alternatywę może stanowić projekt mieszkania treningowego, który dotyka problemu samodzielności oraz przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną (ON). Poziom ich samodzielnego funkcjonowania jest niestety niski. Ponadto osobom tym brak umiejętności zarządzania budżetem domowym. Istnieje konieczność podniesienia ich kompetencji i umiejętności społecznych zwłaszcza w zakresie współdziałania w grupie i nawiązywania relacji społecznych. Jedną z cech charakterystycznych ON jest ograniczenie kontaktu z innymi osobami. Kontakty te zostają sprowadzone do kręgu najbliższej rodziny lub ośrodków. Ważne zatem, aby integrować ON ze społecznością lokalną.

2. Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

MOPS zleca NGO realizację usług w zakresie prowadzenia ośrodków rehabilitacyjnych dla ON. Na terenie miasta Katowice funkcjonują cztery takie ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ważne dla rozwoju dziecka niepełnosprawnego jest zapewnienie rehabilitacji od najmłodszych lat. Najważniejszym celem takiej działalności jest poprawa społecznego funkcjonowania ON, a także zapewnienie wsparcia rodzinom podopiecznych w pokonywaniu trudności dnia codziennego.

3. Zadanie pn. „Zajęcia popołudniowe dla młodzieży niepełnosprawnej” powstało w skutek wielu zgłoszeń środowisk ON co do braku oferty dla osób po 25 r.ż., które nie kwalifikują się do innej formy opieki. Adresatami zadania są niepełnosprawni mieszkańcy miasta Katowice, którzy nie zakwalifikowali się do innych placówek rehabilitacyjnych dla ON np. WTZ lub ŚDS po zakończeniu edukacji w szkołach specjalnych lub integracyjnych.

Wobec powyższego miasto Katowice podejmuje działania na rzecz kontynuacji zajęć dla ON powyżej 25 r.ż. wraz udzieleniem dotacji na ten cel.

Opis działań w ramach realizacji zadania nr 1:

 1. Rekrutacja uczestników do projektu (współpraca z WTZ, ośrodkami wspierającymi ON)
 2. Trening właściwy (czynności i sytuacje dnia codziennego, planowanie i organizacja dnia, zarządzanie budżetem domowym, załatwianie spraw urzędowych,  autoprezentacja i kształtowanie własnego wizerunku, nabywanie umiejętności społecznych, odwiedziny gości, organizacja czasu wolnego.

Galerię ze zdjęciami z mieszkania treningowego można znaleźć pod adresem: www.facebook.com/ProgramTerazMy

Opis zadania wynikający z zadania nr 2:

 1. Zapewnienie możliwość dziennego pobytu od poniedziałku do piątku dla dzieci powyżej 6 roku życia. 
 2. Systematyczna rehabilitacja - utrwalanie prawidłowych wzorców postępowania w zakresie przyjmowania pokarmów, utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas posiłków i zajęć higienicznych.
 3. Gimnastyka korekcyjna.
 4. Realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami narządu ruchu oraz/lub znacznymi zaburzeniami rozwoju i schorzeniami towarzyszącymi.
 5. Wsparcie wykwalifikowanej kadry, tj. psychologa, logopedy, rehabilitanta.
 6. Hipoterapia, logorytmika i stymulacja rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu Master.
 7. Działania w ramach Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej (rehabilitacja zawodowa i społeczna, terapia zajęciowa oraz rehabilitacja lecznicza).
 8. Wsparcie psychologiczne dla rodziny poprzez poradnictwo psychologiczne oraz organizowanie spotkań grupy wsparcia.

Zadanie nr 3 prowadzone jest  przy współpracy z trzema organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych:

 1. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki
 2. Stowarzyszenie „Arteria”
 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie koło w Katowicach

Zajęcia odbywają się popołudniami i polegają na treningu:

 • umiejętności społecznych i praktycznych
 • w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej
 • komunikacji w połączeniu z treningiem z zakresu inteligencji emocjonalnej
 • zajęć o charakterze artystycznym, kulinarnym, bębniarskim
 • arterterapii, aromaterapii
 • digitalizacji we współpracy z Śląską Biblioteką Cyfrową
 • rehabilitacji zdrowotnej tj: gimnastyka grupowa, rehabilitacja indywidualna
 • psychoterapii.

Rezultaty zadania nr 1:

 1. Zakończenie udziału przez 33 osoby.
 2. Zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na kwestię samodzielności oraz przyszłości ich dzieci.
 3. Zwiększenie samoświadomości uczestników.
 4. Nabycie umiejętności praktycznych z zakresu organizacji i prowadzenia gospodarstwa domowego.
 5. Nabycie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu współdziałania                              i współpracy.
 6. Integracja ze społecznością lokalną.

 

Rezultaty wynikające z zadań nr 2:

 1. Utrwalenie prawidłowych wzorców postępowania w zakresie żywienia i zasad higieny.
 2. Poprawa zdolności manualnych.
 3. Zwiększenie sprawności fizycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 4. Rozwinięcie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie.
 5. Wyrobienie nawyku do samodzielnego wykonywania ćwiczeń.
 6. Samodzielna organizacja czasu wolnego.
 7. Wykonywanie czynności samoobsługowych.
 8. Nabycie umiejętności poruszania się w środowisku oraz orientacji w terenie.

 

Rezultaty dla zadania nr 3:

Realizacja projektu umożliwia kontynuację procesów rehabilitacyjnych, aktywizacji i terapii rozwoju społecznego osób z różnymi niepełnosprawnościami, które ukończyły edukację. Dzięki organizacji „zajęć popołudniowych dla młodzieży niepełnosprawnej” rodzice lub opiekunowie zyskują czas, który mogą przeznaczyć na realizację swoich obowiązków czy też zainteresowań. Mają oni pewność, że ich dzieci są pod dobrą i specjalistyczną opieką, a co za tym idzie pozwala im na większy odpoczynek także  psychologiczny. Zajęcia mają za zadanie  relaksację ON, nabycie umiejętności praktycznych. Poprzez swoje działania umożliwiają uczestnikom rozwój, dają szansę na wykorzystanie wielu wyuczonych sprawności.

Młodzież niepełnosprawna, w tym przewlekle chora po ukończeniu edukacji i nie mająca miejsca w innej placówce z różnych przyczyn (najczęściej jest to brak miejsca bądź niepełnosprawność sprzężona) ma zapewniony pobyt poza domem, ze względu na utrzymanie stanu psycho-fizycznego a przede wszystkim utrzymanie kontaktów społecznych, udział w zajęciach poza domem pozwala na „oderwanie się” od codzienności a przez to na integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną.

Dla zadania nr 1:

Nawiązane zostały relacje między uczestnikami, które są obecnie podtrzymywane poprzez cykliczne spotkania integracyjne oraz zjazdy absolwentów, podczas których mogą oni wymienić się doświadczeniami. Podtrzymano również pracę z rodziną. Nabycie nowych umiejętności poprzez mieszkanie treningowe, pozwoliło uczestnikom na lepsze funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, co odciąża rodziców i opiekunów. Zwiększyła się świadomość uczestników i ich rodzin na temat kwestii przyszłości, co skłoniło szczególnie rodziców do podjęcia rozważań i analizowania różnych możliwości zabezpieczenia przyszłości swoim dzieciom.

Link do strony TVP Katowice, na której znajduje się reportaż na temat mieszkania treningowego: http://katowice.tvp.pl/14173494/26-lutego-2014

 

Dla zadania nr 2:

1. Poprawa koncentracji poprzez udział w zajęciach o różnorodnej tematyce oraz zwiększenie motywacji.

2. Zdobywanie wiedzy na temat otaczającego świata, która pozwoli na poprawę funkcjonowania w dorosłym życiu.

3. Nabywanie kompetencji społecznych i zdolności komunikowania się.

4. Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez podejmowanie działań służących integracji ze środowiskiem.

5. Poprawa jakości relacji dziecko-rodzic poprzez nabycie umiejętności komunikacji.

 

Beneficjanci zadania nr 3 to osoby z niepełnosprawnością powyżej 25 r.ż., które ze względu na swoje deficyty są pozbawione możliwości podtrzymywania nabytych w czasie edukacji lub innej o charakterze rehabilitacyjnym umiejętności społecznych, edukacyjnych. Poprzez udział w ww. zajęciach wzrasta samoocena tych osób, zwiększa się ich poczucie własnej wartości, angażują się w zlecone im zadania, a jednocześnie rozszerzają swoje zainteresowania. Udział pozwoli także na utrzymanie nabytych umiejętności. Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym. Możliwość promocji twórczości osób z niepełnosprawnością.

Projekt mieszkania treningowego jest bardzo ważną inicjatywą dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia i stanowi ważne doświadczenie w obszarze realizacji nowatorskich form wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zarówno uczestnicy jak również ich rodzice i opiekunowie dostrzegają konieczność kontynuacji tej dobrej praktyki. Duże znaczenie w jej przedłużeniu ma aspekt finansowy – poza kosztem zatrudnienia trenerów ponosi się również wydatki na wynajem mieszkania, w którym realizowany jest projekt. Szansą na finansowanie tego działania są środki zewnętrzne, pochodzące szczególnie z funduszy unijnych, o które Ośrodek będzie aplikować w przyszłości.

Prowadzenie ośrodków jest bardzo ważną inicjatywą dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Istnieje konieczność kontynuowania zadań realizowanych przez ośrodki. Po zakończeniu realizacji projektu planowane jest jego dalsze finansowanie. Zadanie dotyczące organizowanych i finansowanych przez miasto Katowice „Zajęć popołudniowych dla osób niepełnosprawnych” będzie kontynuowane poprzez zawarte umowy z możliwością przedłużenia do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Komentarze (0)