Zachariaszada - integrująca impreza dla osób niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 10/10/2002 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Zielonki
Gmina wiejska
Gmina Zielonki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Narządu ruchu
 • Choroby neurologiczne
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ w Zielonkach
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

Gmina Zielonki, to gmina wiejska, na koniec 2014 r. liczyła 19 936 mieszkańców (źr.: UG Zielonki). Z danych posiadanych przez GOPS w Zielonkach wynika, że na koniec 2014 r. (źr.: MPiPS-03) jedną z najczęstszych przyczyn udzielania pomocy była niepełnosprawność (127 rodzin co daje 269 osoby w rodzinach). Ponadto łącznie 361 osób pobierało świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego członka rodziny lub zasiłek pielęgnacyjny z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (źr.: GOPS Zielonki). Wśród niepełnosprawnych osób to osoby z zaburzeniami psychicznymi, które są w szczególnej sytuacji. Zaburzenia psychiczne i wynikające z nich dysfunkcje powodują, że osoby te czują się zagubione, nie znają swoich praw i tym samym nie wykorzystują uprawnień, mają niskie poczucie własnej wartości przez co nie uczestniczą aktywnie w życiu społecznym.
Działające na terenie woj. małopolskiego (około 68) ŚDS-y zajmują się rehabilitacją społeczną osób z problemami psychicznymi (chorymi psychicznie lub upośledzonymi umysłowo), jednak jest to w pełni nie wystarczające.
Działalność ta też niemiałaby sensu bez stałego kontaktu z innymi uczestnikami życia społecznego (  ludźmi zdrowymi).  Aby zapobiec izolacji tych ludzi tylko we własnych środowiskach należy im pomóc w nawiązywaniu nowych znajomości i zaprezentowaniu się jak najszerszemu gronu osób. Dlatego też organizowanie imprez integracyjnych wzbogaca m.in. działania edukacyjne i kulturalne tych osób. Impreza pt. „Zachariaszada” organizowana jest od 2002 r. . Co roku zyskuje uznanie zarówno wśród samych uczestników, osób zajmujących się zawodowo problematyką społeczną jak i dużej rzeszy wolontariuszy chcących pomagać osobą niepełnosprawnym. Co roku do hali sportowej w Zielonkach przyjeżdża ponad 500 osób z różnym stopniem upośledzenia umysłowo-fizycznego. Są to osoby z różnych Ośrodków z całej małopolski. Ważnym elementem tej imprezy jest uczestnictwo wolontariuszy w postaci młodzieży. Obecność młodzieży na Zachariaszadzie sprzyja integracji i akceptacji osób chorych i starszych oraz zapobieganiu ich piętnowaniu i izolacji wynikającej z wieku i niepełnosprawności. Uczestnicy realizują się w konkurencjach sportowych,  w warsztatach plastycznych, w części artystycznej (wspólna zabawa integracyjna).

W latach 2002 – 2014 w ramach działań realizowanocyklicznie niżej wymienione zadania :
- nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktu z jak największą ilością ŚDS działającymi na terenie województwa małopolskiego,
- promocja projektu (ustalenie patronatu medialnego, artykuły w prasie lokalnej, strona internetowa Gminy, audycja radiowa, plakaty, broszury i ulotki),
- opracowanie zaproszeń oraz dostarczenie do ŚDS,
- nawiązanie kontaktów z osobami ze środowiska artystycznego, sportowego, młodzieżą szkolną oraz z osobami z Klubu 50+,
- porozumienia z wolontariuszami,
 -przygotowanie sali sportowej na imprezę pod kątem przeprowadzenia konkurencji sportowych, warsztatów plastycznych, występu osoby zaproszonej (znanej),
- zorganizowanie poczęstunku na imprezie,
- zakup nagród i druk dyplomów,
- przeprowadzenie Integracyjnej Imprezy Sportowo-Artystycznej.
 

- Uaktywnienie uczestników zajęć terapeutycznych prowadzonych w ŚDS,
- pokazanie osób niepełnosprawnych i starszych jako pełnowartościowych uczestników życia społecznego,
- integracja społeczna osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi,
- nawiązywanie kontaktu pomiędzy środowiskami zajmującymi się problematyką związaną
z terapią osób niepełnosprawnych,
- uwrażliwienie młodzieży szkolnej i gimnazjalnej na problemy osób niepełnosprawnych i starszych.
 

- Podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych,
- ograniczenie procesu marginalizacji osób niepełnosprawnych,
- rozwinięcie zainteresowań osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie wiary we własne siły,
- nabywanie doświadczenia wolontariuszy w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 

Dzięki aprobacie władz Gminy Zielonki impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych „Zachariaszada” odbywa się cyklicznie co roku. Na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych na terenie gminy.

Warsztaty plastyczne
Konkurencje sportowe - przeciąganie liny
Konkurencje sportowe - przeciąganie liny
Zapowiedzi konkurencji sportowych przez prowadzącego redaktora sportowego Pana Macieja Starowicza
Część artystyczna - występ tancerzy
Konkurencja sportowa - sztafety
Część artystyczna - występ tancerzy
Konkurencja sportowa - rzuty piłką
Wystawa nagrodzonych prac wykonanych w trakcie Zachariaszady

Komentarze (0)