Aktywizacja osób po kryzysach psychicznych i długotrwale bezrobotnych

Projekt trwa od: 19/12/2013 r. do 18/06/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Nowotarski
Powiat
Spółdzielnia Socjalna U Starosty
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
1-20
Lokalny
 • Choroby psychiczne
 • Inna
 • bez ograniczenia
 • Edukacja
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Powiat Nowotarski oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii na Podhalu \\\\\\\"Powroty\\\\\\\"
 • Środki UE

Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu, na początku 2013 roku osoby bezrobotne stanowiły 14,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowotarskiego. 42% z nich to osoby pozostające bez pracy przez okres powyżej 12 miesięcy. Natomiast wśród niepełnosprawnych mieszkańców grupa niemal 300 osób nie miała możliwości pracy, głównie z uwagi na brak wykształcenia i kwalifikacji zawodowych - 56% z nich to osoby, które nie podjęły pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wysoki odsetek osób bezrobotnych w powiecie oraz mała ilość wolnych miejsc pracy stanowi trudną do pokonania przeszkodę dla osób pragnących podjąć pracę zarobkową. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotne, często niezdolne do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy oraz borykające się z problemem braku wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Powiat Nowotarski wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii na Podhalu Powroty podjął inicjatywę powołania Spółdzielni Socjalnej w celu aktywizacji osób po kryzysach psychicznych oraz długotrwale bezrobotnych. Podjęcie pracy w utworzonym przez Spółdzielnię Socjalną lokalu gastronomicznym dla wielu osób było jedyną możliwością reintegracji społecznej i zawodowej.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej) powstał lokal gastronomiczny o bardzo dobrej lokalizacji (siedziba starostwa powiatowego w Nowym Targu), z którego usług korzysta wielu pracowników i klientów starostwa, a także osoby zamawiające posiłki na wynos. Spółdzielnia Socjalna U Starosty zatrudnia osoby po kryzysach psychicznych oraz długotrwale bezrobotne, podejmuje działania w kierunku odbudowania i podtrzymania u członków spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy przede wszystkim poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.
Spółdzielnia może prowadzić działalność  terapeutyczną, rehabilitacyjną, społeczną, sportowo-turystyczną i kulturalno-oświatową na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania podejmowane przez spółdzielnię tworzą więzi międzyludzkie umożliwiające reintegrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Powołanie Spółdzielni Socjalnej U Starosty pozwoliło na przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych oraz osób po kryzysach psychicznych, umożliwiając im tym samym aktywizację zawodową. Cel ten został osiągnięty poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób po kryzysach psychicznych, a także osób, których kwalifikacje zawodowe były niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Umożliwienie im podjęcia pracy zarobkowej zapobiegło ich wykluczeniu społecznemu, pozwoliło im podnieść kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu dokonała się ich reintegracja na rynku pracy. Dzięki kontaktom ze współpracownikami oraz klientami osoby zatrudnione integrowały się z lokalnym społeczeństwem, zaprzeczając istniejącemu stereotypowi, że osoby niepełnosprawne są grupą zamkniętą i ograniczoną w podejmowaniu pracy. Natomiast osoby długotrwale bezrobotne miały szansę powrotu na rynek pracy, co znacznie podniosło ich szansę na znalezienie zatrudnienia w przyszłości.

Spółdzielnia Socjalna U Starosty w wyniku prężnego rozwoju osiągnie w przyszłości następujące cele:

1) Dobrze prosperujący punkt gastronomiczny  cieszący się renomą oraz uznaniem klientów restauracji.

2) Dobrze wykształcony i fachowy personel spółdzielni. Poszczególnym pracownikom delegowane będą zadania dostosowane do ich możliwości z naciskiem na podnoszenie trudności, co wzmocni u osób po kryzysach psychicznych  ich samoocenę, a w efekcie końcowym przyczyni się do sukcesu i osiągnięcia wyznaczonego celu głównego – reintegracji społecznej i zawodowej.

3) Przygotowywanie i dostawa pożywienia dla oddziału psychiatrii nowotarskiego szpitala,  który liczy ok. 60 pacjentów, dostosowując godziny podawania do ich potrzeb. Zrealizowanie tego założenia przyniesie korzyści nie tylko osobom zatrudnionym w spółdzielni socjalnej, ale również pacjentom z zaburzeniami psychicznymi poprzez motywację do podejmowania pracy – ze względu na podobieństwo problemów, z jakimi borykają się osoby zatrudnione w spółdzielni socjalnej oraz przebywające na oddziale psychiatrii. Członkowie spółdzielni będą więc dla pacjentów najlepszym przykładem powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie.

4) Produkcja lubianego przez mieszkańców powiatu dania - pierogów. Pracownicy nabywać będą nowe umiejętności, poznają techniki zarówno przyrządzania jak i przygotowywania do sprzedaży produktów spożywczych. Tego typu doświadczenie cenione jest przez lokalnych przedsiębiorców, daje więc szansę na podejmowanie pracy w gastronomii w przyszłości. 

5) Uruchomienie gospodarstwa rolnego, stwarzającego szansę zdobywania i rozwijania umiejętności pozwalających na samodzielne podjęcie pracy.

6) Podjęcie współpracy z inną spółdzielnią socjalną, a także z przedsiębiorcami z terenu Podhala.

Spółdzielnia Socjalna U Starosty będzie rozwijała swoją działalność stwarzając nowe miejsca pracy i pomagając kolejnym osobom po kryzysach psychicznych oraz długotrwale bezrobotnym. Osoby te zostaną przygotowane do samodzielnego podjęcia pracy zarobkowej, zdobędą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, co pomoże im uwierzyć we własne możliwości i podniesie ich samoocenę. Dzięki kontaktom ze współpracownikami i klientami osoby te będą odpowiednio przygotowane do uczestniczenia w życiu lokalnego społeczeństwa.

Planuje się rozszerzenie działalności spółdzielni w kierunku stałego zwiększania liczby produkowanych mrożonek i podwojenia liczby ich odbiorców. Otwarty zostanie nowy punkt sprzedaży produkowanych przez pracowników spółdzielni pierogów. Ponadto zakłada się pozyskiwanie dochodów z gospodarstwa rolnego oraz przebranżowienie go w farmę, na której do uprawy roślin nie będą używane pestycydy, czyli chemiczne środki ochrony roślin oraz nawozy mineralne. Stosowane będą tam nawozy zwierzęce, a pozyskiwane z uprawy warzywa będą sprzedawane lokalnie mieszkańcom powiatu. Podobnie uzyskiwane z hodowli kur jaja trafiać będą na lokalny rynek. Spółdzielnia zajmie się także świadczeniem usług polegających na sprzątaniu budynku starostwa powiatowego. Spółdzielnia w ramach rozszerzania działalności przy partnerstwie z Powiatem będzie dbała w sezonie letnim o tereny zielone i czystość w koło budynku, natomiast zimą zajmować się będzie odśnieżaniem.

Prowadzony przez spółdzielnię socjalną Bar u Starosty mieści się w budynku starostwa powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14.
Każdego dnia z usług gastronomicznych świadczonych przez Bar u Starosty korzysta wielu pracowników oraz klientów urzędu.
Bar u Starosty cieszy się uznaniem oraz zaufaniem klientów, co jest najlepszym dowodem ogromnego sukcesu osiągniętego tak przez spółdzielnię socjalną, jak i przez pracowników lokalu.
W Barze u Starosty zatrudnione są osoby po kryzysach psychicznych i długotrwale bezrobotne. Podjęcie pracy w lokalu było najlepszym sposobem na ich reintegrację społeczną i zawodową, dzięki której mają szansę powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie.

Komentarze (0)