„PRZECIWDZIAłANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW KOSZALINA”

Projekt trwa od: 01/07/2009 r. do 31/01/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Miasto na prawach powiatu: Koszalin
Gmina miejska
Gmina Miasto Koszalin, Szkoły, Koszalińska Biblioteka Publiczna i jej 10 Filii
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • 7-18
  • powyżej 68 lat
  • Dostępna informacja
  • Szkoły, Koszalińska Biblioteka Publiczna
  • Środki własne
  • Środki UE

W dzisiejszych czasach coraz trudniej wyobrazić sobie codzienną egzystencję bez komputera. Nie każdy może sobie pozwolić na jego zakup, bo ceny sprzętu często pozostają poza zasięgiem możliwości finansowych części społeczeństwa. Unia Europejska dała szansę, by to zmienić, a Koszalin ją wykorzystał wspierając ze środków EFRR i Państwa w ramach Działania 8.3  Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, uczniów koszalińskich szkół oraz osoby z niepełnosprawnością i starsze. Koszalinianom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym przekazano zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, czyli nieograniczony dostęp do wiedzy, informacji ii komunikacji. Dzięki takiemu działaniu osoby te mogą w pełni uczestniczyć w dobrodziejstwie społeczeństwa informacyjnego.

Działanie 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół (wartość projektu - 1.849.200zł) Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla uczniów poprzez utworzenie stosownych stanowisk komputerowych w gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi jest grupa 150 uczniów (od 4 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum), pobierających stypendia socjalne i wykazujących się najlepszymi wynikami w nauce. Każdy uczeń wyłoniony w wyniku naboru otrzymał bezpłatnie: zestaw komputerowy z drukarką, oprogramowanie biurowe i antywirusowe, dostęp do Internetu, konserwację i serwis sprzętu, szkolenia z obsługi komputera, oprogramowania i Internetu.

Działanie 2: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina (wartość projektu: 2.058.835,00zł). Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Miasta poprzez utworzenie stosownych stanowisk komputerowych w gospodarstwach domowych osób z niepełnosprawnością, w bibliotekach i szkołach. W ramach projektu: 30 gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnością otrzymało zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz osprzętem umożliwiającym korzystanie z multimediów (głośniki, kamerki); Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz 10 jej filii otrzymało 55 zestawów komputerowych  oraz po 1 drukarce na każdy budynek. Każda z 10 filii Biblioteki udostępnia 4 stanowiska komputerowe, natomiast 15 komputerów dostępnych jest w bibliotece głównej. W każdej z lokalizacji czytelnicy mają możliwość wydrukowania interesujących ich dokumentów.

DoD

iałania 1:

-projekt został celowo podzielony na 3 edycje (2010,2011,2012), po 50 komputerów w każdej edycji i wprowadzone zostało kryterium dodatkowe: naboru w postaci dobrych wyników w nauce. Efektem była większa mobilizacja dzieci i chęć poprawy ocen, aby w następnej edycji zakwalifikować się do projektu,

-z komputera oprócz dzieci korzystają również ich rodzice - wyszukują ofert pracy, piszą i drukują CV. Kilku osobom dzięki dostępowi do Internetu udało się znaleźć pracę,

-Internet jest pomocą w rozwijaniu talentów, np. dzięki programom pobranym z Internetu komponują muzykę, projektują, tworzą grafikę, itp,

-uczniowie mają nieograniczony dostęp do informacji – np. do zasobów cyfrowych bibliotek i wielu innych źródeł, przygotowują się do udziału w konkursach, zdobywają nagrody.

→ do działania 2:

-zapewnienie możliwości wykorzystania komputerów z dostępem do Internetu dla środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

-aktywizacja społeczna środowisk osób niepełnosprawnością i seniorów. Dzięki Internetowi osoby te uczestniczą w życiu publicznym: aktywnie pozyskują informacje, biorą udział w konsultacjach społecznych. Osoby z niepełnosprawnością mogą aktywnie poszukiwać pracy, w której niezbędna jest umiejętność obsługi komputera.

-na bazie powstałej infrastruktury prowadzone są szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności cyfrowych.

→ sukcesy projektów: prezentacja projektu na targach w Hanowerze, Poznaniu i Lublinie, na konferencji „Miasta w Internecie” w Gdańsku, nagroda Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w kategorii Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu) - Złota@2013, nagroda Ministra Administracji I Cyfryzacji za III miejsce w konkursie „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” oraz realizacja przez Ministerstwo filmu promującego projekt „Koszalin - w sieci p@sji” (www.koszalin.pl/pl/news/ koszalin-innowacyjny ).

Ponadto wartym podkreślenia jest fakt, że wdrożenie i realizacja ww. projektów umożliwiła rozwinięcie się na terenie miasta inicjatywy społecznej związanej z aktywizacją cyfrową osób z pokolenia 50+, czyli pobudziła do działania 26 lokalnych animatorów - latarników Polski Cyfrowej Równych Szans. Osoby te w ciągu 2 lat przeszkoliły ponad 600 seniorów, a zaangażowanie samorządu zostało docenione przez III Ogólnopolski Zjazd Latarników, który uhonorował Koszalin, jako jeden z 13 wyróżnionych samorządów tytułem Samorządowego Mecenasa PCRS.

→ strona www projektu do 1 i 2 działania:

www.einclusion.koszalin.pl

www.cyfrowemiasto.koszalin.pl

Do 30 października 2014 roku skorzystało łącznie 109.706 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (najmłodszy ma zaledwie 7 lat, zaś najstarszy 71). Koszalińska Biblioteka Publiczna w latach 2011-2014 zrealizowała 64 kursy komputerowe dla seniorów, podczas których przeszkoliła 255 osób. 10% społeczności lokalnej Koszalina otworzono możliwość rozwoju społecznego, zawodowego, nowoczesnego porozumiewania się, swobody życia i e-integracji poprzez Internet.Gmina Miasto Koszalin poprzez wdrożenie zaprezentowanych przedsięwzięć przyczyniała się do tego, że cyfrowy świat dla wielu osób wykluczonych stał się fascynujący, otwarty i pełen nowych możliwości...

Miasto zapewni utrzymanie trwałości rezultatów zrealizowanych projektów jeszcze przez 5 lat od daty ich zakończenia, tzn. do końca 2019 roku. Lata 2014-2020 będą służyły wykorzystaniu wybudowanej do tej pory infrastruktury informatycznej poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych i e-administracji. Uwaga poświęcona zostanie w szczególności osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, by w pełni korzystały one z dobrodziejstw społeczeństwa informacyjnego, nie miały ograniczeń wynikających z niepełnosprawności czy wieku i miały nieograniczony dostęp do informacji, zasobów cyfrowych bibliotek i wielu innych źródeł wiedzy.

Komentarze (0)