Bobrowniki - szansa w sieci

Projekt trwa od: 01/11/2013 r. do 30/06/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Bobrowniki
Gmina wiejska
Gmina Bobrowniki
Całej społeczności
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Inne
  • brak
  • Środki UE

Gmina Bobrowniki to ponad 11 tysięcy mieszkańców, z czego ok. 6% z różnych przyczyn objętych jest pomocą społeczną. Spośród nich 1/3 osób nie posiada dostępu do Internetu z powodów materialnych, zatem jest zagrożona wykluczeniem cyfrowym. Główną barierą wykorzystania na terenie Gminy Internetu wśród tej grupy mieszkańców jest ubóstwo (status materialny). Dlatego też projektem objęci są mieszkańcy Gminy spełniający warunki do udzielenia pomocy społecznej, czy też kryterium rodzinne. Na terenie Gminy są również rodziny, które pomimo, iż nie korzystają z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, nie posiadają komputera, ponieważ nawet jednorazowy wydatek rzędu kilku tysięcy jest dla nich problemem.  Wśród nich jest grupa niepełnostprawnych, dla których wydatek to nie tylko zakup komputera ale i odpowiedniego urządzenia/oprogramowania. W innych przypadkach, głównie osoby starsze, nie korzystają z Internetu, z powodu braku wystarczających umiejętności obsługi komputera - to pozostałe, poza ubóstwem zdiagnozowane bariery. Szacowany na podstawie badań przeprowadzonych przez ośrodek pomocy społecznej problem wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy dotyczący około 1/3 tych osób. Projekt odpowiada potrzebom zidentyfikowanej grupy docelowej, która dzięki uczestnictwu w projekcie otrzymała komputery, dostęp do Internetu przez okres ponad sześciu lat oraz ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach, które poprawią ich umiejętności obsługi komputera. Udostępnienie Internetu grupie docelowej zniweluje zagrożenie wykluczeniem cyfrowym, a w dłuższej perspektywie stworzy uczestnikom projektu możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym.

Aby zostać uczestnikiem projektu należało spełnić następujące kryteria:
 -kryterium dochodowe (dochód na 1os. w rodzinie nie większe niż kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych) bądź kryterium niepełnosprawności (osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym) bądź kryterium wyników w nauce dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin w których przeciętny dochód miesięczny opodatkowany na 1 os. w rodzinie za rok poprzedzający udział projekcie był niższy niż tzw. dochód rozporządzalny zg. z wytycznymi SzOP POiG)
-brak dostępu do internetu w gospodarstwie domowym
 Projektem objętych zostało 50 gospodarstw domowych, które zostały wyposażone w zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu. Dla 5 osób niepełnosprawnych zakupiony został specjalny osprzęt. W trakcie realizacji projektu na bieżąco monitorowana była prawidłowość korzystania z użyczonego sprzętu, jego stan techniczny oraz sprawność działania internetu  przy pomocy wizyt monitoringowych prowadzonych przez informatyka w domach uczestników. Prowadzona była także obserwacja aktywności komputerów przez administratora sieci (każdy posiada swój odrębny numer karty sieciowej). Dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin przeprowadzono bezpłatne szkolenia komputerowe. Tematyka kursów była różna - od podstaw z zakresu obsługi komputera oraz internetu, umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy oraz skutecznej edukacji przez Internet. Po zakończeniu każdego szkolenia wszyscy jego uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty. Warsztaty odbywały się w salach komputerowych na terenie Gminy.
 Dodatkowo w sprzęt komputerowy wyposażono pięć placówek pełniących funkcje użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki, mianowicie:
-świetlica mieszcząca się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Rogoźniku,
-świetlica mieszcząca się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Bobrownikach,
-świetlica mieszcząca się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach,
-świetlica mieszcząca się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Sączowie
-biblioteka publiczna Gminnego Ośrodka Kultury w Siemoni.
Zakupiono łącznie 24 komputerów: 3 sztuki dla biblioteki, 2 sztuk dla świetlicy w Rogoźniku, 17 sztuki dla świetlicy w Sączowie oraz po jednym dla świetlic w Bobrownikach oraz w Dobieszowicach.
Z komputerów w Bibliotece w Siemoni mogę korzystać zarówno dzieci i młodzież, przygotowująca zadania do szkoły, jak i dorośli chcący skorzystać z e-usług, bądź poczty elektronicznej. Umożliwienie dostępu do internetu w miejscach publicznych wzmacnia promocję projektu przez promocję stałego dostępu do internetu. Ale przede wszystkim oddziaływanie projektu poszerza się o osoby, które z różnych przyczyn nie dostały się do udziału w projekcie, nie mniej jednak potrzebują wsparcia zarówno jak osoby, które uczestniczą w projekcie, ponieważ nie posiadają komputera, internetu, bądź odpowiednich umiejętności do obsługi komputera, co jest zasadniczą barierą w korzystaniu z nowoczesnych technologii informatycznych.
Równolegle na terenie gminy powstały placówki wsparcia dziennego, tj. świetlice opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii. Zadaniem placówek jest wsparcie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym uzależnieniami, współpracując ze szkołą, OPS i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Świetlice prowadzone w szczególności następujące formy pracy środowiskowej m.in.
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych
- zajęcia socjoterapeutyczne
- zajęcie korekcyjne, kompensacyjne
- pomoc w nauce
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych
W ramach projektu wyposażono te placówki w 21 stacjonarnych komputerów (świetlica w Rogoźniku 2 komputery, świetlica w Sączowie 17 komputerów, świetlice w Bobrownikach i Dobieszowicach po jednym) oraz dostęp do internetu, zapewniając ich użytkowanie w ramach bieżącej działalności jednostki.
 Przez półtora roku realizacji przedsięwzięcia prowadzone są działania informacyjno – promocyjne które mają na celu  przekazanie informacji o projekcie mieszkańcom Gminy poprzez prasę oraz stronę internetową urzędu. Zakupione zostały plakaty i ulotki, gadżety promujące projekt takie jak m.in. myszki bezprzewodowe, koszulki i teczki z długopisami.  Ponadto zorganizowane zostały  dwie konferencje: rozpoczynająca i podsumowująca projekt.

1. Liczba gospodarstw, które otrzymały dofinansowanie dostępu do internetu – 50
2. Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 74
3. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych – 8
4. Liczba uzyskanych certyfikatów w następstwie przeprowadzonych szkoleń - 80
5. Liczba zorganizowanych konferencji  – 2
6. Liczba jednostek sektora publicznego, które otrzymały dostęp do internetu – 2
7. Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu - 100
8. Liczba przeszkolonych osób – 60
9. Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu w ramach działań koordynacyjnych – 200
10. Liczba jednostek sektora publicznego podległych wnioskodawcy, które uzyskały możliwość dostępu do internetu – 2

- zwiększenie ilości użytkowników nowoczesnych technologii w tym również  potencjalnych odbiorców usług cyfrowych tzw. generowanie popytu na produkty i usługi cyfrowe;
- stworzenie możliwości mieszkańcom obecnie zagrożonym wykluczeniem cyfrowym uczestnictwa w nowoczesnym życiu społecznym;
- poprawa umiejętności informatycznych mieszkańców Gminy Bobrowniki;
- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników umożliwiające im na awans społeczny i zawodowy;
- zwiększenie świadomości mieszkańców nt. wagi usług cyfrowych w nowoczesnym społeczeństwie.

Gmina Bobrowniki gwarantuje, że zapewni trwałości rezultatów projektu przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Komentarze (0)