Transport Osób Niepełnosprawnych w Mieście Gorzów Wlkp.

Projekt trwa od: 01/02/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
lubuskie
Miasto na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski
Gmina miejska
Miasto Gorzów Wlkp.
Osób z niepełnosprawnością
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępny transport
  • Firma \"Argos\"
  • Środki własne

Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 20% ogólnej liczby mieszkańców Gorzowa Wlkp. na ok 120 tys. osób. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom zorganizowana została usługa przewozowa niepełnosprawnych mieszkańców Gorzowa Wlkp.  w granicach administracyjnych miasta, specjalnie przystosowanymi samochodami. Po raz pierwszy realizację tej usługi rozpoczęto w 2013 roku. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem, co zaskutkowało ponownym uruchomieniem usługi w 2014 roku. Zadanie finansowane jest w 100% z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.

Do korzystania z usługi uprawnione są wszystkie osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące na terenie Gorzowa Wlkp. Pierwszeństwo w przejazdach mają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Do korzystania z usług uprawniają bilety jednorazowe oraz abonamenty wykupowane na określony czas, np. dwutygodniowe lub miesięczne gwarantujące osobom zabezpieczenie usługi w danym czasie oraz terminie. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego realizację zadania zlecono firmie „Argos”, która dysponuje samochodami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Usługa realizowana jest 7 dni w tygodniu - od pon. do sob. w godz. od 600 do 2200, a  w niedz. i święta w godz. od 700 do 1500. Mieszkańcy ponoszą tylko niewielką część opłaty za przejazd zgodnie z obowiązującym cennikiem, a pozostałą część dopłaca miasto. Na realizację zadania w 2014 roku wydatkowano z budżetu miasta 99.165,00 zł. W budżecie miasta na rok 2015 zabezpieczono środki finansowe w wys. 123.691,47 zł.

Z usług przewozowych korzysta duża liczba mieszkańców, tj. ponad 100 osób wykupujących zarówno abonamenty jak i bilety jednorazowe. W 2013 roku w okresie od czerwca do grudnia wykonano 2.413 kursów. W 2014 roku od  lutego do grudnia wykonano 4.247 kursów. W 2015 roku wykorzystanie utrzymuje się na podobnym poziomie. Usługa daje możliwość osobom niepełnosprawnym przemieszczania się w granicach administracyjnych miasta. Osoby te dotychczas pozbawione były korzystania z takich udogodnień. Dzięki możliwości korzystania z transportu osoby z dysfunkcją ruchową mają ułatwiony dostęp do oferty kulturalno-sportowo-rozrywkowej miasta, mogą uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich w gronie rodziny i najbliższych, przemieszczać się do placówek edukacyjnych oraz służby zdrowia.

Oczekiwanym efektem długofalowym realizacji projektu jest poszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do służby zdrowia, życia społecznego, kulturalnego oraz

rynku pracy i rynku edukacyjnego. Usługa pozwala na zwiększenie otwartości na problemy wynikające z wykluczenia społecznego i upowszechnienie rozwiązań służących integracji oraz wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. W kontekście społecznym realizacja programu przyczynia się do zmniejszenia efektu marginalizacji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.

Planowana jest kontynuacja realizacji zadania w następnych latach. Ponadto miasto chce poszerzyć usługę o kolejny samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Bus-taxi

Komentarze (0)