Aktywni mimo wszystko - Edukacja, transport i aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych w Jeleniej Górze

Projekt trwa od: 27/08/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra
Gmina miejska
Urząd Miasta Jelenia Góra
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępny transport
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Placówki oświatowe z terenu Jeleniej Góry i okolic, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start Wrocław”, Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Walki z Kalectwem, Termy Cieplickie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Jeleniej Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Gimnazjum nr 4, Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka ZO.O., Jeleniogórskie Centrum Kultury, Książnica Karkonoska, Państwowa Inspekcja Pracy, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, organizacje pozarządowe.
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE
 • Środki sponsorów
 • Inne

Działania związane z edukacją, transportem i aktywnością fizyczną osób z niepełnosprawnościami to priorytety, które były realizowane w 2013 i 2014 roku oraz kontynuowane są w bieżącym roku. Projekty realizowane są na podstawie ogólnego „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO III na lata 2014-2018”, Cel operacyjny II - Aktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych; III -  Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji; VIII -  Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych.

Miasto Jelenia Góra zapewnia edukację osobom niepełnosprawnym na każdym poziomie kształcenia prowadząc przy tym edukację włączającą. Skupiamy się na rozwijaniu wszelkiej aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych łącząc sport, turystykę i kulturę  w dobrą zabawę i aktywny wypoczynek.Ponadto udział licznej grupy niepełnosprawnych w Paradzie Rowerów, w Super Biegu, Spacery z Kijkami pozwala zachęcić mieszkańców do większej aktywności i wspólnego spędzania czasu. Projekt poprawy infrastruktury transportowej ułatwia mieszkańcom zarówno pełnosprawnym jak i niepełnosprawnym w aktywnym uczestnictwie w życiu społeczno-edukacyjno – zawodowym Miasta.W tym celu zakupiono 12 szt. autobusów niskopodłogowych, gdzie środkowe drzwi wyposażone są w odkładany pomost wjazdowy. Naprzeciwko nich znajduje  się stanowisko do mocowania wózków wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną. Niezwykle ważne jest także objęcie nowych autobusów monitoringiem wizyjnym. Istotny jest także fakt  wdrożenia systemu biletu elektronicznego. Pozwala on również na zapisanie SBE na nośnikach (kartach) wydawanych przez inne instytucje publiczne, np. na elektronicznych legitymacjach studenckich.

Cel II - w 2014 r. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zrealizował projekt unijny „Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego” Spółka zakupiła 12 szt. niskopodłogowych, fabrycznie nowych autobusów klasy maxi, dostosowanych do przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się tj. osób starszych, niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz  osób podróżujących z małymi dziećmi i wózkami. Miasto posiada 78 autobusów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, 78  autobusów z elektronicznym system informacji wizualnej,  42 dodatkowe elektroniczne tablice boczne, 54 wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia zapowiadające przystanki, 10 tablic z systemem informacji pasażerskiej, funkcjonuje również mobilet i Mobi Time - aplikacja udostępniająca rozkład jazdy na telefonie komórkowym do pobrania ze strony internetowej www.mzk.jgora.pl. Wprowadzono dostawę, montaż i wdrożenie kompletnego Systemu Biletu Elektronicznego (SBE) opartego o kartę bezstykową. Cel III - edukacja osób niepełnosprawnych, w Jeleniej Górze działa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który kształci osoby niepełnosprawne o potrzebach kształcenia specjalnego na poziomie przedszkolno-ponadgimnazjalnym. Ponadto w 3 szkołach podstawowych zastosowano edukację włączającą, w której pracuje 4 asystentów ucznia niepełnosprawnego. Ogółem w mieście zatrudnionych jest 18 nauczycieli wspomagających i 5 asystentów osób niepełnosprawnych. Funkcjonują również inne jednostki oświatowe kształcące dzieci z niepełnosprawnościami tj. jedno przedszkole integracyjne oraz 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi. Cel VIII – zakładał rozwój infrastruktury sportowej i jej dostępności dla osób niepełnosprawnych, organizowanie i współfinansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz wspieranie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. Realizacja następuje poprzez organizację Turnieju Integracyjnego „Samorządowcy vs Niepełnosprawni”, Festynu Integracyjnego „Aktywność Osób Niepełnosprawnych” i cyklicznych imprez ogólnodostępnych. 

Poprawa jakości i wydajności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej, poprzez zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości świadczonych usług komunikacyjnych oraz zmniejszenie środowiskowej uciążliwości autobusów. Uniemożliwia to osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym, a tym samym zwiększa dostęp do dóbr, usług i edukacji oraz wszechstronnej rehabilitacji. Poprawiła się mobilność osób niepełnosprawnych i starszych.

Kolejny cel, związany z edukacją, to zadanie zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych podnoszących swoje kwalifikacje oraz stworzenie lepszych szans na otwartym rynku pracy. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych należało do jednego z głównych kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014 poprzez realizację  kierunku polityki oświatowej pn. „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych”. Staramy opierać się na modelu, w myśl którego to nie dziecko należy zmienić i przystosować do systemu szkolnego, lecz szkołę i system nauczania, aby wyjść naprzeciw potrzebom wszystkim dzieciom.

Ostatnim celem jest wychowanie fizyczne i sport, który ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, a potem dorosłego człowieka. Jest ważnym i niezbędnym czynnikiem w rozwoju osobowości, zdrowia i odporności organizmu, szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Sport i inne przejawy aktywności fizycznej, jak  turystyka, rekreacja - pełnią funkcje rewalidacyjną i rehabilitacyjną. Ogólnorozwojowe ćwiczeniajak jazdę na rowerze, biegi, pływanie czy treningi i turnieje gry w siatkówkę na siedząco  pozwalają uaktywnić i wzmocnić wybrane partie ciała do lepszej pracy, co dla osób z niepełnosprawnościami stanowi ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Pozwala pokonać barierę mentalną i zrozumieć wzajemne problemy w porozumiewaniu się obu środowisk i funkcjonowaniu w społeczeństwie. Realizacja wyżej wymienionych zadań, dzięki swej różnorodności i odniesieniu do wielu sfer życia osób niepełnosprawnych, wpływa korzystnie nie tylko na zmianę wizerunku osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim na poprawę jakości ich życia, możliwość samodzielnego funkcjonowania i prowadzenia aktywnego trybu życia.

Likwidacja barier transportowych stanowi kluczowe działania w aktywności osób niepełnosprawnych i starszych. Osoby takie stają się bardziej niezależne, samodzielne w codziennym funkcjonowaniu, co stanowi najważniejszy aspekt wszystkich podejmowanych działań. Umożliwienie swobodnego korzystania z transportu przynosi korzyści dla całego społeczeństwa, nie tylko niepełnosprawnych: prowadzi do lepszej komunikacji w dostępie do placówek oświatowych, jednostek kultury, sportu czy innych instytucji lub firm i organizacji działających na terenie miasta jak i okolic.

Edukacja, aktywność sportowa integrująca osoby pełno- i niepełnosprawne stanowi najlepszą metodę łączenia tych środowisk. Wspólne działania pozwalają w niezwykle efektywny i niewymuszony sposób uczyć się integracji i wzajemnej akceptacji. Przedstawione projekty znoszą wszelkie ograniczenia, pozwalają zaprezentować walory dostępności infrastruktury transportowej, edukacyjnej i sportowej, jakie podejmowane są w naszym Mieście. Ponadto wspólnie prowadzone działania osób w różnym wieku  dodatkowo pozwalają zintegrować te środowiska w jedną społeczność lokalną. Spędzanie czasu razem pozwala dostrzec i zrozumieć problemy obu środowisk od innej strony. Dodatkowo niepełnosprawnym mieszkańcom pozwala pokonać barierę psychiczną z ujawnieniem swoich ułomności, umożliwia aktywne spędzanie czasu i przełamanie barier do środowiska pełnosprawnych. Najważniejszym jest jednak uwierzenie, że wszystko jest możliwe - jeśli się tylko chce. Turniej siatkówki na siedząco  oraz Festyn skupiają osoby związane z problematyką osób niepełnosprawnych, władze naszego miasta i przedstawicieli różnych instytucji samorządowych oraz szkół integracyjnych, specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, klubów sportowych zrzeszających osoby niepełnosprawne co pozwala na integrację nie tylko społeczności lokalnej ale również z całego regionu dolnośląskiego.

Dzięki projektowi poprawy infrastruktury transportowej - nastąpiła modernizacja obecnego systemu komunikacji miejskiej na bardziej przyjazny dla użytkowników i środowiska, co zdecydowanie sprzyja poprawie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu. Idąc naprzód, chcemy całkowicie dostosować tabor jeleniogórski do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, polepszając tym samym komfort jazdy i zwiększenie ilości klientów.

Działania podejmowane w ramach edukacji włączającej to priorytet na kolejne lata. Stopniowo, w ramach możliwości staramy się poszerzać działania w tym zakresie. Planowane jest zwiększenie ilości etatów asystentów ucznia niepełnosprawnego w szkołach masowych. Corocznie zbierane są informacje o możliwościach likwidacji barier architektonicznych w miejskich placówkach oświatowych. Planowane są spotkania z gronem pedagogicznego celem lepszej komuniakcji i pracy z uczniem niepełnosprawnym. Wszelka aktywność fizyczna poprzez sport, turystykę, w łatwy i przyjazny sposób integruje społeczeństwo pełno i nipełnosprawne. Planowana jest cykliczna organizacja Turnieju gry w piłkę siatkową na siedząco o raz Festynu Integracyjnego „Aktywność osób niepełnosprawnych” propagujące aktywność sportową i szeroko rozumianą integrację społecznosci lokalnej. Dodatkowo poprzez wskazanie dobroczynnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka planujemy rozpowszechnić ten nurt w szkołach - wychodząc naprzeciw skutkom otyłości wśród dzieci i młodzieży. 

Super Bieg aktywność osób niepełnosprawnych
Nowe autobusy MAN EURO 6 przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Kasownik KRG-32 zbliżeniowy - również z projektu
Kładka ułatwiająca osobom niepełnosprawnym wjazd do autobusu
Super Bieg Jeleniogórski - włączanie osób niepełnosprawnych do aktywności fizycznej
Turniej Integracyjny w Piłkę Siatkową Na Siedząco Samorządowcy vs Niepełnosprawni
Festyn Integracyjny Aktywność Osób Niepełnosprawnych 2014 Z-ca Prezydenta Miasta próbuje swoich sił w pokonywaniu barier architektonicznych na wózku
Parada Rowerów - włączanie osób niepełnosprawnych do aktywności fizycznej

Komentarze (0)