„PER ASPERA AD ASTRA – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Projekt trwa od: 01/11/2012 r. do 31/08/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Powiat Wrocławski
Powiat
Powiat Wrocławski
Osób z niepełnosprawnością
  • lekki
  • znaczny
21-50
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • 19-25
  • 26-40
  • 40-67
  • Zatrudnienie
  • Powiat Wrocławski, w imieniu którego działania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – odpowiedzialne za rekrutację i promocję
  • Środki UE

Według Narodowego Spisu Powszechnego (ostatnie dostępne dane – 2002 r.) na terenie Powiatu Wrocławskiego ziemskiego mieszka 10341 niepełnosprawnych, co stanowi 9% mieszkańców. W roku 2011 wydano w Powiecie 1019 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 862 dla osób pozostających bez zatrudnienia, a ok. 7% mieszkańców objętych było pomocą społeczną z powodu ubóstwa powiązanego z innymi trudnościami życiowymi, w tym niepełnosprawnością.

Przeprowadzone w woj. dolnośląskim w 2008 r. badania powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych wskazały m.in. na następujące problemy występujące w tej grupie: niska aktywność zawodowa, niski poziom wykształcenia, niskie dochody. Osoby niepełnosprawne stanowią 8% zarejestrowanych w Powiecie Wrocławskim bezrobotnych (dane PUP z 2011 r.). W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby z lekkim/znacznym stopniem niepełnosprawności (na rynku pracy preferowane są osoby z umiarkowanym stopniem) oraz niepełnosprawni po 45 roku życia.

Widoczny jest również wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu jest zwiększenie aktywności zawodowej grupy docelowej poprzez otworzenie i rozwijanie działalności gospodarczej, gwarantującej przyrost nowych miejsc pracy i wykorzystanie lokalnych zasobów.

Założenia projektu zostały skonsultowane m.in. z doradcami zawodowymi w PUP z terenu projektu, przedstawicielami OPS, samorządami. Wskazali oni na ograniczone środki na realizację programów aktywizacji niepełnosprawnych i duże zainteresowanie tą formą wsparcia.

Projekt będzie miał wpływ na sytuację: osób niezatrudnionych, które będą mogły znaleźć zatrudnienie w nowo powstałych firmach/skorzystać z dobrych praktyk i założyć własną firmę, mieszkańców korzystających z oferty nowych firm poprzez zwiększenie dostępności/konkurencyjności usług, samorządu/instytucji pomocy społecznej – skorzystają na większych wpływach do budżetu z tytułu podatków/mniejszych obciążeniach z tytułu świadczeń dla niezatrudnionych/niepełnosprawnych.

W ramach projektu organizowane są szkolenia dla 45 osób niepełnosprawnych. Program szkolenia zawiera:

1. zajęcia z zakresu rejestracji i prowadzania działalności gospodarczej - 64 godz./15 – osobową grupę,

2. doradztwo grupowe i indywidualne obejmujące:

a) konsultacje grupowe psychologiczne – 8 godz./grupę w zakresie rozwoju indywidualnego potencjału uczestnika (m.in. kreowanie asertywności i pewności siebie) oraz nabycie i udoskonalenie umiejętności społecznych;

b) indywidualne doradztwo dla każdego uczestnika – 8 godz./uczestnika, w tym konsultacje psychologiczne indywidualne – 1 godz./uczestnika.

Trzydzieści osób, które pomyślnie przejdzie etap szkolenia będzie mogło ubiegać się o wsparcie finansowe rozpoczętej działalności (dotacje inwestycyjne) w kwocie przeciętnie 32 500,00 zł dla każdego uczestnika oraz o podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie średnio 700,00 zł/miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej oraz 2 godz. doradztwa specjalistycznego miesięcznie. Przewidziano również przyznanie 20 osobom przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy w wys. średnio 800 zł miesięcznie.

1) Co najmniej 35 osób niepełnosprawnych podniesie swój poziom wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

2) Co najmniej 30 osób niepełnosprawnych podejmie i utrzyma przez okres co najmniej 12 m-cy samozatrudnienie w oparciu o otrzymane wsparcie finansowo-doradcze

3) 35 osób niepełnosprawnych zbuduje postawy kreatywne służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zwiększy swoje zdolności komunikacyjne/motywacyjne do działania oraz kształcenia się

Na obszarze Powiatu Wrocławskiego zwiększy się poziom samozatrudnienia o co najmniej 30 osób niepełnosprawnych. Są to osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na płeć (kobiety), długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, zamieszkiwanie na obszarach wiejskich.

Dzięki objęciu wsparciem 19 kobiet nastąpi wyrównanie szans w zakresie zatrudnienia kobiet i mężczyzn. W ramach nowopowstałych firm utworzone zostaną nowe miejsca pracy, w których zatrudnienie będą mogły znaleźć osoby nieuczestniczące w projekcie. Wypracowany zostanie również model wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych, który będzie mógł być adaptowany w zakresie realizacji działań na rzecz niepełnosprawnych przez instytucje rynku pracy.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – wdrażanie Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich i jego kontynuacja zależna jest od dalszych działań DWUP w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Bezrobotne osoby niepełnosprawne lub inne osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu będą mogły zostać skierowane na szkolenie finansowane ze środków PFRON w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Osoby te mogą również ubiegać się o jednorazowe przyznanie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.

Komentarze (0)