MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA - CHCE PRACOWAĆ

Projekt trwa od: 15/02/2014 r. do 31/10/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami"

Inna jednostka administracji publicznej
małopolskie
Miasto na prawach powiatu: Tarnów
Gmina miejska
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • nie dotyczy
1-20
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 26-40
 • Zatrudnienie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • nie dotyczy
 • Inne

Projekt  kierowany był do matek dzieci niepełnosprawnych:

a) chcących powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym,

b) które niedawno powróciły na rynek pracy i potrzebują wsparcia dla zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym,

c) które z racji niepełnosprawności swojego dziecka  oraz przeciążenia psychofizycznego  mają szczególną trudność w powrocie do aktywności i zmotywowania  siebie do zmiany sytuacji zawodowej. Niektóre mamy niepełnosprawnych dzieci decydują się na wydłużony, bezpłatny urlop wychowawczy, a to generuje trudności w powrocie na rynek pracy. Z  kolei mamy które powróciły na rynek pracy są przemęczone gonitwą między pracą, domem i rehabilitacją dziecka.
Dlatego potrzebują kompleksowych działań pomocowych : wsparcia psychicznego, wzmocnienia, doradztwa oraz rzetelnej informacji gdzie znajdą specjalistyczną opiekę dla swoich dzieci podczas ich nieobecności. Aktywni zawodowo rodzice dzieci niepełnosprawnych, są wyjątkowo obciążeni: po pracy organizują terapię i rehabilitację swoich dzieci ,brak czasu na odpoczynek oraz przestrzeni do rozwoju własnego i zawodowego. Oferowane działania przyczyniły się do promowania rozwiązań sprzyjających matkom dzieci niepełnosprawnych powracającym na rynek pracy oraz zwiększyły szanse na ich aktywizację zawodową i rozwój osobisty.

Oferta kierowana do uczestniczek to:

 1. indywidualne i grupowe  wsparcie psychologiczne/zawodowe prowadzone przez psychologa pracy
 2. indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym/coachem
 3. kreatywne warsztaty wizerunkowe
 4. warsztaty ABC – wracam do pracy:
 • spotkanie z prawnikiem
 • spotkanie ze specjalistą ds.edukacji specjalnej i integracyjnej
 • warsztaty work life balance – jak zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym
 • opieka pedagoga podczas indywidualnych i grupowych spotkań
 • prowadzenie newslettera – gazety internetowej/ poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych „ Aktywna mama” dostępna na stronie internetowej PSOUU – Koło w Tarnowie oraz rozsyłane drogą elektroniczną do uczestniczek projektu.

W projekcie udział wzięło 20 matek niepełnosprawnych dzieci. Na podstawie badań ankietowych  na początku i na końcu realizacji projektu stwierdzono wzrost motywacji zawodowej, wzrost wiedzy nt. oferty wsparcia socjalnego, terapeutycznego i ekonomicznego. U każdej z uczestniczki wzrosła świadomość wizerunkowa, a także wzrosła wiedza na temat prawa pracy. Jedna z uczestniczek przerwała urlop wychowawczy i powróciła na rynek pracy, a druga podjęła studia uzupełniające.

Praca z mamami podczas warsztatów oraz indywidualnych konsultacji miała duży wpływ na dalsze ich  losy. Nauczyły się radzić ze stresem, poznały zasady postawy asertywnej oraz komunikacji opartej na empatii. Poznały wartości związane z pracą i czynniki ważne przy planowaniu rozwoju osobistego i zawodowego. Spotkania grupowe były okazją do wymiany doświadczeń w gronie osób znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej oraz nawiązaniu lub pogłębieniu znajomości z innymi mamami. Dzięki warsztatom z work life balance jedna z uczestniczek podjęła studia uzupełniające, a druga przerwała urlop wychowawczy i powróciła na rynek pracy.

Udział w projekcie wpłynął na podniesienie motywacji uczestniczek do zmian we własnym życiu.

Posiadamy zasoby lokalowe na kontynuację spotkań. Jednak zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do prowadzenia projektu generuje wysokie koszty. W związku z tym, Stowarzyszenie na bieżąco poszukuje konkursów/projektów dających możliwość uzyskania dofinansowania do zatrudnienia fachowców co w rezultacie umożliwi podjęcie podobnych działań.

Dodatkowo, PSOUU  wydaje gazetkę informacyjną „Razem Łatwiej” w której umieszcza różne porady, prawdziwe historie członków , a także bieżące wiadomości z życia Placówek.

MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA - CHCE PRACOWAĆ
MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA - CHCE PRACOWAĆ
MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA - CHCE PRACOWAĆ
MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA - CHCE PRACOWAĆ
MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA - CHCE PRACOWAĆ

Komentarze (0)