AKTYWIZUJĘ - WSPIERAM - NIE WYRĘCZAM

Projekt trwa od: 01/05/2014 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami"

Podmiot sektora prywatnego
podlaskie
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI
Organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki sponsorów
 • Inne

Problem społeczny jakim jest niepełnosprawność i zagrożenie wykluczeniem społecznym rodzin dotkniętych niepełnosprawnością jest bardzo poważny. Adresatami zadania jest dwadzieścia rodzin z terenu województwa podlaskiego, głównie z powiatu białostockiego, w których znajduje się jedno lub więcej dzieci z niepełnosprawnością, w szczególności intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z cechami autyzmu i sprzężeniami. Beneficjenci projektu pochodzą  z takich miejscowości jak: Knyszyn, Klewianka, Choroszcz, Pańki, Dobrzyniewo Duże, Pogorzałki, Kleosin i innych. Są wśród nich rodziny, w których problem niepełnosprawności dotyczy nie tylko jednego czy kilkorga dzieci, ale również jednego lub obojga rodziców, rodziny dotknięte ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem. Jednocześnie w wielu rodzinach znajdują się osoby uzdolnione manualnie, kulinarnie, organizacyjnie,  mogące aktywnie działać w środowisku lokalnym i podnosić potencjał rozwojowy własnych dzieci. Nie mają jednak oni właściwych narzędzi by uruchomić własny potencjał. Na podstawie wieloletnich doświadczeń, obserwacji i wiedzy na temat środowiska osób niepełnosprawnych, stwierdzamy że: rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności intelektualnej ukrywają swoje kłopoty, szczególnie dotyczy to środowisk wiejskich, często nie radzą sobie z problemami wychowawczymi, traktują dziecko niepełnosprawne jak pacjenta, a nie jak aktywnego członka rodziny, boją się myśleć o przyszłości swoich dzieci, nie wiedzą, jak przygotować je do dorosłego życia, nie wiedzą, dokąd mają się zwrócić by otrzymać wsparcie lub potrzebne informacje, potrzebują grupy wsparcia i kontaktów z innymi podobnymi rodzinami. Nasi podopieczni często pochodzą ze środowisk dysfunkcyjnych, w których ogromny problem stanowi nadużywanie alkoholu i przemoc w rodzinie. Wiele rodzin boryka się z biedą, a nawet nędzą nie znają innego życia, nie mają wzorców by przerwać niekorzystną sytuację. Udział w projekcie wpłynął znacząco na sytuację społeczną i wychowawczą wyłonionych do projektu rodzin. Już teraz zauważamy niewielkie, ale pozytywne zmiany.

Podczas realizacji zadania zostały przeprowadzone następujące działania:

 • Objęcie 20 rodzin (śr. liczba osób w rodzinie - 5) ścisłym oddziaływaniem w postaci: bezpośrednich kontaktów w domach, warsztatów, grupy wsparcia na wyjeździe, poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego. Rodziny zostały wyłonione ze środowisk najbiedniejszych z różnymi dysfunkcjami, pozostające bez fachowego wsparcia i pozbawione wiedzy jak radzić sobie z niepełnosprawnością swojego dziecka i z problemami dnia codziennego.
 • Rekrutacja i kwalifikacja rodzin do grupy aktywizacji – wyjazdy studyjne do domów podopiecznych, informacja o projekcie została rozpowszechniona w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z placówkami opieki społecznej w poszczególnych gminach województwa podlaskiego. Zostały zdiagnozowane potrzeby, zakres zajęć i wsparcia pozwalającego na zaktywizowanie poszczególnych członków rodzin.
 • Działania informacyjno-promocyjne dotyczące punktu informacyjno-doradczego – prowadzone przez cały czas trwania zadania poprzez: ulotki i plakaty informacyjne na terenie urzędów gmin, bezpośrednie telefony do znanych już Stowarzyszeniu AKTYWNI rodzin.
 • Opracowanie programu warsztatów aktywizujących dla rodziców i zajęć dla dzieci. Każda rodzina i podjęte działania zostały ustalane zgodnie z indywidualnymi potrzebami. 
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów integracyjnych z elementami rękodzieła, szkoleń i warsztatów umiejętności szczególnie uwzględniających zagadnienia dotyczące procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, możliwości ich aktywizacji i wyrabiania u dziecka upośledzonego postaw prospołecznych gospodarczych z udziałem liderów środowiskowych.
 • Organizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla członków rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie. Spotkania średnio raz w miesiącu.  
 • Zapewnienie opieki i zajęć integracyjnych dla dzieci równolegle do zajęć prowadzonych dla dorosłych członków rodziny.
 • 7-dniowy warsztat wyjazdowy ze szczegółowym harmonogramem zajęć dla dzieci i dorosłych. 
 • Punkt informacyjno-doradczy czynny codziennie (dostępny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin)
 • Bezpośrednie wsparcie trenerów aktywizacji społecznej bezpośrednio w środowisku lokalnym rodzin 

W trakcie realizacji projektu: 

 • Objęto 20 rodzin regularnym wsparciem 
 • Zrealizowano łącznie 260 godzin warsztatów i szkoleń dla rodziców. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane zajęcia z zakresu: komunikacji, wychowania dziecka, rozwiązywania konfliktów, pracy z grupą, praktycznych umiejętności itp.
 • Trenerzy aktywizacji społecznej zrealizowali 240 godzin bezpośredniego wsparcia i działań interwencyjnych w środowisku lokalnym rodzin.
 • Zapewniliśmy 234 godziny opieki pedagogicznej nad dziećmi podczas zajęć grupy wsparcia, szkoleń i warsztatów dla rodziców.
 • Odbył się 7-dniowy wyjazd szkoleniowo - warsztatowy do Rajgrodu, dla wszystkich rodzin uczestniczących w projekcie: rodziców i dzieci niepełnosprawnych. 
 • Podczas wyjazdu zorganizowano całodzienną wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu.
 • Wśród beneficjentów projektu zostały wyłonione osoby tzw. „liderzy” do prowadzenia zajęć z zakresu umiejętności praktycznych – 4 osoby.

Podczas realizacji projektu uzyskaliśmy następujące rezultaty:

 • Wzrost poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu. 
 • Wzmocnienie więzi społecznych wśród uczestników projektu, przez wspólne działanie. 
 • Wzrost umiejętności praktycznych beneficjentów w zakresie: wikliniarstwa, haftu, szycia, gotowania, robótek itd. 
 • Wzrost umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu. 
 • Pogłębienie wiedzy rodziców z zakresu niepełnosprawności intelektualnej oraz z zakresu wychowywania dzieci.
 • Przełamanie negatywnych stereotypów wśród dorosłych opiekujących się niepełnosprawnymi.
 • Wzrost świadomości rodziców w zakresie aktywizacji i uspołecznienia dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
 • Pogłębienie wiedza z zakresu pomocy świadczonej przez państwowe ośrodki pomocy społecznej, PFRON i innych.
 • Rodziny biedne i zagrożone wykluczeniem społecznym poznały pozytywne wzorce zachowań i sposobów spędzania czasu wolnego.
 • Rodzice oraz ich dzieci spędziły czas wolny w sposób atrakcyjny i kreatywny.

Przewidujemy, że udział w projekcie wpłynie na integrację i aktywizację społeczną oraz podniesienie kompetencji rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne w zakresie sprawowania nad nimi opieki. 

Poszerzenie wiedzy z zakresu pomocy świadczonej przez państwowe ośrodki pomocy społecznej, PFRON, inne instytucje i organizacje pozwoli rodzicom dzieci niepełnosprawnych na lepszą wsółpracę z tymi instytucjami

Nastąpi zmiana świadomości społecznej w zakresie niepełnosprawności wśród mieszkańców województwa podlaskiego

Zadanie było realizowane, z uwzględnieniem zasady kontynuacji wsparcia w miarę istniejących potrzeb i poszanowania autonomii poszczególnych rodzin. Należy podkreślić, że to działanie trudne do realizacji, ze względu na specyfikę środowiska, a na efekty trzeba czekać dość długo. Jednak problem społeczny jakim jest niepełnosprawność i zagrożenie wykluczeniem społecznym rodzin dotkniętych niepełnosprawnością jest bardzo poważny. Projekt ma charakter długofalowego działania, które będziemy kontynuować zgodnie z potrzebami naszych beneficjentów, bez względu na posiadane zasoby finansowe. 

Grupa rodziców i terapeutów pracuje nad diagnozą trudnych zachowań ich dzieci

Komentarze (0)