"Bądź moim przyjacielem"

Projekt trwa od: 01/01/2015 r. do 30/06/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Inna jednostka administracji publicznej
wielkopolskie
Publiczne Przedszkole nr 12 im. \\\\\\\"Tęcza\\\\\\\"
Inny podmiot
Publiczne Przedszkole nr 12
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 0-6
 • 26-40
 • Edukacja
 • Wczesne wspomaganie
 • Rodzice dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych
 • Środki własne

Tworząc innowację pedagogiczną, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Program integracyjny został zaplanowany w formie edukacji integracyjnej dzieci pełnosprawnych z dziećmi specjalnej troski. Przez cały czas programu podkreślana będzie istota świadomego niesienia pomocy osobom potrzebującym nawet wtedy, gdy chodzi o rezygnację z czasu wolnego. Dzieci będą miały możliwość współdziałania z rówieśnikami niezależnie od ich sprawności, a tym samym możliwość zawarcia nowych przyjaźni i przeżywania sukcesu.


 

TERMIN REALIZACJI

  1. DZIAŁANIA

  1. STYCZEŃ

  - „Bajkoterapia”– czytanie bajki o akceptacji w grupie

  - Zestaw ćwiczeń wg ruchu rozwijającego

  Weronika Sherborn wzmacnianie u dzieci poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu i grupie.

   1. LUTY

   - „Balik karnawałowy” – wspólna zabawa przy muzyce z udziałem rodziców

   - „Jak żyć w przyjaźni”

    1. MARZEC

    - „Wspólne powitanie wiosny”

    - „O czym opowiada muzyka?” – malowanie dziesięcioma palcami

     1. KWIECIEŃ

      

     - Sala Doświadczania Świata – metoda wg Knill- zajęcia integracyjne z rodzicami

     - „Co w trawie piszczy?”-collage

      1. MAJ


       

      - „Ćwierćlandia” - zabawy integrujące grupę i rodziców cz. I

      - Mobilny Model Rekreacji Muzycznej - OZURA

        

       1. CZERWIEC


        

       - „Ćwierćlandia” - zabawy integrujące grupę i rodziców cz. II

       - „Każdy inny, wszyscy równi”- festyn rodzinny


         

        Dzięki uczestnictwu w innowacji dziecko:

         - uczy się akceptacji drugiego człowieka,

         - uczy się niesienia pomocy niepełnosprawnym kolegom i koleżankom wtedy, gdy jest ona potrzebna,

         - uczy się aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym oraz do odnoszenia sukcesów na miarę swoich możliwości,

         - wyraża swoje emocje i przeżycia,

         - czuje się docenione,

         - posiada większe możliwości komunikacyjne,

         - rozwinie wrażliwość estetyczną,

         - udoskonali swoje umiejętności manualne,

         - potrafi współdziałać w grupie,

         - pozna wykorzystanie różnych materiałów plastycznych w sposób twórczy,

         - dzieci specjalnej troski mają stworzone warunki do czerpania pozytywnych wzorców zachowania się,

         - otoczenie dziecka jest zorganizowane w taki sposób, aby zachęcało je do podejmowania różnego rodzaju aktywności,

         Przedszkole jako jedna z instytucji, z którymi styka się dziecko pełnosprawne i niepełnosprawne, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, skłonność do naśladownictwa, a także wrażliwość emocjonalna, stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia pozytywnych efektów zamierzonych działań. Aby jednak dziecko przyswoiło sobie określone normy zachowań i stosowało się do nich, trzeba poddawać je przez dłuższy czas odpowiednim działaniom, wykorzystując każdą nadarzającą się okazję. Taką okazją jest kontakt dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi ich rodzicami. Dzieci w wieku przedszkolnym nie posługują się jeszcze stereotypami w myśleniu i ocenie innych ludzi, nie posiadają przesądów na temat kalectwa. Są bardzo tolerancyjne wobec odmienności, zachowania i wyglądu rówieśników. Ich spontaniczność powoduje, iż pomoc rówieśni9kom mniej sprawnym staję się integralną częścią kontaktów z nimi. Oznacza to, że dzieciom zdrowym wystarczy dać możliwość kontaktu z kolegami , w taki sposób, żeby mogły poznać ich zdolności jak i ograniczenia oraz dostarczyć podstawy wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci niepełnosprawnych, aby przyjąć w wykształceniu się u nich pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Takie spotkania znacznie poprawiają samopoczucie osobom specjalnej troski i ich rodzinom, łagodzą poczucie osamotnienia, uwalniają od pesymistycznego nastawienia do ,świata i ludzi, a także pomagają w przezwyciężaniu choroby i w powrocie do zdrowia .

          W trakcie realizacji tego programu zauważono potrzebę kontynuacji programu integracyjne ” Bądź moim przyjacielem”, w którym potrzeby dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin będą coraz lepiej zaspokajane poprzez zbliżanie się do siebie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

           \"Balik karnawałowy\" luty 2015r
           \"Balik karnawałowy\" luty 2015r
           \"Balik karnawałowy\" luty 2015r

           Komentarze (0)