PODPROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI „RAZEM ŁATWIEJ” NA LATA 2013 – 2015

Projekt trwa od: 01/01/2013 r. do 30/06/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami"

Samorządowa jednostka terytorialna
podkarpackie
Jasło
Gmina miejska
Gmina Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
21-50
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • 26-40
  • Dostępna informacja
  • Edukacja
  • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
  • -
  • Środki UE

Podprogram realizowany jest w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Stanowi odpowiedź na potrzebę ciągłego wzmacniania rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wspierania ich aktywności w kierunku pokonywania trudnych sytuacji, z jakimi spotykają się w codziennym życiu. Dziecko niepełnosprawne wprowadza rewolucyjne zmiany w swojej rodzinie: w psychice każdego z jej członków, w relacjach między nimi, w funkcjonowaniu społecznym oraz jej sytuacji materialnej, które prowadzić mogą do dezorganizacji życia rodziny, zakłócenia jej harmonii, niejednokrotnie wywołując kryzys egzystencjonalny u rodziców i rodzeństwa.  Często, rodzice dzieci niepełnosprawnych przyjmują postawę izolacyjną, zrywają bądź ograniczają kontakty z otoczeniem, w tym te dotyczące życia społecznego, kulturalnego i zawodowego. Dziecko niepełnosprawne przysparza rodzinie wiele problemów natury wychowawczej i emocjonalnej. Dane „Raportu z analizy badań ankietowych dotyczących trudności opiekuńczo – wychowawczych rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle” (2012r.) wskazują, że 23,8 % rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi poza problemami wynikającymi z niepełnosprawności dziecka, ma również problemy w wypełnianiu swoich funkcji, w tym problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W większości, rodzice w celu rozwiązania tych problemów  potrzebują skutecznej pomocy z zewnątrz. Stąd, niezmiernie ważna dla tych rodzin jest pomoc nie tylko ze strony specjalistów, ale również ze strony całych środowisk społecznych oraz działających w nich instytucji. Wsparcie i pomoc ze strony najbliższego środowiska społecznego stanowi jeden z czynników decydujących o włączeniu się rodziny do życia we wspólnocie, a w rezultacie jest warunkiem jej wszechstronnego rozwoju.  

1. Grupy wsparcia:  Realizowane latach 2013 – 2015. W ramach grup wsparcia uczestnicy Podprogramu mają możliwość: uzyskania przydatnych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, dzielenia się doświadczeniem.
2. Wsparcie w ramach wolontariatu: Realizowane latach 2013 – 2015. Wolontariusze udzielają wsparcia uczestnikom projektu i ich otoczeniu m.in. w formie  rozmów wspierających, ćwiczeń ogólnorozwojowych, organizacji czasu wolnego dla dzieci, pomocy w nauce dla dzieci, rehabilitacji ruchowej, ćwiczeń manualnych.
3. Mnemotechniki:  Zrealizowane w 2013r. Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych technik uczenia się.
4. Trening samooceny i poczucia własnej wartości: Zrealizowany w 2013r. Trening umożliwił rozwój niezbędnych kompetencji społecznych.
5. Warsztaty autoprezentacji i savoir – vivre: Zrealizowane w 2014r. Zakres tematyczny obejmował m.in.: poznanie siebie i tego, jak chcemy pokazać się innym,  techniki skutecznego komunikowania się, wystąpienia publiczne, prezencje, savoir- vivre na co dzień i w środowisku zawodowym.
6. Warsztaty umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zrealizowane w 2014r
7. Warsztaty alternatywnych form zatrudnienia. Zrealizowane w 2015r. Celem warsztatów będzie wskazanie możliwości podjęcia zatrudnienia w innych niż umowa o pracę formach, które umożliwiają pogodzenia życia rodzinnego z pracą.
8. Kurs florystyki z obsługą kasy fiskalnej (zrealizowany w 2013r.)
9. Kurs administracyjny z obsługą komputera i małą księgowością (zrealizowany w 2014r.)
10. Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania (realizowany w 2015r.)
11. Wyjazd do  ZOO (zrealizowany w 2013r.) Wyjazd miał na celu przybliżenie uczestnikom możliwości wykorzystania sił tkwiących w rodzinie, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz zacieśnienie relacji pomiędzy członkami rodziny.
12. Jednodniowy wyjazd integracyjny z zakresu niekonwencjonalnych metod spędzania czasu wolnego (zrealizowany w 2014r.). Wyjazd miał  na celu integrację uczestników, zarówno ze swoim najbliższym otoczeniem, jak i z osobami z tej samej grupy społecznej.
13. Seans filmowy (realizacja w 2015r.) pozwoli na integrację beneficjentów ostatecznych, zarówno ze swoim najbliższym otoczeniem, jak również z osobami z tej samej grupy społecznej.
14. Spotkanie ze sztuką z elementami poradnictwa specjalistycznego  (realizacja w 2015r.) będzie miało na celu integrację uczestników Podprogramu i ich otoczenia oraz umożliwienie im skorzystanie z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, dietetyk).
15. Staż zawodowy – zrealizowany w 2013r. dla 1 osoby. Staż trwał 3 miesiące.

 

~~Rezultaty twarde:
1. Zawarcie  50 umów z beneficjentami ostatecznymi (2013r. – 20 umów, 2014 r. - 20 umów, 2015 r. - 10 umów);
2. Utworzenie 3 grup wsparcia (po jednej na każdy rok realizacji Podprogramu);
3. Zorganizowanie warsztatów: mnemotechniki – strategie zapamiętywania i efektywnego uczenia się w 2013 r.;
4. Zorganizowanie kursów zawodowych:
a. 2013r.- kurs florystyki z obsługą kasy fiskalnej; 2014r.- kurs administracyjno – biurowy; 2015r. – kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i programów do       fakturowania;
5. Zorganizowanie wsparcia w ramach wolontariatu (w latach 2013 – 2015);
6. Zorganizowanie treningu  samooceny i poczucia własnej wartości w 2013r.;
7. Zorganizowanie warsztatów  autoprezentacji i savoir-vivre w 2014r.;
8. Zorganizowanie warsztatów   umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w 2014r.;
9. Zorganizowanie warsztatów alternatywnych form zatrudnienia w 2015r.;
10. Zorganizowanie wyjazdu  do ZOO w 2013r.;
11. Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego z zakresu niekonwencjonalnych metod spędzania czasu wolnego w 2014r.;
12.  Zorganizowanie seansu filmowego w 2015r.;
13. Zorganizowanie spotkania ze sztuką z elementami poradnictwa specjalistycznego w 2015r.

Rezultaty miękkie:
Zwiększenie samoświadomości oraz wiedzy w zakresie radzenia sobie z problemami i trudnościami, zwiększenie motywacji do aktywnego życia społecznego, podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości, poprawa relacji rodzinnych.    

Projekt daje szansę rodzicom dzieci niepełnosprawnych na podjęcie aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie. Pozwala im na zdobycie kwalifikacji zawodowych, nowych umiejętności, które w kolejnych latach mogą okazać się niezbędne, by powrócić na rynek pracy. Wspólne spotkanie umożliwiają rodzicom wymianę doświadczeń i informacji, co powoduje, że czas  uzyskania wiedzy na dany temat ulega znacznemu skróceniu. Wzmocnienie emocjonalne rodziców oraz pokazanie im pewnych technik i narzędzi podczas różnego rodzaju warsztatów sprawia, że mogą oni skuteczniej pomagać sobie oraz swoim dzieciom.

Uczestnictwo w projekcie umożliwia rodzicom wychowującym niepełnosprawne dzieci podniesienie swoich umiejętności, kwalifikacji, ale przede wszystkim poznanie osób w podobnej sytuacji. Więzi przyjaźni, które powstały pomiędzy członkami projektu, po jego zakończeniu mogą zaprocentować kontynuacją wspólnych spotkań, wspieraniem się w trudnych sytuacjach oraz utworzeniem stowarzyszenia, które uskuteczniłoby działania tej grupy oraz dało możliwość pozyskiwania środków na realizację nowych przedsięwzięć.

Komentarze (0)