Budowanie kompetencji rodzicielskich, społecznych oraz zawodowych rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Projekt trwa od: 01/01/2014 r. do 31/01/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
świętokrzyskie
Powiat Buski
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • znaczny
1-20
Lokalny
 • Choroby psychiczne
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Komenda Hufca ZHP w Busku - Zdroju, Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju, Agencja zatrudnienia Sidrom Sp. Z o.o., Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie, Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku – Zdroju, I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju, Radny Powiatu Roman Duda przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej
 • Środki własne
 • Inne

Powiat Buski w 2014 roku jako jeden z 40 powiatów w kraju przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" projekt ten realizowany był przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Realizatorem oraz liderem projektu „Schematom STOP!” na terenie Powiatu Buskiego zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

W ramach pilotażu wsparciem objęto 10 rodzin wielodzietnych z terenu Powiatu Buskiego, warunkiem uczestnictwa było to, by rodzina widniała w systemie świadczeń pomocy społecznej oraz posiadała troje dzieci i więcej, jak również aby jedno z rodziców było osobą trwale bezrobotną.

Cel główny projektu „Schematom STOP!” to opracowanie i wdrożenie nowych instrumentów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ukierunkowanych na kompatybilność oddziaływania na rodziny wielodzietne zagrożone wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej.

Do celów szczegółowych projektu „Schematom STOP!” należało: doskonalenie i rozwijanie kwalifikacji ogólnych i zawodowych dorosłych członków rodziny uczestniczących w projekcie, nabycie i kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, zgodnego z normami społecznymi życia, przeciwdziałanie marginalizacji dzieci (edukacyjnej i społecznej), wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny, rozbudzanie ambicji, pokazywanie rodzinie jej mocnych stron, rozwijanie prawidłowych postaw rodzicielskich, budowanie lub wzmacnianie istniejących więzi rodzicielskich, nabycie umiejętności właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego, organizacja czasu wolnego oraz zapewnienie odpowiedniego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci  i młodzieży.

Na terenie Powiatu Buskiego funkcjonują 24 rodziny zastępcze, z czego 9 wychowuje 12 dzieci z niepełnosprawnością. Od 2013 roku utworzono grupę wsparcia dla rodzin zastępczych. Głównym celem jest wsparcie oraz integracja rodziców opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. 

Jedna z rodzin objętych wsparciem posiada dwoje niepełnosprawnych dzieci. Niepełnosprawność wynika z wad wrodzonych: przykurczu łokcia prawej ręki oraz wad budowy kończyn dolnych stopy końsko - szpotawe. W ramach współpracy udało się prawidłowo zdiagnozować oraz ustalić leczenie i zaplanować rehabilitację dzieci.  Chłopiec w wieku 13 lat do chwili obecnej nie miał zrobionych wymaganych badań w kierunku prawidłowej diagnozy wady budowy kości i stawów kończyny górnej.

Dwaj niepełnosprawni synowie odbyli trzytygodniową rehabilitację w szpitalu dziecięcym „Górka”.

W ramach realizacji pilotażu dla czterech ojców z rodzin wielodzietnych zorganizowany został kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Innowacyjnym rozwiązaniem było odbycie 80 h zajęć praktycznych w miejscu zamieszkania wg. wskazówek wykwalifikowanego instruktora.  Rodzina dostosowała łazienkę do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Ojcowie zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w poszukiwaniu zatrudnienia i podjęcia pracy w zawodzie. W ramach dobrych praktyk: 

- nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem „Rodzina wspólna troska”, które wystąpiło do sklepów sprzedających materiały budowlane o pozyskanie dodatkowych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia koniecznego remontu,

- w Centrum dla Rodzin opiekę nad dziećmi z rodzin wielodzietnych, których rodzice przebywali na kursach sprawowali wolontariusze uczestnicy projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start”,

- podjęto współpracę z fundacją z Krakowa w celu zdobycia środków czystości dla rodzin w ramach akcji „Czysty Aniołek”. Udało się pozyskać znaczną ilość środków czystości,

- objęto dzieci wsparciem w postaci korepetycji z języka angielskiego, polskiego, matematyki, fizyki i historii.

W ramach współpracy PUP skierował matkę rodziny na półroczny staż w „Willi Słonecznej” w charakterze pomocy kuchennej.

PCPR aby wspomóc rodziców zastępczych w wypełnianiu obowiązków wychowawczych, co miesiąc organizuje spotkania grupy wsparcia, w których uczestniczą rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto mają oni możliwość udziału w Festynie „Nie Ma jak Rodzina”, który ma na celu integrację rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak również promocję rodzicielstwa zastępczego. Rodzice mogą oderwać się od codziennych obowiązków, problemów.

W ramach pilotażu:

- dostosowano łazienkę do potrzeb niepełnosprawnych dzieci,

- dokonano pierwszej diagnozy wrodzonego przykurczu łokcia prawej ręki,

- dzięki korepetycji dzieci poprawiły oceny szkolne na koniec semestru,

- rodzice zdobyli nowe kwalifikacje poprzez ukończenie kursów zawodowych oraz praktyk i stażu zawodowego,    

 -  wypracowano zintegrowany system wsparcia rodzin wielodzietnych w działaniach prowadzących do wyjścia z pod systemu pomocy społecznej, 

- nabyto umiejętności korzystania z własnych możliwości aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy (umiejętność poruszania się po nowoczesnym rynku pracy, przygotowania profesjonalnego CV i listu motywacyjnego oraz przygotowanie do rozmowy o pracę),                                                   
- upowszechniono profilaktykę zdrowotną: skorzystano z profesjonalnych badań lekarskich oraz szczepionek przeciw grypie podczas „Białej niedzieli”, jak również w Szpitalu dziecięcym ,,Górka” z rehabilitacji,

- rodzice podnieśli poczucie własnej wartości  i decyzyjności w sprawach rozwoju osobistego, pracy zawodowej oraz funkcjonowania rodziny, 

 - wzmocniono więzi rodzinne poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu podniesienia kompetencji rodzicielskich dla dorosłych uczestników pilotażu prowadzonych przez terapeutę i psychologa.   

Uczestnictwo w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych daje możliwość porozmawiania o problemie, zwerbalizowania go, stwarza warunki do wyładowania emocji, możliwości konfrontacji i szukania przyczyn problemów. Ułatwia zrozumienie niewłaściwych sposobów zachowania, uzyskania wglądu i zmian. Często w takiej grupie wytwarza się specyficzna atmosfera pewnej tradycji, co sprzyja więziom społecznym i emocjonalnym. Akceptacja przez grupę daje poczucie solidarności i bezpieczeństwa, poprawia samoocenę, obniża poziom niepokoju.

W ramach pilotażu:

- Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy, który łączy działania instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy.

- Ujednolicenie sposobu współpracy z klientami w oparciu o dostępną infrastrukturę i zasoby własne, wypracowane sposoby pracy z klientami, a także doświadczenia zdobyte podczas współpracy w ramach projektu.

- Opracowanie oraz wdrożenie Rodzinnego Programu Aktywizacji zawodowej, pomocy  i integracji społecznej dla poszczególnych, wybranych rodzin przy wsparciu ekspertów. Instytucje tworzące Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę  mają na celu działania w tej samej sprawie, tworząc nową jakość w kompleksowym pomaganiu ludziom. Współpraca zakłada wzajemne uzupełniające się podejmujące działania na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie posiadających możliwości wyjścia z pod systemu pomocy społecznej w ramach własnych kompetencji i działań statutowych. Poprawa współpracy oraz lepsza wymiana informacji wpływa pozytywnie na poziom świadczonych usług przez te instytucje i w efekcie końcowym przyczynia się do lepszego funkcjonowania ich klientów. Współpraca ma sformalizowany charakter i odbywa się w oparciu o podpisane porozumienia. Oceniana jest dobrze przez przedstawicieli instytucji.

- Poprawa funkcjonowania rodziny wśród społeczności lokalnej.

- Zmiana postawy z roszczeniowej skierowanej na otrzymywanie pomocy socjalnej w postaci mieszkania socjalnego oraz otrzymywanych zasiłków na chęć  wypracowania własnymi siłami środków do utrzymania rodziny.

- Poprawa komunikacji w rodzinie.

- Poprawa ocen szkolnych dzieci.

- Nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego.

- Podniesienie kwalifikacji zawodowych.

- Poprawa stanu zdrowia dzieci.

W ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych:

- Integracja rodziców.

- Budowanie pozytywnych stosunków z innymi ludźmi.

- Umiejętność akceptowania własnych granic.

- Realizowanie swoich własnych potrzeb i oczekiwań.

W ramach pilotażu ,,Schematom Stop" istnieje możliwość przedłużenia pracy z rodzinami oraz kontunuowania wypracowanych ścieżek współpracy instytucjonalnej. Rodziny wielodzietne będą kontynuować niesione sobie nawzajem wsparcie oraz podtrzymać przyjacielskie relacje poprzez wdrożone w czasie trwania pilotażu kontakty drogą internetową (Skype, Faceboock). Strona Internetowa PCPR w Busku – Zdroju, która zawiera podstronę „Schematy STOP!” aktualizowana jest na bieżąco, zawiera wszystkie informacje na temat prowadzonych działań, z którymi uczestnicy pilotażu mogą zapoznawać się. Kontynuacja współpracy poszczególnych członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę będzie odbywała się w ramach zadań statutowych danej instytucji oraz jednostek i firm działających na rynku lokalnym według wypracowanych metod współpracy. Głównymi korzyściami z podejmowanej współpracy jest zwiększenie zakresu i jakości działań mających na celu pomoc klientom oraz możliwość wymiany informacji i doświadczeń między instytucjami, co koresponduje z obszarami prowadzonej współpracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w ramach pomocy rodzinom zastępczym będzie kontynuować spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, które będą odbywały się raz w miesiącu. Ponadto PCPR będzie kontynuowało organizowanie corocznego Festynu  ,,Nie ma jak Rodzina" promującego rodzicielstwo zastępcze.

Uczestnictwo w Białej Niedzieli rodziny posiadającej dzieci z niepełnosprawnościami.
Prace remontowe związane z dostosowaniem łazienki do potrzeb niepełnosprawnych dzieci w ramach praktyk zawodowych.
Przekazanie środków czystości dla dzieci w ramach praktyk zawodowych.
Kursy zawodowe.
Zajęcia rekreacyjne dla dzieci z pilotażu \"Schematom STOP\"
Spotkanie Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych.
Festyn rodzinny \"Nie ma jak Rodzina\"

Komentarze (0)