"Wczesne wspomaganie-Wspólne działanie"

Projekt trwa od: 14/10/2013 r. do 30/11/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami"

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Województwo Małopolskie
Województwo
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • nie dotyczy
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Wczesne wspomaganie
 • brak
 • Środki własne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 wskazują, że liczba ludności w województwie małopolskim w 2011 roku wyniosła 3 mln 337,5 tys. mieszkańców. Z ogólnej liczby mieszkańców województwa małopolskiego 394 309 osób to osoby niepełnosprawne, co stanowi 11,8% ludności. Liczba niepełnosprawnych w Małopolsce uwzględnia zarówno osoby niepełnosprawne prawnie (72%) jak i osoby niepełnosprawne tylko biologicznie (28%).
W Małopolsce mniejszy jest niż przeciętnie w kraju odsetek niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a większy niepełnosprawnych osób w wieku emerytalnym.

 

Według danych uzyskanych z Systemu Informacji Oświatowej  w Małopolsce na dzień 30 września 2014 r. funkcjonowało 359 placówek realizujących wczesne wspomaganie, w których pomocą zostało objętych łącznie 2680 dzieci i ich rodzin. Wśród placówek realizujących WWRD są przedszkola - 211 ( w tym publiczne i niepubliczne, integracyjne); szkoły podstawowe - 104 (w tym specjalne, integracyjne), specjalne ośrodki szkolno-wychowawczy - 12, poradnie psychologiczno-pedagogiczne 22, ośrodek rehabilitacyjno- edukacyjno-wychowawcze 9, Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej 1. Największa liczba dzieci objętych pomocą w formie wczesnego wspomagania jest w Krakowie - 704,  a dalej w powiecie wadowickim 185 i powiecie krakowskim 176;  najmniejsza zaś liczba dzieci korzysta z tego typu wsparcia w powiecie miechowskim 17, powiecie tatrzańskim 24,  powiecie proszowickim 31 oraz powiecie dąbrowskim 36.

System wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania) spoczywa wspólnie na rodzinach, specjalistach, oraz właściwych władzach lokalnych. W odniesieniu do rozwoju dziecka muszą to być powiązania pomiędzy medycyną, naukami humanistycznymi i społecznymi. W pomoc niesioną małym dzieciom  i ich rodzinom zaangażowani są specjaliści z różnych dziedzin, nie powinni oni działać w izolacji, ale raczej współpracować ze sobą w ramach zespołu interdyscyplinarnego. Zatem dobra koordynacja jest niezbędna do tego, by zagwarantować najskuteczniejsze wykorzystanie dostępnych środków i zasobów społecznych. 

Na mocy porozumień o współpracę zawartymi z powiatem wadowickim (PCPR), powiatem bocheńskim (PCPR), powiatem dąbrowskim (PCPR), zapewniono konsultacje merytoryczne,  wsparcie doradcy, opiekę merytoryczną pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz promocję realizacji projektu i jego osiągnięć (strona internetowa ROPS).

 

W toku realizacji projektu zorganizowano szereg interdyscyplinarnych spotkań lokalnych instytucji (pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty) oraz organizacji pozarządowych, których celem jest wsparcie dziecka z niepełnosprawnością oraz jego rodziny - łącznie w latach 2013-2014: ponad 20 spotkań, ponad 200 uczestników, obszar działania - 3 powiaty.

 

Systematyczne doradztwo i konsultacje dotyczyły organizacji WWRD, najczęściej zgłaszane były  następujące kwestie problemowe:

 • opracowywanie procedur działania zespołów WWRD w placówkach,
 • pozyskiwanie środków finansowych od organów prowadzących i subwencji oświatowej,
 • organizacja zajęć,
 • sposoby i tryby możliwego zatrudniania pracowników,
 • rozliczanie subwencji oświatowej,
 • prawne podstawy pracy specjalistów,
 • realizacja WWRD w poszczególnych gminach,
 • diagnoza wielospecjalistyczna najmłodszych dzieci niepełnosprawnych,
 • sposób prowadzenia dokumentacji i ewaluacja działań WWRD,
 • tworzenie lokalnego systemu współpracy w zakresie pomocy dziecku niepełnosprawnemu
  i jego rodzinie, które w miarę możliwości rozwiązywane były na bieżąco przy wsparciu merytorycznym ze strony specjalisty zapewnionego przez ROPS.

 

Ponadto podjęto działania z zakresu tworzenia materiałów informacyjnych dla lokalnego środowiska (informatory i ulotki dla rodziców), przy zaangażowaniu w tych działaniach również rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. 

 1. Zintensyfikowanie działań na rzecz integracji lokalnych podmiotów i koncentracji ich oddziaływań na wsparciu dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny poprzez zacieśnienie współpracy służby zdrowia, oświaty i pomocy społecznej z terenu powiatu.
 2. Wzbudzenie potrzeby wypracowania lokalnych standardów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz organizacji pracy w celu optymalnego wykorzystania potencjału lokalnych służb i zapobieganiu dublowania się pomocy.
 3. Zainteresowanie opinii publicznej i lokalnej społeczności tematyką wczesnego wspomagania.
 4. Wytypowanie w każdym z powiatów koordynatora wczesnego wspomagania  z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz koordynatora w każdej gminie jednego z ww. powiatów.
 5. Rozpowszechnienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia z zakresu wczesnego wspomagania wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
 6. Rozpowszechnienie informacji na temat organizacji pozarządowych i instytucji udzielających wsparcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
 7. Zainicjowanie działań przy udziale powiatowego koordynatora WWRD przy merytorycznym wsparciu ze strony eksperta nad opracowaniem informatora dla rodzin z dzieckiem
  z niepełnosprawnością oraz zaproszenie do współpracy w tym obszarze również rodziców dzieci.
 8. Wsparcie merytoryczne udzielone w trakcie spotkań konsultacyjnych, podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników i doskonalące formy pracy zawodowej.

W wyniku analizy raportów otrzymanych po realizacji projektu i zawartych w nich wnioskach zdecydowano o podjęciu działań w celu budowy modelu wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji. Prace w tym kierunku zostaną podjęte poprzez powołanie grona ekspertów oraz praktyków realizujących wczesne wspomaganie, którzy wypracują rekomendowany sposób funkcjonowania zespołów wczesnej interwencji. Opracowany model pozwoli na stworzenie wielodyscyplinarnego lokalnego systemu wczesnego wspomagania na terenie powiatu, który poprzez:

 • kompleksowe, zgodne z zapotrzebowaniem rodziny, działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo-rehabilitacyjne i terapeutyczno-edukacyjne;  
 • wsparcie skierowanie zarówno do dzieci niepełnosprawnych, jak i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, oraz ich rodziców/opiekunów i zdrowego rodzeństwa
 • działania informacyjne  i edukacyjne, przy współdziałaniu służb społecznych i instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin, w tym instytucji sektora pomocy społecznej, oświaty
  i zdrowia

doprowadzi do ograniczenia wykluczenia społecznego, rozwijania społecznej świadomości
i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci.

 

Instrumenty polityki rodzinnej, które wydają się najbardziej skuteczne i efektywne
z punktu widzenia wspierania rodzin, a także profilaktyki społecznej podejmowanej w kontekście rodziny znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - Oś Priorytetowa 9: Region spójny społecznie, Cel tematyczny: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; Działanie: wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością. Dzięki  podjęciu takich kroków możliwe będzie finansowanie ze środków unijnych (EFS) tworzenia, rozwoju i funkcjonowania  wielospecjalistycznych zespołów. 

Komentarze (0)