„Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, który w założeniu ma poprzez aktywizację społeczną i zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych przyczynić się do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę jakości ich życia.

Projekt trwa od: 01/07/2008 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami"

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Dąbrowski
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • nie dotyczy
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE

Zdiagnozowanie skali występowania zjawiska niepełnosprawności na terenie Powiatu Dąbrowskiego jest niezwykle trudnym procesem, przede wszystkim z uwagi na brak aktualnych danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych. Zarówno ZUS, KRUS jak GUS  prowadzą statystyki i sprawozdawczości w tym zakresie na danym obszarze, np. powiecie. W roku 2002 i w roku 2011 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzono Narodowe Spisy Powszechne. Dane dotyczące wskaźników niepełnosprawności, których źródłem był NSP w roku 2002 wskazują, że liczba osób niepełnosprawnych
kształtowała się w Powiecie Dąbrowskim na poziomie 9,6 tys. osób co stanowiło 16,7%  ogółu ludności zamieszkującej Powiat. Z kolei według  NSP 2011 z ogółu 59,5 tys. mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego 5,8 tys. określiło się jako osoby niepełnosprawne, zatem ich udział wynosił 9,8%. Dane z NSP z roku 2011 nie są jednak danymi w pełni oddającymi  stan faktyczny. Dane dotyczące osób niepełnosprawnych zebrane w trakcie NSP zostały wyprowadzone poprzez uogólnienie danych zebranych w 20% próbie osób mieszkających lub przebywających w wylosowanych mieszkaniach. Należy podkreślić, iż w roku 2011, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności.  Tak więc bez dogłębnych badań i analiz określenie dokładnej liczby osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Powiecie Dąbrowskim jest bardzo trudne. Faktem jest jednak, iż co roku w naszym społeczeństwie ilość osób niepełnosprawnych zwiększa się. Jest to związane z licznymi problemami demograficznymi, medycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i etycznymi. Najtrudniejsza jest sytuacja rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i tych, w których osoba niepełnosprawna jest głową rodziny. Bez wątpienia pozostawienie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin samym sobie, doprowadziłoby do ich społecznego wykluczenia. Dlatego też, tak istotnym jest, aby zwrócić szczególną uwagę na integrację społeczną, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz kształtowanie postawy aktywnego i możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także uświadomienie osobom niepełnosprawnym faktu, że mają możliwość wpływania na własną sytuację życiową. Powiat Dąbrowski ciągle poszukuje nowatorskich rozwiązań służących wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia a z uwagi na fakt iż PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej jest dysponentem
z ramienia Powiatu środków PFRON - ma bezpośredni kontakt zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak również z członkami ich rodzin, to rozwiązania te często są odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska. W trakcie realizacji wniosków pracownicy Centrum często spotykali sie z opinią rodziców dzieci niepełnosprawnych, iż czują się osamotnieni ze swoim problemem, że jest im ciężko, nie wiedzą gdzie się udać po pomoc, od czego należy zacząć. Rodzice dzieci niepełnosprawnych ciągle poszukują nowych rozwiązań, form i metod pracy z dzieckiem. Poszukują nowinek czy to w Polsce, czy za granicą na temat rehabilitacji swoich niepełnosprawnych podopiecznych. Mając powyższe na uwadze jak również to, że przed rodzicami dzieci niepełnosprawnych stoją wyjątkowo trudne zadania, którym mogą podołać jeżeli otrzymają pomoc z zewnątrz, oraz to iż fakt posiadania niepełnosprawnego dziecka może być przyczyną poważnego kryzysu rodziny, który często prowadzi do zaburzenia więzi w obrębie rodziny, środowiska lokalnego, jak również sytuacji finansowej rodziny, PCPR postanowiło zrealizować na terenie Powiatu Dąbrowskiego zgłaszany projekt. Konieczność jego realizacji uwarunkowana jest tym, iż rodzice są bezradni, gdy rodzi im się dziecko niepełnosprawne, a przecież to oni odgrywają dużą rolę w ich wszechstronnej rehabilitacji. Dzięki ukształtowaniu odpowiedniej postawy i wiedzy     o możliwych działaniach rehabilitacyjnych oraz możliwościach edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych rodzice mogą sprawić iż dziecko mimo swej niepełnosprawności będzie normalnie żyć, będzie się bawić, uczyć, pracować i prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Założeniem projektu jest przekazanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych   wiedzy dzięki której będą oni coraz bardziej świadomi przysługujących ich podopiecznym praw, a tym samym zapewnią godne życie dla siebie i swoich pociech, bo przecież to rodzice podejmują różne inicjatywy, nieustannie czuwają nad nowymi metodami terapii, śledzą nowości w internecie, prasie medycznej, pedagogicznej, starają się o zapewnienie stałej rehabilitacji, która nie kończy się z chwilą ukończenia szkoły, ale trwa praktycznie do końca życia. Projekt bazuje na koncepcji ustawicznej edukacji rodziców dzieci niepełnosprawnych, poprzez doradztwo, wszechstronną informację i odpowiednie szkolenie. Projekt ma na celu stworzenie i rozpowszechnienie wszechstronnej informacji w prostym, przystępnym języku o problemie, warunkach dostępności potrzebnego wsparcia oraz możliwych form pomocy z jakiej mogą korzystać rodzice dzieci niepełnosprawnych jak i same osoby niepełnosprawne. Dzięki pozyskaniu prze rodziców takiej wiedzy mogą oni dążyć do jak najpełniejszego usamodzielnia swojego podopiecznego a tym samym do zadbania o siebie, swój rozwój, samorealizację.

Projekt objął takie obszary tematyczne jak: dostępna informacja, komunikacja, edukacja oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa, a wszystko to miało na celu zapewnienie rodzicom dzieci niepełnosprawnych godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z niepełnosprawności ich małoletnich podopiecznych. Działania realizowane przez Powiat Dąbrowski zmierzają do aktywizacji rodziców dzieci niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz w rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości uczestników projektu w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji. W projekcie przewidziano następujące działania skierowane do rodziców dzieci niepełnosprawnych: organizacja i finansowanie: usług wspierających doradcy zawodowego, terapii psychologicznej, psychospołecznej, rodzinnej, zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oraz zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami małoletnich osób niepełnosprawnych w tym zajęć hipoterapii, dogoterapii, Integracji Sensorycznej, metodą NDT Bobath, rehabilitacji w wodzie, poradnictwa specjalistycznego w tym prawnika, diabetologa, psychiatry, logopedy, neurologopedy, organizacja i finansowanie udziału w grupach i klubach samopomocowych. Zorganizowano i przeprowadzono szereg kursów zawodowych w tym: kurs „Pomocnik Budowlany”, „Opiekun osób starszych i dzieci niepełnosprawnych”, „Profesjonalny sprzedawca z obsługą programów do fakturowania, kas fiskalnych i terminali płatniczych”, „Florysta/bukieciarz z obsługą kasy fiskalnej”, „Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej”, „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej”, kurs języka angielskiego, kurs pierwszej pomocy, kurs komputerowy. Corocznie w ramach projektu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich małoletnich podopiecznych organizowane są wyjazdowe, kilkudniowe warsztaty rehabilitacyjne przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni, Warsztaty Kompetencji Społecznych i Rodzicielskich w miejscowościach górskich, wyjazdy integracyjno – edukacyjne z psychologiem np. do Parku Miniatur – Świat Marzeń  w Inwałdzie. We wszystkich powyższych działaniach rodzice dzieci niepełnosprawnych brali udział nie ponosząc żadnych kosztów. Ponadto Realizator projektu organizował konferencje poświęcone tematyce niepełnosprawności, metodom i sposobom rehabilitacji dzieci i młodzieży zarówno w Polsce jak i za granicą. Rodzice dzieci niepełnosprawnych wraz ze swoimi podopiecznymi brali udział w Piknikach Integracyjnych gdzie mogli skorzystać z szeregu atrakcji takich jak: przejażdżki konne, zabawy z wodzirejami, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, poczęstunek. Uczestnicy projektu nieodpłatnie otrzymywali również sprzęt rehabilitacyjny, który następnie mogli wykorzystać do rehabilitacji swoich małoletnich podopiecznych w warunkach domowych. Na terenie Powiatu Dąbrowskiego aktywnie działa grupa samopomocy, którą tworzą rodzice dzieci niepełnosprawnych, będący uczestnikami projektu. Grupa ta nieprzerwanie od roku 2009 spotyka się, w każdą drugą środę miesiąca. Uczestnicy niniejszych spotkań mogą liczyć na każdorazowe wsparcie ze strony pracowników PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej jak i zatrudnianych przez Centrum specjalistów takich jak psycholog, pedagog, prawnik. Corocznie w ramach projektu wydawane są publikacje, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, przyjaciół, opiekunów oraz organizacji zajmujących się niniejszą tematyką z terenu Powiatu Dąbrowskiego, które mają na celu  dostarczenie informacji tym mieszkańcom Powiatu, którzy potrzebują szczególnego społecznego wsparcia i socjalnej pomocy

Do bezpośrednich rezultatów realizacji zgłaszanego projektu należy przede wszystkim zaliczyć objęcie wsparciem grupy 98 rodziców dzieci niepełnosprawnych wraz z ich małoletnimi podopiecznymi. Rodzice Ci, tylko w okresie od 01.01.2013 do 31.14.2014 skorzystali z 214 godzin z spotkań grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym, takiej samej liczby godzin z prawnikiem, 415 godzin z psychologiem, 363 godziny z pedagogiem, 862 godzin z rehabilitantem (w tym m.in. rehabilitacja w wodzie, rehabilitacja metodą Bobath oraz metodą Integracji Sensorycznej), 444 godziny z logopedą, 210 godzin kursu języka angielskiego, 25 godzin kursu pierwszej pomocy oraz 700 godzin kursów zawodowych zgodnie z wykazem w pozycji pn. „Działania”. Każdego roku realizacji projektu organizowane były przynajmniej dwa wyjazdy o charakterze zarówno integracyjnym jaki i rehabilitacyjnym, edukacyjnym czy turystycznym. Specjaliści zatrudnieni przez Realizatora projektu, w trakcie kilkuletniej pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych zauważyli potrzebę pogłębienia relacji pomiędzy dzieckiem i rodzicem, a także pokazania właściwej postawy rodzica wobec niepełnosprawności jego dziecka. W wyniku tych spostrzeżeń Realizator projektu podejmował działania, których bezpośrednim rezultatem było wypracowanie nowych postaw rodzicielskich, zmiana nastawienia rodziców do niepełnosprawności ich dzieci, ukształtowanie trwałych postaw wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych, sprzyjających zwiększaniu samodzielności oraz aktywności społecznej ich dzieci i ich samych. Realizacja projektu ponadto pozwoliła na osiągniecie takich rezultatów jak przeprowadzenie wszechstronnej edukacji rodziców podczas warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych ze specjalistami. Tematyka tych spotkań była wszechstronna, dostosowana do potrzeb zgłaszanych przez samych rodziców. Obejmowała m.in. rozwój dziecka, symptomy chorób, kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, sytuacje stresowe w życiu dzieci i rodziców, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, motywowanie do zwiększania wysiłku intelektualnego oraz fizycznego; obserwację przez rodziców różnorodnych form rehabilitacji; zorganizowanie sytuacji służących poznawaniu   i doskonaleniu umiejętności społecznych. W trakcie tych spotkań uczestnikom przekazywane były takie m.in. treści dotyczące uczenia zachowań takich jak szczerość, otwartość, umiejętność negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów oraz asertywności. Dzięki uczestnictwu w projekcie nastąpiło podniesienie wiary rodziców w możliwości dzieci; zmiana nastawienia rodziców oraz poprawa postaw rodzicielskich; wychwycenie problemów wychowawczych; nauka przez rodziców ćwiczeń i technik rehabilitacji. Jednym z bardziej wymiernych efektów realizacji projektu było utworzenie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych grupy samopomocowej. Pomysłem na zainicjowanie grupy samopomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością była chęć stworzenia możliwości dalszych spotkań dla rodzin objętych wsparciem w ramach projektu. Nie mniej jednak na spotkanie grupy zapraszane są  także osoby, które nie uczestniczyły w ww. projekcie. Celem spotkań grupy jest zintegrowanie grupy rodziców dzieci z niepełnosprawnością, wymiana doświadczeń, zmniejszenie poczucia osamotnienia w trudnościach związanych z opieką nad dzieckiem    z niepełnosprawnością. Ponadto uczestnicy mają możliwość zawarcia nowych znajomości  i podzielenia się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Spotkania odbywają się w każdą drugą środę miesiąca, już nieprzerwanie od roku 2009

Realizacja projektu i bezpośrednie rezultaty, które zostały osiągnięte uświadomiły Realizatorowi, iż na terenie Powiatu Dąbrowskiego jest duża potrzeba wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych, w każdej dziedzinie życia. Powiat Dąbrowski poprzez swoje jednostki organizacyjne w sposób ciągły koordynować będzie działania dążące do osiągnięcia rezultatów tożsamych z tym co już udało się osiągnąć. Te zorganizowane, kompleksowe i międzysektorowe działania władz publicznych oraz innych podmiotów, służyć będą kształtowaniu, poprawie oraz ochronie warunków i jakości życia oraz wzrostu statusu społecznego opiekunów osób niepełnosprawnych i samych osób niepełnosprawnych jak również umożliwią tym osobom dostęp do niezbędnych świadczeń i usług zdrowotno - socjalnych oraz rozwiązań technologiczno-organizacyjnych utrzymujących lub zwiększających szanse niezależnego funkcjonowania oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Podstawowym narzędziem realizacji polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych będzie wsparty odpowiednią infrastrukturą legislacyjno - instytucjonalną proces rehabilitacji leczniczej, psychologicznej, społecznej i zawodowej. Do tych zadań rola koordynatora i wykonawcy kluczowych przedsięwzięć spoczywała i nadal spoczywa na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej należy realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, w ramach posiadanych przez Centrum w tym obszarze kompetencji ustawowych i uprawnień programowych. Działania wobec osób niepełnosprawnych są zadaniem ogólnospołecznym, ponieważ skutki niepełnosprawności dotykają wszystkich dziedzin życia. Oddziaływanie długofalowe realizacji projektu możliwe jest w perspektywie czasu, pod warunkiem, że będą sukcesywnie wdrażane elementy dostosowane do potrzeb i posiadanych środków finansowych przy zaangażowaniu wszystkich tworzących wspólnotę powiatową, a są nimi administracja samorządowa, instytucje lecznictwa publicznego i niepublicznego oraz organizacje pozarządowe, zwłaszcza zrzeszające osoby niepełnosprawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 stojąc na straży praw i wolności obywateli kraju, reguluje również prawa osób niepełnosprawnych, którzy jak wszyscy obywatele, mają fundamentalne prawo do równego traktowania. Konstytucja RP zakazując dyskryminacji obywateli w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej oraz udzielania osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu ich egzystencji, przysposobieniu do pracy w drodze przeszkolenia zawodowego i pomocy w zakresie komunikacji społecznej pozwalającej im żyć w społeczeństwie. Ponadto Konstytucja określa zasady, jakimi powinna kierować się władza ustawodawcza i samorządy terytorialne działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach posiadanych zasobów finansowych i materialnych wykonując powyższe delegacje, nadal będzie wspierał rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich podopiecznych. Z pełnym zaangażowaniem, z nastawieniem na osiąganie jak najlepszych efektów realizowane będą projekty oraz programy działań  na rzecz osób niepełnosprawnych. Centrum aplikować będzie w konkursach na środki finansowe, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową niniejszej grupy społecznej. Dzięki tym działaniom rodzice dzieci niepełnosprawnych staną się o wiele bardziej atrakcyjni dla społeczeństwa oraz dla potencjalnych pracodawców a ponadto sami zostaną zmotywowani do wzięcia spraw zawodowych w swoje ręce. Realizując zwoje zadania Centrum kierować będzie się zasadą, iż trudne sytuacje trzeba rozwiązywać wspólnie, bo tylko wtedy będzie szansa osiągnąć zamierzone efekty

Komentarze (0)