Niepełnosprawność we Współczesnym Świecie

Projekt trwa od: 01/01/2003 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Choszczno
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Choszczno
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
powyżej 100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Narządu ruchu
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Choszczeński Dom Kultury, Urząd Miejski w Choszcznie, II Pułk Artylerii Legionów - JW 4403, Klub Wojskowy w Choszcznie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Animus Vera” w Choszcznie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie.
 • Środki własne
 • PFRON
 • Inne

Problem ludzi niepełnosprawnych w ostatnim czasie doczekał się większego zainteresowania zarówno organizacji rządowych i społecznych. Opracowane są odpowiednie przepisy prawne, również o niedyskryminowaniu osób niepełnosprawnych, likwidowane są bariery architektoniczne, funkcjonują przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi. Nadal jednak o tym jak skuteczna jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym decydują postawy osób zdrowych. To oni mają wpływ na to jakie prawa i obowiązki przyznaje się osobom niepełnosprawnym. Gmina Choszczno jest Gminą miejsko – wiejską.

Z analizy sytuacji osób niepełnosprawnych wynika, że w naszej społeczności tkwią od lat zakorzenione stereotypy osób niepełnosprawnych opierające się głównie na obiegowych przekonaniach a nie na doświadczeniu i wiedzy, a respektowanie podstawowych wartości człowieka zwłaszcza godności ludzkiej jest ograniczone. Największy dystans zachowany jest w odniesieniu do osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie.

Tylko kontakty osobiste z takimi osobami i znajomość ich problemów może zmienić postawy wobec nich. Stąd nasze działania. Ich celem jest integracja zakładająca włączenie osób niepełnosprawnych w szeroko rozumiane życie społeczne naszego miasta.

1. Wystawa Prac Plastycznych Osób Niepełnosprawnych Wystawy organizowane są co rocznie, a pierwsza z tego cyklu prezentacja odbyła się w 2003 roku, obejrzało ją wówczas około 130 osób. Z każdym kolejnym rokiem zwiedzających i prezentujących swą twórczość przybywa. Obecnie chęć udziału zgłaszają niepełnosprawni artyści z kilkunastu placówek pomocowych. Prezentowane prace powstają na określony temat.

2. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Spartakiada odbywa się co rocznie od 2006 roku. Zawody są działaniem o charakterze sportowym i integracyjnym, mającym na celu doskonalenie sił psychofizycznych, popularyzację sportu, czynny i zdrowy wypoczynek. Naszym celem jest także kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, woli walki, przestrzegania reguł i pokonywania własnych słabości. Rywalizacja sportowa towarzysząca konkurencjom urozmaicana jest zawsze występami artystycznymi zaproszonych gości.

3. „Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię” Działanie prowadzone od 2009 roku nakierowane na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom, umożliwienie aktywności i udziału w życiu społecznym. Obejmuje działania, które nastawione są na powstanie systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalnej społeczności, wypracowanie odpowiedniej „społecznej organizacji” – czyli dobrej komunikacji i życzliwości między osobami zdrowymi a grupą osób z zaburzeniami psychicznymi jako podstawy prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

4. Grupa samopomocowa Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie od 2009 roku funkcjonuje grupa samopomocowa, którą tworzą rodzice i opiekunowie uczestników cierpiących na choroby psychiczne. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Tematyka obejmuje między innymi: istotę choroby psychicznej, wzajemne relacje w rodzinie po zachorowaniu, znaczenie środowiska rodzinnego w procesie rehabilitacji.

5. Do wyżej wymienionych działań Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie w czerwcu 2013 roku dołącza kolejne pod nazwą ,,W stronę wrażliwości’’ – Festiwal Piosenki Niebanalnej. Przedsięwzięcie mające postać konkursu wokalnego, w trakcie którego wyłonieni zostają wykonawcy interpretujący w sposób najciekawszy, najbardziej oryginalny utwory mieszczące się w nurcie piosenki poetyckiej. Festiwal ma charakter lokalny i jest skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

- prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi

- udział w zawodach i turniejach sportowych

- popularyzacja sportu, doskonalenie i poprawa sił psychofizycznych

- wzmocnienie poczucia własnej wartości u osób z zaburzeniami psychicznymi, poprawa samooceny, lepsza komunikacja z otoczeniem;

- integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi mieszkańcami Choszczna

- wzmocnienie poczucia przynależności do społeczeństwa;

- wzrost świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych;

- wzmocnienie społecznej akceptacji osób z zaburzeniami psychicznymi wśród młodego pokolenia tj. młodzieży szkół średnich w Choszcznie - zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysu psychicznego;

- przybliżenie rodzinie potrzeb i problemów chorego co sprzyja lepszym relacjom w rodzinie, a w konsekwencji lepsze funkcjonowanie chorego w jego środowisku społecznym

- pozytywny obraz osoby z deficytami zdrowia psychicznego w świadomości społecznej

- kontakt osób niepełnosprawnych ze sztuką, kulturą i sportem

- czynny wypoczynek

- wzrost aktywności podmiotów i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych

- wzrost zainteresowania twórczością osób niepełnosprawnych

- zaangażowanie społeczne młodzieży na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym jako realna możliwość przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie

- wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym w podejmowaniu prób pracy

- poprawa jakości życia rodzin osób z problemem choroby psychicznej

- wpisanie na stałe w kalendarium wydarzeń Choszczna działań realizowanych w ramach projektu

Są to działania cykliczne prowadzone z roku na rok, na stałe wpisane w kalendarium imprez miasta Choszczna.

Komentarze (0)