"Program Rodzina Plus"

Projekt trwa od: 21/03/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Skoczów
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Skoczów
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Miejskie Centrum Kultury \"Integrator\", Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, partnerzy zewnętrzni
 • Inne

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju i wychowania dziecka, to w niej uczy się jak żyć i postępować w określony sposób, kształtuje osobowość młodego człowieka i pod tym względem jest niezastąpiona.

Każda rodzina pełni różnorakie funkcje, jednak istnieją pewne wspólne cechy, które są charakterystyczne dla całokształtu wychowania dzieci, tj.:

 1. zaspakajanie podstawowych, zarówno biologicznych, jak i psychologicznych potrzeb dziecka, m.in.: potrzeby bezpieczeństwa i miłości,
 2. dostarczanie dziecku modeli osobowości i wzorców zachowań w życiu codziennym,
 3.  przekazywanie dzieciom określonego systemu wartości i norm społecznych,
 4. socjalizowanie   dziecka   poprzez   uczenie   współdziałania   w   grupie   oraz   pełnienia   ról społecznych,
 5. przekazywanie dziecku dorobku kulturowego społeczeństwa.

Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn rodzina nie funkcjonuje prawidłowo, co niesie za sobą zagrożenia dla wychowujących się w niej dzieci, a w dalszej konsekwencji sprzyja powstawaniu poważniejszych problemów społecznych. Dlatego tak istotną rolę powinno odgrywać wsparcie rodziny w budowie prawidłowych relacji oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie to powinno być wczesne i mieć charakter profilaktyczny.

          

Program „Rodzina Plus” obejmuje zadania, zwłaszcza te wykraczające poza obligatoryjną działalność samorządu, niezdefiniowane w innych programach na rzecz rodziny -tworząc pakiet działań prorodzinnych skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie gminy Skoczów, w szczególności rodzin wielodzietnych, ale także rodzin zastępczych, rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Możliwość zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dzieci, dzieci niepełnosprawnych, młodzieży i ich rodzin oraz zaspokojenie potrzeb opieki nad uczniami w czasie wolnym od zajęć szkolnych, realizowane będzie w szczególności poprzez:

 •  Organizowanie ogólnodostępnych imprez masowych sportowych i kulturalnych, umożliwiających mieszkańcom aktywny wypoczynek.
 • Realizacja szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, z uwzględnieniem uczniów, którzy dotąd z zajęć nie korzystali.
 • Prowadzenie różnych form zajęć na wyższym poziomie, rozwijających zdolności i talenty dzieci, szczególnie z rodzin, które nie są w stanie zorganizować ich swoim dzieciom odpłatnie.
 • Stworzenie szerokiego wachlarza ofert rekreacyjnych dla rodzin m.in. poprzez tworzenie nowych oraz modernizację i doposażenie istniejących terenów rekreacyjnych,placów zabaw,osiedlowych i przyszkolnych boisk sportowych.
 • Stosowanie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień umożliwiających większy dostęp do oferty przygotowanej przez instytucje kultury i sportu.
 • Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoczów przez placówki oświatowe, Wydział Polityki Społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

Wspieranie rodzin wielodzietnych,rodzin zastępczych,rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin, realizowane będzie w szczególności poprzez:

 • Zwiększenie rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zastępczym (rodzinnym domom dziecka) dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych wyrażających chęć przystąpienia do programu dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg.
 • Otrzymanie karty „Rodzina Plus" jako potwierdzenia uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w poprzednim punkcie.
 • Promocję ulg skierowanych do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych (rodzinnych domów dziecka) m.in. poprzez umieszczenie na stworzonej do tego celu stronie internetowej informacji o punktach oferujących ulgi oraz o rodzajach tych ulg, jak również promocję Programu poprzez umieszczenie logotypu Programu na stronach internetowych podmiotów oferujących ulgi czy zwolnienia.

W roku 2014 117 rodzin, z czego 15 wychowujących dziecko niepełnosprawne, otrzymało Gminną kartę Rodzina Plus.

Ponadto Program przyczynił się do:

- Wzrostu aktywności i udziału rodzin wielodzietnych oraz rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym miasta,

- Zwiększenia dostępu do kultury, sportu, rekreacji i turystyki dla tych osób.

Dzięki realizacji Programu Rodzina Plus rozwijane są różne formy pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne. Wspierane są procesy ich wychowania, kształtowanie odpowiednich postaw społecznych oraz zapobieganie powstawaniu patologii. Pomoc ta prowadzi do życiowego usamodzielnienia się osób i  rodzin poprzez przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu ich własnego potencjału oraz zasobów środowiska. Wsparciem instytucjonalnym obejmowane są rodziny stojące przed problemami, z którymi samodzielnie nie potrafią bądź też nie są w stanie sobie poradzić

Praca ciągła w latach następnych.

Komentarze (0)