FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „pozapozy”

Projekt trwa od: 01/01/2003 r. do 25/03/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Miasto na prawach powiatu: Gdańsk
Gmina miejska
Miasto Gdańsk
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Ogólnopolski
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Na przełomie 10 lat w organizacji Festiwalu „pozapozy” partnerami byli: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Hoża 4 Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Polanki 121 Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Starogardzka 20 Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES” Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” Fundacja „Marcus” Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Teatr Wybrzeże Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Stowarzyszenie „Oliwskie Słoneczko” w Gdańsku
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE
 • Środki sponsorów
 • Inne

Festiwal „pozapozy” to największe na Pomorzu święto artystów niepełnosprawnych i pełnosprawnych, amatorów i profesjonalistów, ludzi, którzy tworzą z potrzeby serca między innymi w czasie zajęć w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy oraz innych ośrodkach wsparcia. Z roku na rok impreza ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z imprezy o zasięgu lokalnym, jaką była na początku, stała się imprezą ogólnokrajową. Już na początku roku otrzymujemy liczne zapytania potencjalnych uczestników o kolejne edycje Festiwalu. Z informacji uzyskanych od osób, które na co dzień współpracują z niepełnosprawnymi artystami wydarzenie, jakim są „pozapozy” jest dla nich zadaniem, do którego przygotowują się kilka miesięcy.

Impreza, której organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku została wpisana do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych miasta. Służy społecznej aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promuje działania twórców w sposób równoprawny, bez względu na ich kondycję intelektualną i fizyczną. Festiwal „Pozapozy” każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno samych uczestników, jak i mieszkańców Gdańska. Dzięki licznym patronatom honorowym, m.in. Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska impreza jest szeroko komentowana i nagłaśniania w prasie, Internecie i tv. Rozwijanie twórczej aktywności osób niepełnosprawnych wymaga od ich opiekunów, terapeutów zajęciowych zmiany tradycyjnego myślenia o ograniczeniach wynikających z samej istoty niepełnosprawności.

Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, iż udział w Festiwalu to ogromne wyzwanie zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów, terapeutów. Festiwal „pozapozy” jest dowodem na to, iż działalność twórcza osób niepełnosprawnych może być oryginalna i zyskać aprobatę społeczną. Przyjęta przez nas forma organizacji Festiwalu sprawdziła się dając możliwość niepełnosprawnym artystom zaprezentowania swoich umiejętności przed obszerną widownią na scenach Teatru, ocenie przez profesjonalne Jury, stają się jednocześnie inspiracją do rozwoju swoich talentów i pasji. Proponowana integracja środowisk twórczych jest próbą zacierania granic pomiędzy amatorstwem a zawodowstwem, pomiędzy wielką aglomeracją a małą wioską.

Projekt umożliwia artystom niepełnosprawnym równoległy występ na scenie renomowanego gdańskiego Teatru Wybrzeże wraz z artystami zawodowymi. Chcemy przez to wpłynąć na rozwój ich własnego potencjału twórczego, podwyższenie poziomu umiejętności społecznych oraz zwiększenie świadomości przynależności do środowiska twórczego wolnego od podziałów. To wszystko utwierdza nas o słuszności naszej idei.

Organizacja Festiwalu „pozapozy” dzieli się na 3 etapy:

I. Działania przygotowawcze.

Prace nad przygotowaniem festiwalu rozpoczyna wyłonienie osób odpowiedzialnych za jego realizację (zespół realizujący), w tym wybór koordynatora festiwalu. W skład zespołu realizującego wchodzą zarówno przedstawiciele MOPR w Gdańsku, jak i partnerów. Do zadań zespołu należy m.in. -wynajęcie sali w której odbywać się będzie festiwal, -wybór Gwiazdy festiwalu, która wystąpi podczas oficjalnej gali, -zatrudnienie specjalistów do obsługi technicznej festiwalu, -pozyskanie dodatkowych środków na realizację festiwalu od sponsorów (od wielu lat wspierają nas instytucje i firmy otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych), -przygotowanie regulaminu organizowanego przeglądu oraz wzoru kart zgłoszeniowych oraz przesłanie ich do potencjalnych uczestników - karty wraz z Regulaminem Festiwalu wysyłane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku do instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych: PCPR, MOPS, GOPS, ŚDS, DPS, WTZ oraz urzędów miast i gmin, -wystąpienie o patronaty – festiwal obejmuje co roku swym patronatem Marszałek Województwa, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Wojewoda Pomorski, -opracowanie programu festiwalu, -przygotowanie scenografii w teatrze, -ustalenie listy zaproszonych gości oraz członków Komisji konkursowej a także powołanie Jury dokonującego oceny podczas festiwalu, -promocja festiwalu w prasie i mediach. Ponadto Zespół jest także odpowiedzialny za opracowanie projektu plakatów i zaproszeń, zakup nagród i statuetek dla występujących artystów, zorganizowanie opieki medycznej oraz bezpieczeństwa podczas festiwalu i wiele innych.

II. Przygotowanie eliminacji grup teatralnych i muzycznych oraz przygotowanie wystawy plastycznej                            

Uczestnicy zgłaszają swój udział w Festiwalu przesyłając kartę zgłoszeniową oraz swoje prace. Komisja składająca się m.in. z pracowników MOPR oraz ośrodków wsparcia dokonuje wstępnej selekcji, wybierając artystów, którzy zaprezentują swoje dokonania w ramach Festiwalowego przeglądu. Oceny artystycznej uczestników w trzech kategoriach przeglądu: muzycznej, plastycznej i teatralnej dokonuje profesjonalne Jury złożone z trójmiejskich specjalistów w każdej z dziedzin. Podczas Festiwalowej Gali prace plastyczne wystawione są w teatralnym foyer. W roku 2012 wprowadzony został nowy element przygotowania do przeglądów tj. warsztaty dla instruktorów i terapeutów na co dzień prowadzących na co dzień zajęcia artystyczne z osobami niepełnosprawnymi w ośrodkach wsparcia oraz domach pomocy społecznej. Ideą warsztatów przeprowadzonych przez ekspertów w dziedzinie muzyki, teatru oraz plastyki jest podniesienie kunsztu pracowników przygotowujących wspólnie z niepełnosprawnymi artystami przestawienia, występy oraz prace plastyczne.

III. Dzień Festiwalu Przeglądy festiwalowe.

Festiwal zaczyna się w godzinach porannych od przeglądu muzycznego i teatralnego. We foyer Teatru można w międzyczasie zapoznać się z pracami zgłoszonymi na przegląd plastyczny. Przeglądy festiwalowe mają charakter otwarty więc mogą się im przyglądać wszystkie zainteresowane osoby. Po ich zakończeniu Jury rozpoczyna obrady, podczas których dokonuje wyboru laureatów (I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z kategorii). W całości przedsięwzięcia uczestniczą także wolontariusze, którzy służą wsparciem uczestnikom festiwalu oraz przybyłym gościom. Ich szeregi zasilają m.in. uczestnicy ośrodków wsparcia, fundacji i stowarzyszeń prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a także uczniowie szkół specjalnych i integracyjnych, uczniowie gdańskich gimnazjów i szkół średnich. Gala festiwalu Podczas Gali Festiwalu następuje prezentacja wyników, a zwycięzcom wręczone zostają statuetki oraz nagrody i dyplomy. Galę co roku uświetniał występ zaproszonej Gwiazdy. Zarówno przeglądy, jak i Gala są uwieczniane na zdjęciach oraz dvd.

Realizacja projektu przyczynia się w sposób bezpośredni do aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, zapobiega lub ogranicza ich wykluczenie społeczne umożliwiając tym samym udział w życiu kulturalnym. Ponadto, Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „pozapozy” wpływa na:

- budowania lokalnej, kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych,

- integrację działań wielu podmiotów zajmujących się pomaganiem i wspieraniem osób niepełnosprawnych,

- poprawę społecznego odbioru i zwiększenia poziomu tolerancji wobec osób niepełnosprawnych,

- integrację osób niepełnosprawnych,

- poprawę kondycji psychicznej osób niepełnosprawnych,

- umożliwienie osobom niepełnosprawnym kontaktów społecznych z rówieśnikami, artystami, profesjonalistami oraz szeroką publicznością,

- zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych,

- kształtowanie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,

- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi,

- wzrost jakości życia osób niepełnosprawnych,

- twórczą wymianę doświadczeń między podmiotami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

- grupie około 40 osób niepełnosprawnych pozwala pełnić ważne i nowe role społeczne, które realizować mogą jako wspomagające służby porządkowe (zabezpieczanie pod opieką specjalistów, praktykantów i wolontariuszy szatni, garderoby, foyer, wejść, sali widowiskowej i asystowanie w biurze festiwalu a także za kulisami).

Ważnym aspektem Festiwalu jest fakt, iż ponad 150 artystów o odmiennej kondycji intelektualnej i psychicznej dzięki udziałowi w Festiwalu, ma możliwość rozwinięcia własnego potencjału twórczego, podwyższenia poziomu umiejętności społecznych oraz zwiększenia świadomości przynależności do środowiska twórczego wolnego od podziałów. Niektórym osobom udział w Festiwalu daje odwagę i szansę w zmierzeniu się w otwartych profesjonalnych konkursach (np.: laureat III edycji Festiwalu wystąpił w „Szansie na Sukces”, inny występuje na miejskich otwartych festynach). Festiwal „pozapozy” wpisany został w kalendarz imprez Miasta Gdańska oraz w repertuar Teatru Wybrzeże.

Projekt za priorytet stawia sobie umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym. Festiwal „pozapozy” pozwala realizować marzenia, których na pewno nie udałoby się im osiągnąć przy pomocy rodziców i środowiska. Projekt swym oddziaływaniem obejmuje również pośrednich odbiorców: profesjonalnych artystów, opiekunów artystów niepełnosprawnych, wolontariuszy (studenci, młodzież szkolna), ludzi zaangażowanych w obsługę. Mają oni okazję do pozbycia się niepewności i lęku przed odmiennością i poznania wartości łączących sztucznie oddzielonych „fragmentów” społeczeństwa.

Festiwal „pozapozy” zapobiega wykluczeniu społecznemu i przeciwdziała dyskryminacji osób o odmiennej kondycji psychofizycznej, stanowiąc szansę na zainicjowanie drogi do ukształtowania statusu artysty z odmienną kondycją psychofizyczną jako pełnoprawnego partnera w środowisku kulturalnym i pozwala wierzyć, że w kolejnych edycjach można znów wziąć udział w takim festiwalu bądź to jako odbiorca, bądź to jako uczestnik. Każdego roku projekt okazuje się doskonałym przykładem na dobrą współpracę i partnerstwo sektora publicznego i organizacji pozarządowej, które to realizując swoje cele statutowe, połączyły swój potencjał na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Z roku na rok ilość osób niepełnosprawnych zainteresowanych udziałem w Festiwalu oraz liczna publiczność utwierdzają nas w przeświadczeniu o słuszności kontynuacji inicjatywy jaką są „pozapozy”. Zarówno organizatorzy, jak i dotychczasowi partnerzy otwarci są na kolejne nasze inicjatywy.

Zainteresowanie osób niepełnosprawnych na wiele miesięcy przed Festiwalem świadczy o potrzebie organizacji kolejnych jego edycji. Z każdym kolejnym rokiem liczba zaangażowanych podmiotów odpowiedzialnych za realizację oraz sponsorów jest coraz większa, co zapewnia tym samym możliwość jego dalszej efektywnej realizacji.

Komentarze (0)