Filmowa adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Hrabina Cosel

Projekt trwa od: 01/03/2012 r. do 10/12/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
lubelskie
Kodeń
Gmina wiejska
Gmina Kodeń
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
21-50
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby neurologiczne
 • Inna
 • 26-40
 • 40-67
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Urząd Gmniy Kodeń, Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

Konieczność wykonania zadania publicznego wynika z potrzeby przybliżenia twórczości J.I. Kraszewskiego społeczności lokalnej w związku z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin pisarza oraz wspieranie inicjatyw promujących działalność społeczno – kulturalną   osób niepełnosprawnych i wyzwalanie ich potencjału twórczego.

Mieszkańcy Gminy Kodeń mają utrudniony dostęp do dóbr kultury, ponieważ najbliższe jej centrum oddalone jest niej około 50 km, co wiąże się z kosztami dojazdu oraz utrudnieniami komunikacyjnymi.

Organizacja premiery ułatwi dostęp do  współczesnych wytworów kultury, pozwoli na wyjście z domu, stworzy szansę na odpowiednie  zagospodarowanie wolnego czasu i będzie sprzyjać zacieśnianiu kontaktów międzyludzkich.

 Rozbudzi zainteresowanie mieszkańców gminy i osób niepełnosprawnych twórczością wybitnego pisarza epoki Romantyzmu.

Osoby niepełnosprawne biorące udział w przedsięwzięciu będą miały szansę poprawy własnego wizerunku, wzmocni się poczucie ich własnej wartości,  przyczyni się do postrzegania ich, jako pełnowartościowych członków społeczności. Zacznie kształtować się w nich świadomość, że uczestniczą w realizacji zadania o wysokiej randze kulturowej.

Głównym celem zadania jest przybliżenie twórczości J.I. Kraszewskiego w związku z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin pisarza. Wspieranie inicjatyw promujących działalność kulturalno - społeczną osób niepełnosprawnych i wyzwalanie ich potencjału twórczego. Zapoznanie społeczeństwa z twórczością artystyczną osób niepełnosprawnych. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem na zasadach szacunku i akceptacji.

 1. Spotkanie organizacyjne zespołu odpowiedzialnego za realizacje poszczególnych zadań.Przydział zadań i wyznaczenie osób odpowiedzialnych.
 2. Wycieczka do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zorganizowana dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kodeń, powiatu bialskiego w tym grupy teatralnej „Perły Życia” (ok.40 osób) służąca przybliżeniu postaci wybitnego pisarza.
 3. Konsultacje historyczne w celu pozyskania wiedzy niezbędnej do przygotowania Filmowej adaptacji powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel” oraz zorganizowanie wykładu historycznego nawiązującego do postaci pisarza podczas premiery filmu ( ma go zaprezentować dyrektor muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie - Anna Czobodzińska - Przybysławska).
 4. Nawiązanie współpracy koordynatorem ds. reżyserii, scenariusza, emisji głosu, dykcji, gry aktorskiej itp. (z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego Sylwia Maszewską prezesem – Towarzystwa Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób niepełnosprawnych w Łodzi) w celu koordynowania przygotowań do gry aktorskiej osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne skorzystają z warsztatów wokalno - aktorskich.
 5. Nawiązanie współpracy z konsultantem ds. kostiumów i dekoracji celem zapewnienia pomocy przy projektowaniu kostiumów.
 6. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami podlaskich literatów i znanych osób z życia kulturalnego w celu nawiązania współpracy oraz zorganizowania prezentacji literackiej twórczości J.I. Kraszewskiego podczas premiery filmu.
 7. Podpisanie umów z wolontariuszami.
 8. Napisanie scenariusza Filmowej adaptacji powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel”, który pozwoli na realizację zamierzonego zadania.
 9. Próby przygotowujące osoby niepełnosprawne do udziału w  Filmowej adaptacji powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel”.
 10. Projektowanie i wykonanie scenografii ( stroje, charakteryzacja, dekoracja sali premierowej).
 11. Zakup materiałów do scenografii, do szycia strojów z epoki w które będą ubierani niepełnosprawni aktorzy podczas prób przygotowujących ich do udziału w Filmowej adaptacji powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel” oraz materiałów potrzebnych do charakteryzacji.
 12. Wykonanie scenografii do filmu obejmujące szycie strojów, przygotowanie dekoracji nawiązującej do epoki.
 13.  Nawiązanie współpracy z operatorem kamery i nagrywanie scen do Filmowej adaptacji powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel” na terenie Gminy Kodeń i w muzeum w Romanowie.
 14.  Współpraca z montażystą filmowym i przygotowanie przez niego Filmowej adaptacji powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel”.
 15. Promocja projektu. Działania promocyjne przewidziane są podczas trwania całego projektu. Informacje o projekcie będą umieszczane na stronie internetowej GOPS-u, za pomocą plakatów i ulotek w sklepach, urzędach, banku, ośrodku zdrowia, co przyczyni się do szerokiego rozpowszechnienia idei, celów i założeń projektu wśród jak największej liczby mieszkańców naszej Gminy. W związku z tym, że mamy nawiązaną współpracę ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej, który wydaje czasopismo  „Gościniec Bialski”  i  z redaktorem naczelnym Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego na łamach tych wydawnictw  będą zamieszczone artykuły o realizowanym zadaniu publicznym  pt. Filmowa adaptacja  powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel”.
 16. Opracowanie wzoru zaproszeń, dyplomów, plakatów, listów gratulacyjnych i folderu promocyjnego  Filmowej  adaptacji  powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel”.
 17. Wykonanie zaproszeń,  plakatów, dyplomów, listów gratulacyjnych i folderów promujących Filmową adaptację  powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel”, które zostaną wydrukowane przez firmę poligraficzną.
 18. Premiera Filmowej adaptacji powieści J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel” w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu  połączona z  wykładem historycznym, prezentacją literacką i  wystawą fotografii  z życia J.I. Kraszewskiego oraz z przygotowań do filmu. Poczęstunek dla uczestników premiery. Premiera skierowana jest do społeczności lokalnej oraz przedstawicieli placówek społecznych z terenu woj. lubelskiego,które zostaną wcześniej zaproszone.

 

 

 

 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- osoby niepełnosprawne będą miały możliwość udziału w ważnym wydarzeniu mającym ogromne znaczenie dla zachowania dziedzictwa narodowego i kultury polskiej,

- powstanie film przy współpracy osób z różnych środowisk, podniesie to rangę i prestiż Gminy Kodeń na południowym Podlasiu, na terenie woj. Lubelskiego,

- udział w tym wydarzeniu kulturalnym  zmieni wizerunek wschodniego regionu Polski postrzeganego jako mało atrakcyjnego,

- integracja i aktywizacja społeczności mieszkańców Gminy Kodeń i osób niepełnosprawnych woj. Lubelskiego oraz znanych osób z życia kulturalnego i spoza niego,

- wzrost akceptacji społecznej dla osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków społeczności,

- przybliżenie postaci wybitnego polskiego pisarza w osobie J.I. Kraszewskiego.

 

Osoby niepełnosprawne pochodzące z terenu gminy Kodeń, powiatu bialskiego w tym grupa „Perły Życia” - składająca się z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu zostały zaangażowane w 2012 r.  w obchody dwusetnej rocznicy urodzin wielkiego pisarza J. I. Kraszewskiego, którego efektem był kostiumowy film na podstawie  jego powieści pt. „Hrabina Cosel”(można go obejrzeć na: youtube – „Hrabina Cosel” –filmowa adaptacja powieści J.I. Kraszewskiego) Osoby niepełnosprawne wcieliły się  w postacie z epoki Augusta II Mocnego. Konsekwencją tej inicjatywy było promowanie w 2013 r. filmu i osiągnięć niepełnosprawnych na terenie powiatu bialskiego:

 • w placówkach dla osób starszych i niepełnosprawnych w Kodniu, Kostomłotach i Zalutyniu,
 • w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej,
 • w Zakładzie Karnym Oddział Zewnętrzny w Zabłociu,
 • w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu,
 • w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach,
 • młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi,
 •  poetce Annie Elżbiecie Zalewskiej – prezes Fundacji Literackiej w Poznaniu.

Realizacja tego zadania sprawiła, że powstał spektakl muzyczno - literacko - taneczny pt. „Hrabina Cosel”, który był prezentowany przez osoby niepelnosprawne na:

 • VI i VII Nadbużańskim Integracyjnym Festiwalu Muzycznym w Kodniu
 • z okazji  Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Aktywizacja Osób z Niepełnosprawnością” w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej,
 • z okazji gminnych obchodów Dnia Seniora w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu,
 • XV Jubileuszowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim,
 • podczas obchodów Światowego Dnia Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej w Białej Podlaskiej,
 • placówkach oświatowych na terenie powiatu bialskiego.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu osoby niepełnosprawne z grupy Perły Życia otrzymały wyróżnienie na „Gali Aktywnych i Solidarnych 2013” w kategorii: Nauka, Kultura i Sztuka – Najbardziej Aktywne Osoby z Niepełnosprawnością. Uzasadnienie wyróżnienia brzmiało nastepująco:

Grupa teatralna „Perły Życia” Kodeń składająca się z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu aktywnie promuje polską sztukę. W roku 2012 i 2013 grupa „Perły Życia” zaangażowała się w obchody dwusetnej rocznicy urodzin J. I. Kraszewskiego, efektem czego był m.in. przygotowany i wystawiany z powodzeniem w wielu miejscach w Polsce spektakl „Hrabina Cosel”.

W 2014 r. „Perłom Życia” została przyznana przez Starostę Bialskiego Tadeusza Łazowskiego  prestiżowa nagroda  DOBRE, BO BIALSKIE: za szczególne osiągnięcia, aktywne włączanie się w życie lokalnych społeczności oraz pracy i zaangażowania osób niepełnosprawnych w działalność kulturalną na terenie powiatu bialskiego.

W czerwcu 2014 r. osoby niepełnosprawne z grupy teatralnej "Perły Życia" zostały zakwalifikowane do występu na Międzynarodowym Biennale XI Spotkania Teatralne „Terapia i teatr” organizowanym przez Poleski Ośrodek Sztuki w ŁodziSpektakl pt. „Hrabina Cosel”, który powstał w oparciu o powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego, został wystawiony w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Niepełnosprawni wcielili się w postacie bohaterów z czasów Augusta II Mocnego Sasa. Było to szczególne wyróżnienie z uwagi na to, że spektakl wystawiali w popularnym miejscu, krzewiącym ważne nurty, a także wydarzenia kultury polskiej i zagranicznej obok grup niepełnosprawnych oraz sprawnych z Austrii, Belgii Włoch, Arabii Saudyjskiej i wybranych miejscowości z naszego kraju.

 

 

 Planujemy dalsze kontynuowanie dzialalności kulturalnej osób niepełnosprawnych z uwagi na to, że jesteśmy w trakcie realizacji następnego, nowego zadania publicznego pt. Gmina Kodeń - aktywne miejsce dla niepełnosprawnych" w obecnym 2014 r. w ramach którego m. in. będzie miało miejsce przygotowanie, prezentacja sztuki teatralnej pt.: „Brühl - meandry natury ludzkiej” i jej ekranizacja na podstawie powieści Józefa Ignacego  Kraszewskiego pt. „Brühl”. Udział w nim wezmą osoby niepełnosprawne z terenu gminy Kodeń, powiatu bialskiego, które z zaangażowaniem, wytrwałością, pasją podejmą się działań artystyczno - kulturalnych oraz pragną dalszej integracji z lokalnymi i szerszymi społecznościami.

Filmowa adaptacja powieści J. I. Kraszewskiego Hrabina Cosel
Filmowa adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Hrabina Cosel - fragment sceny Biesiada
Filmowa adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Hrabina Cosel - grupa teatralna Perły Życia składająca się z niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu - Romanów kochany
Filmowa adaptacja powieści Józefa IgnacegoKraszewskiego Hrabina Cosel - muzeum pisarza w Romanowie - próby do filmu
Filmowa adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Hrabina Cosel - muzeum pisarza w Romanowie - próba menueta, tańca dworskiego popularnego już w baroku

Komentarze (0)