Zainwestuj w zawodówkę

Projekt trwa od: 01/10/2013 r. do 30/09/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
podlaskie
Miasto na prawach powiatu: Suwałki
Gmina miejska
Miasto Suwałki
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
21-50
Lokalny
 • Umysłowa
 • 7-18
 • 19-25
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • brak
 • Środki własne
 • Środki UE
 1. Projekt jest skierowany do 21 uczniów i uczennic z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Suwałkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Problemem , na który odpowiedź stanowi cel główny projektu są niskie szanse na zatrudnienie ww. uczniów. Problem wynika z kilku powodów:
 • Niska efektywność kształcenia zawodowego spowodowana brakiem odpowiedniej bazy do realizacji kształcenia zawodowego (teoretycznego i praktycznego) – szkoła zawodowa została włączona w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach z dniem 01.09.2012 r. i jej baza nie była modyfikowana  i dostosowywana do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – mało efektywne kształcenie to niskie postępy, w tym niski przyrost umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, nabycie których jest niezbędne do satysfakcjonującego dorosłego życia  - głównie w zakresie aktywności zawodowej, w związku z tym absolwenci  szkoły mają niewystarczające kompetencje do zdania egzaminu zawodowego i znalezienia w przyszłości zatrudnienia;
 • Program nauczania w małym stopniu dostosowany jest do potrzeb uczniów szkoły specjalnej – osoby z upośledzeniem  umysłowym charakteryzują się niskim poziomem funkcjonowania psychofizycznego i społecznego – występują u nich problemy z myśleniem, spostrzeganiem, uwagą, pamięcią, mową, emocjami czy też zachowaniem;
 • Uczniowie odznaczają się niską motywacją do działania, są mało samodzielni, nie potrafią uczyć się, wielu z nich charakteryzuje się wyuczoną bezradnością i są uzależnieni od prowadzenia przez inne osoby, mają niskie poczucie wartości, nie znają własnych predyspozycji zawodowych, nie umieją szukać pracy, dokonać autoprezentacji, nie posiadają wystarczającej wiedzy o rynku pracy – w związku z tym potrzebują więcej czasu, tj. więcej zajęć edukacyjnych niż ich pełnosprawni rówieśnicy aby przyswoić minimum wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania zawodowego (ramowy plan nauczania w zawodowej szkole specjalnej nie przewiduje tego).

Uczniowie szkoły specjalnej mają małe szanse na odpowiednie przygotowanie do pracy. Uczniowie z deficytem intelektualnym charakteryzują się m. In. tym, że wykazują duże trudności w uczeniu się . Zdobywanie umiejętności i wiedzy ułatwia wysoka atrakcyjność procesu kształcenia, w większym stopniu angażuje uczniów stąd zaplanowano atrakcyjną formę kształcenia technicznego. Dzięki zwiększonej motywacji do nauki uczniowie w większym stopniu zostaną wyposażeni w kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji niezbędnych do przyszłego zatrudnienia. Sytuacja osób z upośledzeniem w stopniu lekkim jest bardzo szczególna ze względu na dysfunkcje intelektualne, są one gorzej przygotowane do pełnienia rolipracownika, jednocześnie nie mogą korzystać z różnych ofert i przywilejów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, gdyż w świetle prawa takimi osobami nie są (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim określane często jako niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim nie daje prawa do orzeczenia o niepełniosprawności).

W ramach projektu zorganizowano uczniom zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzone na podstawie innowacyjnych programów dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Dzięki ciekawej formule i efektywnej organizacji polegającej na pracy nauczyciela z małą grupą uczniów nastąpi wzrost motywacji do nauki.

 • Rodzaje zajęć dodatkowych zorganizowanych dla uczniów w ramach projektu to:

– warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości – zajęcia ukierunkowane na kształtowanie wśród uczniów postaw kreatywnych oraz nauczenie ich efektywnej pracy w grupie, będą wspierać otwartość, aktywną postawę i motywację do działania i współdziałania, a tym samym wzmacniać przynależność do społeczeństwa,

- zajęcia techniczne – wikliniarstwo i ceramika, witraż, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich (filc),

- indywidualne doradztwo zawodowe – dla każdego ucznia powstanie Indywidualny Plan Działń Edukacyjno – Zawodowych – doradca zawodowy przeprowadzi badania mające na celu ustalenie kierunku kariery zawodowej każdego ucznia, przekaże każdemu uczniowi informacje ułatwiające poznanie i zrozumienie siebie, zwiększenie świadomości rozwoju zawodowego, dokonanie wyboru obszaru zawodowego, ustalenie możliwości edukacyjnych, opracowanie mapy potencjalnych miejsc pracy, określenie mocnych i słabych stron ucznia.

 • Modernizacja kształcenia w zawodzie kucharz i stolarz – stworzenie nowoczesnej bazy do kształcenia w zawodzie kucharz i stolarz, utworzenie pracowni gastronomicznej i wyposażenie warsztatów stolarskich – pozwoli na prawidłową realizację kształcenia w ww. zawodach, wszyscy uczniowie a w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują dużo godzin zajęć praktycznych, aby nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu – baza stworzona dzięki środkom z EFS umożliwi zorganizowanie praktycznego kształcenia zawodowego w ww. szkole, prowadzenie zajęć w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego poszerzającego realizowany w szkole program – zajęcia gastronomiczne, warsztaty meblarskie. Ponadto w ramach projektu zorganizowano praktyki zawodowe u innego przedsiębiorcy, nie w miejscu do którego już uczęszczają uczniowie, pozyskanie przedsiębiorców, którzy wykonują inny zakres robót w danym zawodzie, dzięki temu uczniowie zdobędą nowe umiejętności, będą mogli sprawdzić się w odmiennym miejscu pracy. Tak zmodernizowana formuła praktyk pozwoli na lepsze przygotowanie do przyszłej pracy .

Realizacja projektu uatrakcyjni i podniesie jakoś oferty edukacyjnej, spowoduje rozwój kompetencji kluczowych u uczniów objętych projektem. Realizacja programu rozwojowego przyczyni się do podniesienia jakości nauczania i wpłynie bezpośrednio na lepsze wyniki w nauce uczniów. Wartością dodaną projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej, doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zwiększona liczba praktyk zawodowych oraz kształcenie zawodowe w nowoczesnych warunkach, współpraca z lokalnymi pracodawcami przyczyni się do zmiany wizerunku osób z upośledzeniem umysłowym, postrzegania ich jako pracowników. Dzięki realizacji projektu uczniowie niepełnosprawni intelektualnie będą mieli większe możliwości do przyszłego zatrudnienia.

Uczniowie niepełnosprawni mają ograniczony dostęp do rynku pracy. Nie jest dobre dla ich rozwoju zawodowego i dla ich życia. Dlatego też przewiduje się że dzięki ww. działaniom rynek pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie otworzy się i uczniowie po skończeniu zajęć będą bardziej zmotywowani i zaangażowani w poszukiwaniu pracy. U uczniów wzrosną kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji niezbędnych z punktu widzenia rynku pracy. Uczniowie nabędą umiejętności, które pozwolą im na zatrudnienie w zakładzie pracy, a tym samym w funkcjonowaniu w społeczeństwie.       

Być może absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach będą mieli możliwość kontynuacji realizacji pracy w lokalnych zakładach pracy.

Zakłady pracy na terenie miasta i gminy Suwałki będą chętniej przyjmować na zajęcia praktycznej nauki zawodu uczniów z upośledzeniem intelektualnym, a co za tym idzie w przyszłości ci uczniowie będą mieli szansę na zatrudnienie.

Komentarze (0)