Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim

Projekt trwa od: 01/05/2008 r. do 30/06/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Powiat Trzebnicki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • brak
 • Środki własne
 • Środki UE

Z danych statystycznych wynika, iż na 82 015 mieszkańców powiatu trzebnickiego około 12% (9 842) stanowią osoby niepełnosprawne, wśród których znaczny odsetek jest biernych zawodowo. Celem projektu jest aktywizowanie osób niepełnosprawnych  do powrotu do pracy bądź podjęcie pierwszych kroków na otwartym rynku pracy. Uczestnictwo w zajęciach pomóc ma  zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, nauczyć aktywności i samodzielności. Nabycie dodatkowych, adekwatnych do możliwości tych osób a jednocześnie pożądanych na rynku pracy umiejętności zawodowych, pomoże w zdecydowany sposób je zaktywizować. Zdiagnozowanym problemem tych osób jest ponadto ograniczenie w funkcjonowaniu z uwagi na pewne dysfunkcje. Trudności często wynikają z faktu zaniechania lub niewystarczającej rehabilitacji zdrowotnej. Przezwyciężenie oporów jakie niepełnosprawność może powodować w aktywnym poszukiwaniu pracy jest dla tych osób zasadniczą sprawą. Posiadane kwalifikacje zawodowe nie są często możliwe do wykorzystania z uwagi na posiadaną niepełnosprawność.

Główną ideą projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, która może się stać przyczyną ekskluzji społecznej tych osób. Celem zespołu zaangażowano w działania projektowe jest udzielanie wsparcia oraz niedopuszczenie do negatywnych zjawisk marginalizacji i izolacji adresatów projektu.

PCPR w Trzebnicy realizuje swoje zadania poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji i umiejętności społecznych uczestników projektu. Osoby niepełnosprawne poprzez uczestnictwo w grupowych warsztatach Treningu Kompetencji Społecznych (nauka rozpoznawania osobistych mocnych stron, doskonalenie umiejętności komunikacji swoich myśli, potrzeb i emocji, budowanie i utrwalanie pozytywnego oraz adekwatnego obrazu własnej osoby, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie), wzięcie udziału w indywidualnych spotkaniach z profesjonalnymi doradcami zawodowym oraz w licznych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań tych osób kursach i szkoleniach, zdobyły atrakcyjne umiejętności zawodowe i społeczne, która pozwoliły na przyjęcie aktywnej postawy wobec poszukiwania satysfakcjonującej ich pracy.

W ciągu 5 lat zrealizowaliśmy około 45 różnych kursów, szkoleń, warsztatów grupowych. Uczestnicy wzięli udział m.in. w kursach: prawa jazdy kat B,C, uprawnień na wózki widłowe, kosztorysowania, kursach języków obcych, ochrony, stylizacji, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, masażu, sekretarsko-asystenckich, obsługi kasy fiskalnej, spawania metodą Tig, operatora koparko-ładowarki, podnośnika koszowego, animatora czasu wolnego, mistrza fryzjerstwa, księgowości, archiwisty, arteterapii, florystyki, instruktora praktycznej nauki zawodu, języka migowego, opiekuna osoby starszej, photoshopu, projektowania ogrodów, przedsiębiorczości, pierwszej pomocy, wizażu, szybkiego czytania i uczenia się.

Wszyscy uczestnicy warsztatów grupowych otrzymują ciepły posiłek, mają zapewniony dostęp do ciepłych i zimnych napojów. W ramach projektu zwracane są również koszty dojazdu na różne formy wsparcia. Dotyczy to także opiekunów osób niepełnosprawnych.

W roku 2012 zorganizowaliśmy dla 11 chętnych osób indywidulaną terapię psychologiczną
w wymiarze 49 godzin oraz wyjazdowy 14-godzinny Trening Antydyskryminacyjny, który odbył się
w malowniczym Karpaczu.

Należy również podkreślić to, iż projekt oferuje nie tylko możliwość zmiany sytuacji zawodowej - ponadto umożliwia poprawę kondycji fizycznej i psychicznej dzięki uczestnictwu w 2-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym, który w całości sfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od roku 2013 ofertę projektową poszerzyliśmy o możliwość odbycia stażu u wybranego przez nich pracodawcy. Czas trwania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy. Wypłacane przez nas stypendium stażowe wynosi 1600 zł netto.W roku 2013 było 11 stażystów natomiast w roku 2014 planowanych jest kolejnych 14. 4 osoby odbywajace staż w roku 2013r. znalazły u tych swoich pracodawców dalsze zatrudnienie.  

Tegoroczną nowością jest również działalność na rzecz propagowania aktywności kulturalnej oraz fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez wyjazdy na sztuki teatralne czy sfinansowanie karnetów upoważniających do bezpłatnego korzystania z ofert trzebnickiego parku wodnego

Bezpośrednimi rezultatami osiągniętymi przez uczestników projektu są na pewno podwyższone kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje zawodowe i społeczne. Zdobyte umiejętności w trakcie realizacji kursów i staży przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności osoby na rynku pracy
a otrzymane w trakcie realizacji narzędzia ułatwiają aktywne funkcjonowanie w obszarze poszukiwania miejsca pracy. Wspieranie aktywności, samodzielności oraz autonomii tych osób są kluczowymi efektami uczestnictwa w projekcie.

Skutki 2-tygodniowej rehabilitacji zdrowotnej podczas turnusów w nadmorskich miejscowościach są również niepomierne z racji poprawy funkcjonowania organizmu oraz usprawnienia zaburzonych funkcji. 

Przewidywanymi oddziaływaniami długofalowymi będą: zdobycie umiejętności koniecznych do aktywnego poruszania się na rynku pracy, zmiana lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, nauczenie asertywności oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i osobistych, wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości, wzmocnienie własnych atutów w poszukiwaniu pracy, podniesienie samooceny i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, nawiązanie trwałych kontaktów interpersonalnych  z innymi uczestnikami i zespołem projektowym. 

Brak możliwoći. 

Komentarze (0)