Edukacja Włączająca

Projekt trwa od: 24/06/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Miasto na prawach powiatu: Wrocław
Gmina miejska
Gmina Wrocław
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Wybory
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Organizacje pozarządowe
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE
 • Środki sponsorów

Z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektów edukacji włączającej jest jak z wyjaśnianiem powodów wspierania osób niepełnosprawnych i tworzenia przestrzeni „bez barier”. Można napisać, że pozwala zapobiegać wykluczeniom społecznym i kulturowym, wspiera aktywizację, a także stanowi świadectwo społeczeństwa dojrzałego.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że bez zrozumienia „po co” i wiedzy „dlaczego”, działania wynikające jedynie z przepisów mogą być kompatybilne z tymi architektonicznymi, a realizowane przecież zgodnie z literą Polskiego Prawa Budowlanego. Wystarczy przecież wsiąść w samochód i odwiedzić łazienki stacji benzynowych, żeby przekonać się jak – w zgodzie z przepisami – przygotowano miejsca kompletnie nieprzyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Dlatego też tak istotna jest nie tylko tolerancja, ale także akceptacja i zrozumienie potrzeb uczniów i studentów z różnymi potrzebami w edukacji. Jednych i drugich, pobierających naukę, na różnych jej szczeblach. Z jednej bowiem strony zapobiegające tworzeniu się stereotypów wśród dzieciaków w wieku przedszkolnym, potem ich utrwalaniu w wieku szkolnym, czy w końcu właściwych wyborów studiów, pozwalających potem na znalezienie pracy, dających zawodową satysfakcję.

Właściwe wspieranie około 90-tysięcznej grupy mieszkańców z niepełnosprawnościami, a także turystów i seniorów stanowi priorytet w działaniach miejskich. Ich komplementarność opiera się na interdsycyplinarności wszystkich instytucji i jednostek miejskich. Nie można byłoby jednak mówić o ich szerokim zakresie, bez współpracy z przedstawicielami władz państwowych, wojewódzkich, a także – co niezwykle ważne – organizacji pozarządowych. Te ostatnie wspólnie z gminą Wrocław zrealizowały wiele ważnych projektów aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne. 

Edukacja włączająca nie pozostaje bowiem bez wpływu na społeczność Wrocławia i turystów, którzy odwiedzają miasto. Stąd tak niezbędne prace nad jej ulepszaniem i kontynuacją. 

Poza codziennymi działaniami (które nie sposób opisać w 2 tys. znaków) podejmowanymi przez gminę Wrocław, prowadzimy:

 1. Autorski program „Nauczanie kierowane dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” dla klas I-III oraz „Kuchnia dydaktyczna”  dla uczniów SPS 116 i GS 52 (Zespół Szkół nr 21).
 2. Autorski program nauczania uczniów z autyzmem (Zespół Placówek Oświatowych nr 2)   
 3. Program pilotażowy dla dzieci z Zespołem Downa realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem” (4 przedszkola z oddziałami integracyjnymi)

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych”.

 1. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” z Fundacją „Promyk Słońca”. Proponowany model pracy z uczniem, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Grupę docelową stanowią uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum objęci nauczaniem indywidualnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 2. „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne” (Szk. Podst. nr 46, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8). Projekt realizowany dla 66 uczniów, którego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania
 3. „Ekspresja talentów-integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych”..
 4. Kampania „Wrocław dla wszystkich” z Dolnośląskim Forum Integracyjnym, w tym wizyty w przedszkolach z etiudą (udział Lalki w-skerski) pt.: osoba z niepełnosprawnością i spotkania w szkołach z osobami niepełnosprawnymi, wydanie kart do gry z savouvirem wobec osób niepełnosprawnych
 5. Kampania „I Ty możesz być po naszej stronie”, a w tym przedstawienie dla uczniów szk. Podst. I gminazjów, a także wydanie bajki przełamującej stereotypy pt. Pączkowe Drzewo, ze Stowarzyszeniem Różowe Okulary,

Doradztwo dla studentów i abslowentów, a także konferencje ze Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości

ZMIANY W SIECI SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W LATACH 2010-2014      

 1. Przekształcenie MOS nr 1 przy ul. Jarzębinowej 24/26  w Specjalistyczną Poradnię Terapeutyczną przy ul. Borowskiej 101.
 2. Utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 przy ul. Borowskiej 101 (Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).
 3. Rozwiązanie  Zespołu Szkół Specjalnych nr 27 przy pl. Grunwaldzkim 3b. Zaprzestanie działalności Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 104  i Gimnazjum Specjalnego nr 57 przy pl. Grunwaldzkim 3b.
 4. Utworzenie przy ul. Wejherowskiej 28 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz zaprzestanie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul.  Wejherowskiej 28.

Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII przy ul. Białowieskiej 74a oraz włączenie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII do Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Białowieskiej 74a.

W roku szkolnym 2013/2014 w 157 oddziałach integracyjnych wychowaniem przedszkolnym oraz obowiązkiem szkolnym i nauki objętych jest 166 uczniów.

W roku szkolnym 2013/2014 w 166 oddziałach specjalnych wychowaniem przedszkolnym oraz obowiązkiem szkolnym i nauki objętych jest 1409 uczniów.

W roku szkolnym 2013/2014 w placówkach masowych wychowaniem przedszkolnym oraz obowiązkiem szkolnym i nauki objętych jest  161 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W roku szkolnym 2013/2014 do 17 placówek dowożonych jest 280 uczniów Dowóz dzieci niepełnosprawnych do wrocławskich szkół i placówek

W roku szkolnym 2013/2014 wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w placówkach publicznych objęto 245 dzieci.

Placówki niepubliczne:

 • Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne  „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Górnickiego 37a.

Osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które z różnych powodów funkcjonują na co dzień i incydentalnie we Wrocławiu są równoprawnymi obywatelami, którzy powinni mieć możliwość powszechnego korzystania z przestrzeni miejskiej. Odpowiedzią na te potrzeby jest Wrocławski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wrocław bez barier”. Stanowiąc element Uchwały Rady Miejskiej, wyznacza standardy, idee, kierunki działań – przyświecające polityce włączającej. 

Wrocławski Program na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”, od lat stawia na włączanie osób z niepełnosprawnością. Jak podkreślała Profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, uchwała i konkretne działania podejmowane we Wrocławiu, korespondują też z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy przekonani, że wynika to także z konsultacji ze środowiskiem zarówno kampanii zmieniających negatywny stereotyp nt. osób z niepełnosprawnościami, jak i dużych projektów dotyczących budów i remontów tak ważnych komunikacyjnie, społecznie, jak i kulturowo obiektów, jak: Port Lotniczy, ukończony w 2013 roku i modelowo przyjazny dla osób niepełnosprawnych Teatr Muzyczny Capitol, czy analizowany obecnie projekt dostosowania przejścia podziemnego przy ul. Świdnickiej. Tych działań – nigdy dość, podobnie, jak podejmowanych – w ramach edukacji włączającej

POTRZEBY i KIERUNKI DALSZYCH DZIAŁAŃ

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego np. z diagnozą autyzmu rozważamy rozbudowę placówek, czy też rozszerzenie systemu edukacji włączającej dla uczniów z autyzmem, a także programu pilotażowego dla dzieci z Zespołem Downa, w szkołach podstawowego. Kontynuować będziemy nauczanie kierowane dla dzieci z MPDz.

Trudno nie dostrzec potrzeby kontynuacji współpracy z organizacjami pozarządowymi na każdym szczeblu edukacji. Wtedy podejmowane projekty mają charakter kompletny.

Służby miejskie dokładają wszelkich starań, aby udoskonalać przestrzeń „bez barier”, choć zdajemy sobie sprawę, że tych działań nigdy dość, nie tylko we Wrocławiu, Polsce, ale i każdym mieście na świecie. Trudno jednak już dziś nie dostrzec wielu zmian, jakie dokonały się w ciągu ostatniej dekady.

Podejmowane we Wrocławiu działania, a także program „Wrocław bez barier” znajdują uznanie środowiska. Na jesieni minionego roku gmina została laureatem w ogólnopolskim konkursie „Samorząd Równych Szans”. Aplikowała do niego blisko setka miast z całego kraju, a jury złożone m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych statuetkami wyróżniło 16 z nich. Ponadto Samorząd Województwa uznał pracę Urzędu Miejskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, za najlepszą w regionie. We wrześniu Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przyznała także rzecznikowi ds. osób niepełnosprawnych wrocławskiego magistratu tytuł „Lodołamacza Specjalnego”. Jego działania doceniła też Rzecznik Praw Obywatelskich prestiżową i honorową nagrodą im. Pawła Włodkowica, 10 grudnia 2013 roku przy okazji obchodów Praw Człowieka podczas gali w Warszawie. Konkretne działania, wynikające wprost z realizacji zapisów uchwały realizowane są także we Wrocławskim Zakładem Aktywności Zawodowej, który otrzymał pierwszy na Dolnym Śląsku Certyfikat „Zakup Prospołeczny”.

Wrocław przez lata nie był przyjazny dla osób niepełnosprawnych, to są zaszłości sięgające pół wieku i nie da się ich naprawić w ciągu kilku lat. Dopiero ostatnia dekada doprowadziła do wielu inicjatyw, które zmieniły nasze miasto i ciągle zmieniają. 

Praca podejmowane przez gminę Wrocław, wspólnie z jednostkami i instytucjami miejskimi, a także z organizacjami pozarządowymi, mająca często niesztampowy charakter wynika z reakcji na potrzeby środowiska, a nie dla tytułów, stąd naturalnym jest jej możliwość i zasadność kontynuacji. Tak, by edukacja włączająca poszerzała kręgi powszechnej dostępności.

Kampania „Wrocław dla wszystkich”
Miejski projekt ma charakter interaktywny. Dzieciaki ze szkół i przedszkoli zadają pytania
Wrocławski Zespół Szkół Integracyjnych w ramach miejskiego projektu odwiedzili uczniowie i nauczyciele m.in. belgijskich
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu przełamuje bariery poprzez... sztuki walki.
Kampania informacyjna „Są reguły w sporcie i transporcie” realizowana przez MPK Wrocław i UM Wrocław
Stowarzyszenie „Razem” wspierające i edukujące dzieci z Zespołem Downa, silnie współpracując z gminą Wrocław m.in. poprzez Departament Edukacji. Na zdjęciu moment po odsłonięciu kolejnego we Wrocławiu krasnala z niepełnosprawnością – dzieciaki z Rzecznikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Na Ostrowie Tumskim stanął Trismoek z Zespołem Downa
Miejskie działania uwzględniają wsparcie i doradztwo dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Realizowane z NGO’sami i wykładowcami. Uwrażliwiając także studentów nie-niepełnosprawnych (w tym dziennikarzy) na potrzeby osób niepełnosprawnych
We Wrocławiu organizowane są liczne konferencje sprzyjające wymianie doświadczeń. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechała m.in. Minister Edukacji Narodowej, która przed panelami dyskusyjnymi spotkała się m.in. z Wiceprezydent Wrocławia Anną Szarycz i Dyrektorem Departamentu Edukacji – Jarosławem Delewskim, by mówić o praktykach wrocławskich i współpracy. Na zdjęciu w rozmowie z Rzecznikiem Prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomiejem Skrzyńskim
We Wrocławiu cyklicznie w ramach miejskiego projektu odbywa się Integracyjny Przegląd Teatrów realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych
W ramach różnych kampanii Dzieciaki z różną niepełnosprawnością odwiedzają w pełni dostępny Stadion Wrocław, by przełamywać bariery. Akurat na zdjęciu w ramach projektu „Stereotypożercy” z Fundacją Bene Facta

Komentarze (0)