Centrum Wsparacia Psychologicznego, Technicznego, Społeczno - Prawnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt trwa od: 01/03/2014 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
kujawsko-pomorskie
Ciechocinek
Gmina miejska
Gmina Miejska Ciechocinek
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Narządu ruchu
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępny transport
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia, Miejski Osrodek Pomocy Społecznej, Osrodek Sportu i Rekreacji
 • Środki własne
 • PFRON

Projekt dąży do zwiększenia samodzielności oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, umożliwiającej szerszy dostęp do wszelkich form życia społecznego i kulturalnego oraz pozwalający na podjęcie większej aktywności w różnych dziedzinach życia. W zadaniu udział wezmą beneficjenci rekrutujący się głównie z województwa kujawsko - pomorskiego, województw ościennych oraz innych rejonów Polski. Zakładamy duży udział osób z niepełnosprawnościami, które przebywają na leczeniu i rehabilitacji w Uzdrowisku Ciechocinek. Ciągłe doskonalenie jest procesem złożonym, jego głównym założeniem jest rozwijanie u osób z niepełnosprawnościami maksymalnych zdolności (w miarę możliwości) do wykonywania podstawowych, codziennych zajęć, przygotowanie do pracy zawodowej (umożliwienie kontynuacji) oraz stworzenie warunków do kontaktów ze społeczeństwem, a więc pełnej integracji. Istotnym elementem w umożliwieniu osobom z niepełnosprawnościami integracji, która ma zasadniczy wpływ na efektywność procesu adaptacji, jest akceptacja środowiska. Istotą tego procesu jest wyrabianie u osób z dysfunkcjami pozytywnych emocjonalnie form udziału w życiu społecznym i kształtowanie osobowości nie zamykającej się w lęku przed światem. Planowany projekt realizowany będzie w Centrum Niezależnego Życia. Szczególny nacisk będzie kładziony na doradztwo związane z zabezpieczeniem w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy. Wszyscy nasi instruktorzy to osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na własnym przykładzie pokazują, co można osiągnąć na drodze do aktywnego i pełnego treści życia, są dla innych "wzorcami osobowymi". Przy ich pomocy pokażemy w prosty i przekonywujący sposób, co można zyskać poprzez zajęcia aktywnej rehabilitacji. Koordynatorem będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. osób niepełnosprawnych.W razie uzasadnionej konieczności nasi instruktorzy dotrą do osób z niepełnosprawnościami w ich miejscach zamieszkania lub tymczasowego pobytu. Program projektu zakłada również działania dotyczące rehabilitacji w płaszczyźnie psychicznej. W tym celu prowadzone będą indywidualne konsultacje z terapeutami, których zamiarem będzie poprawa samooceny oraz niwelowanie negatywnych zachowań wynikających z niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego. Planowane działania mają również na celu udzielanie kompleksowej pomocy osobom z niepełnosprawnościami w ich adaptacji do nowych warunków życia.

W ramach zadania świadczone będą takie usługi jak:

1 - porady psychoterapeutyczne - dotyczące niwelowania złych zachowań, nawyków i przyzwyczajeń,

motywujące do zmiany trybu życia, zachęcające do współdziałania w grupie, mobilizujące do pracy nad sobą oraz autorehabilitacji.

2 - porady społeczno - prawne - przekazujące wiedzę na temat praw i przywilejów wynikających z rodzaju niepełnosprawności, informujące o aktualnych przepisach prawnych oraz możliwości ich egzekwowania.

3 - porady dotyczące dostępnych usług oraz sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych (doradztwo rehabilitacyjne) - doskonalące wiedzę na temat wspomagania procesu usprawniania poprzez zastosowanie odpowiednich metod rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych.

4 - porady i instruktarze instruktorów AR - udzielane przez osoby z niepełnosprawnościami, które na

własnym przykładzie pokażą jak istotna jest autorehabilitacja oraz aktywność własna.

5- użyczanie wózków aktywnych w ramach działania "Wózek przejściowy".

6- porady na temat seksualności osób z niepełnosprawnościami.

7- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

Nasze działania mają na celu skupienie pomocy dla BO - osób z niepełnosprawnościami w jednym miejscu. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu będą mogły uzyskać pomoc prawną, terapeutyczną / psychologiczną, pedagogiczną i rehabilitacyjną / będą mogły pobrać druki wniosków na programy celowe PFRON oraz innych instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, uzyskać też pomoc przy ich wypełnianiu. Beneficjenci zadania będą mogli skorzystać z czytelni, w której znajdować się będą informatory, czasopisma, gazety, poradniki oraz książki o tematyce związanej z usprawnianiem oraz niwelowaniem skutków niepełnosprawności. Zainteresowani będą mieli możliwość nieodpłatnego skorzystania z komputera, Internetu, telefonu i faksu, zrobienia kserokopii lub wydrukowania interesującej ich informacji. Nasi instruktorzy i terapeuci będą pomagali beneficjentom rozwiązywać ich problemy, będą doradzali lub proponowali gotowe, sprawdzone rozwiązania. Naszym podstawowym zamiarem jest zwiększenie samodzielności oraz wzmacnianie osób niepełnosprawnych na polu psychicznym oraz prawnym, by już nigdy osoba z niepełnosprawnością nie poczuła się bezradna, samotna, bezsilna załatwiając swoje codzienne sprawy.

Projekt wpłynie na wzrost aktywności własnej osób z niepełnosprawnościami. Spodziewamy się, że beneficjenci ostateczni dzięki projektowi nauczą się tego, co potem mogą i powinni czynić w domu. Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne pozwolą organizować sobie autorehabilitację w różnych warunkach i zrozumieć, że sukces można osiągnąć gdy aktywny tryb życia wejdzie w nawyk. W naszej koncepcji nie wiążemy ludzi z miejscem, beneficjenci mają sobie radzić w różnych sytuacjach i miejscach. Jeśli po przełamaniu barier psychicznych, poznaniu praw i przywilejów, zaznajomieniu się ze sprzętem rehabilitacyjnym, to się uda wówczas pojawiają się nowe potrzeby np. podjęcie lub kontynuowanie nauki, osiągnięcia niezależności materialnej po przez pracę, nawiązanie kontaktów ze środowiskiem. Wiele osób z niepełnosprawnościami jest zbyt późno zaopatrywanych w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, często osoby z nietrzymaniem moczu nie otrzymują informacji o tym, że istnieje i przysługuje im zaopatrzenie urologiczne, a to nie pozwala zaadoptować się w środowisku, w związku z czym często występuje lęk przed opuszczeniem szpitala czy w późniejszym okresie domu.W rehabilitacji osób niepełnosprawnych jednym z bardziej istotnych elementów jest przygotowanie do założenia rodziny. Uświadomienie osobom poruszającym się na wózkach, że mają prawo i możliwości założenia rodziny a także posiadania potomstwa jest jednym z podstawowych założeń naszego projektu, podczas gdy w Polsce w ogromnej ilości szpitali o tym się nie mówi. Brak jest także jakiejkolwiek terapii rodziny i informacji o sytuacji formalno - prawnej człowieka po wypadku, o tym co mu przysługuje i jaki obowiązują procedury. Niewiedza powoduje, że istnieje zakodowany w świadomości większości ludzi negatywny stereotyp osoby niepełnosprawnej. Jeżeli wyposażymy nie chodzącego pacjenta w odpowiedni wózek i nauczymy go z tego wózka korzystać, wyeliminujemy do minimum możliwość powstawania odleżyn, infekcji dróg moczowych, skostnień, przykurczów i potrzebę ich leczenia, zapobiegniemy licznym depresjom, frustracjom, nerwicom i uzależnieniom. Ma to również duży wpływ na względy ekonomiczne.

Projekt bedzie oddziałowywał długofalowo poprzez niwelowanie uprzedzeń, które są powszechne i niebezpieczne. Konsekwencją uprzedzeń jest obniżenie samooceny, która jest zasadniczym składnikiem życia każdego człowieka. Osoba z niską samooceną będzie uważała się za niegodną dobrego wykształcenia, dobrej pracy, rzadziej wykorzysta nadarzające się okazję. Za normę społeczną uznaje się sprawność i brak uszkodzeń czy zniekształceń ciała. Wszelkie odstępstwa od tej normy stanowią zagrożenie dla samooceny człowieka naruszające obraz własnej osoby. Samoocena osoby niepełnosprawnej ma znaczący wpływ na kształtowanie się wzajemnej relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi. Brak akceptacji własnej osoby powoduje uogólniony proces hamowania kontaktów z otoczeniem, a wiec komunikacji, która jest podstawowym warunkiem interakcji. Sugeruje się ścisły związek pomiędzy rodzajem niepełnosprawności a osobowością osoby niepełnosprawnej, zakładając, że naruszenie sprawności fizycznej człowieka ma głęboki wpływ na osobowość, że z określonym rodzajem niepełnosprawności wiąże się określony typ osobowości

Możliwość kontynuacji projektu poprzez rozwijanie pożądanych cech osobowości, kształtowanie postaw etycznych, wypracowanie obowiązku ciągłego samokształcenia i samousprawniania, poszerzania i pogłębiania umiejętności oraz dzielenia się swoim doświadczeniem. Dziedziny te w sposób naturalny są przystosowane do realizacji takich zadań, zaś ich rola nabiera szczególnej wagi w kontekście społeczeństwa, które jest coraz bardziej dynamiczne i naznaczone głębokimi zmianami społeczno-kulturalnymi, geopolitycznymi i technologicznymi. Należy dążyć do sytuacji, w której osoba niepełnosprawna przystosuje się do życia z niepełnosprawnością, a w tym zadaniu nieodzownym elementem jest pomoc profesjonalistów. Uzależnia się sukces rehabilitacji od zdolności przystosowawczych niepełnosprawnego oraz od poziomu świadczonej pomocy fachowej.

rehabilitacja usportowiona
rehabilitacja usportowiona
imprezy integracyjne - Bieg Solny
szkolenie wolontariuszy
szkolenie studentów fizjoterapii
szkolenie technika jazdy
porady wyjazdowe
Nagroda Burmistrza za promocje aktywności osób niepełnosprawnych dla Anny Dymnej
promocja Ciechocinka jako Miasta Bez Barier
zajęcia na Hali Sportowej OSiR

Komentarze (0)