Droga do samodzilności - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim

Projekt trwa od: 01/06/2008 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Powiat Sieradzki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • -
 • Środki UE

Głównym problemem jest niedostateczne wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, z rodzin zastępczych, młodzieży w  wieku 15-30 lat pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także najbliższego otoczenia tych grup na terenie powiatu sieradzkiego.

Osoby niepełnosprawne często ze względu na ograniczone możliwości psychofizyczne lub intelektualne napotykają na ogromne trudności podczas kontaktów społecznych i zawodowych. Osoby te cechuje często wycofanie z życia społeczności lokalnej, brak wiary we własne możliwości i brak samodzielności. Ich sytuację często pogarsza niski poziom wykształcenia lub brak kwalifikacji zawodowych, a także nie umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

W ramach realizowanego projektu w latach 2013 – 2014 dla osób niepełnosprawnych skierowano m.in.

- Warsztaty:

Droga do piękna – pozwala na określenie zalet i wad własnego wizerunku oraz uświadomienie znaczenia sztuki savoir vivre, właściwego wyglądu i jego aspektu psychologicznego w miejscu pracy i kontaktach z innymi;

Droga do zdrowia – pozwoli na zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem diet wspomagających leczenie schorzeń, otyłości i nadwagi. W ramach warsztatu będzie możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej w np.: gospodarstwie agroturystycznym lub podobnym gdzie będzie można zobaczyć jak wygląda produkcja ekologicznych produktów, Droga do twórczego działania- pozywa na zapoznanie uczestników z różnymi technikami plastycznymi m.in.: techniką dr coupage, filcu, frywolitką itp. Warsztat rozwija u uczestników umiejętności twórcze, a także pobudzi umiejętności wypowiadania swojego osobistego stosunku do otoczenia, a w szczególności pomoże uczestnikom w kształtowaniu osobowości oraz przygotowuje ich do twórczego działania w życiu społecznym.

- Szkolenia i kursy

- Indywidualne spotkania z psychologiem

- Grupowe doradztwo prawne – zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej;

- Grupowy wyjazdowy trening umiejętności i kompetencji społecznych – wprowadzenie elementów szczególnie ważnych przy wchodzeniu w „samodzielne życie” – umiejętności współpracy w grupie, zaznajomienie się z normami społecznymi i systemami wartości. Trening posiada formę wyjazdową co umożliwia większą integrację w grupie podczas 6 – dniowego pobytu.

- Sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego

- Zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo - zajęcia na basenie z rehabilitantami i/lub Nordic Walking

- Asystent/ka osób niepełnosprawnych – udzielanie pomocy szeroko rozumianej służącej zaspokojeniu ich potrzeb związanych z udziałem w działaniach zaplanowanych w projekcie, pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy.. Zakres usług asystenckich uzależniony jest od faktycznego stanu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

W ramach działań środowiskowych uczestnicy mogli skorzystać z :

- Impreza integracyjna "Rodzinna majówka" – impreza ma charakter integracyjno – sportowo – kulturalny.

- Wycieczki o charakterze edukacyjno – kulturalnym – uczestnictwo w kilkudniowych wyjazdach pozwoli na poznanie ciekawych zakątków kraju, a także zwiększy integrację uczestników projektu.

- Konferencja „Droga do samodzielności” – skierowana dla osób niepełnosprawnych oraz otoczenia. Konferencja na za zadanie przedstawienie form wsparcia, zarówno w ramach projektu jak i działalność instytucji w regionie.

- Opracowanie i druk informatora dla osób niepełnosprawnych – zawarte informacje dotyczą form wsparcia, praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, a także instytucji do których mogą zgłaszać się o pomoc.

- Spektakl profilaktyczno – edukacyjny – udział w działaniu ma za zadanie uwidocznienie problemów mających powiązania z problemem wykluczenia społecznego np. alkoholizm, narkomania oraz działania profilaktyczne skierowane na niwelowanie negatywnych zjawisk.

- Wieczór z kulturą – uczestnicy będą mogli wziąć udział w spektaklach teatralnych, operowych seansach filmowych itp.

- Konferencja podsumowująca połączona ze spotkaniem wigilijnym

Głównym celem jest rozwój aktywnej integracji wśród 203 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu sieradzkiego i upowszechnianie pracy socjalnej w okresie 01.01.2013 – 31.12.2014.

Poza tym projekt ma za zadanie m.in.:

- wzrost potencjału społeczno – zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego.

- poprawa sytuacji materialno – bytowej poprzez wsparcie finansowe uczestników projektu.

- wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia w wyniku realizacji działań o charakterze środowiskowym.

Wzmocnienie samooceny, motywacji do działania, podniesienie poziomu samokontroli uczestników projektu poza tym, integracja, zmniejszenie izolacji społecznej. Zmiana mentalności społecznej i negatywnego spostrzegania swojej jak i innych"odmienności".
 

W przypadku pozyskania środków będą realizowane te same bądź podobne działania.

Komentarze (0)