GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt trwa od: 01/01/2008 r. do 31/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Sianów
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Sianów
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Wybory
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Środki własne

Gmina Sianów jest niewielką gminą w powiecie koszalińskim, woj. Zachodniopomorskiego liczącą 13 159 mieszkańców. Miasto pozbawione przemysłu, borykające się z problemami podobnymi dla wielu innych małych gmin (starzejące się społeczeństwo, wzrost liczby osób niepełnosprawnych, bezrobocie, niski poziom wykształcenia). Niewielkie dochody i związane z tym ubóstwo to problem, z którym boryka się wiele rodzin w naszej gminie. Jeśli dodamy do tego długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność, to droga do wykluczenia i marginalizacji staje się oczywista.

Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom samorząd Sianowa uchwalił wieloletni Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, który w całości kierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Dzięki przewidzianym działaniom zapewniliśmy kompleksowe wsparcie tym wszystkim osobom, które z powodu swojej niepełnosprawności znalazły się okresowo lub długotrwale w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc finansowa na likwidację barier architektonicznych, zwiększenie dostępu do edukacji, usług medycznych i rehabilitacyjnych, likwidacja barier komunikacyjnych oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem to podstawowe założenia projektu.

Dostrzegając rosnącą liczbę osób niepełnosprawnych oraz problemy i trudności, z którymi borykają się niepełnosprawni oraz ich rodziny (większość z nich znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej) szukaliśmy skutecznych mechanizmów i narzędzi do rzeczywistego wsparcia. Stworzyliśmy program, który obejmuje osiem działań:

1) Utworzenie Gminnego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

2) Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych.

3) Likwidacja barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się.

4) Zwiększenie dostępu do edukacji.

5) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

6) Rozszerzenie dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych.

7) Integracja osób niepełnosprawnych.

Tworząc katalog wsparcia projektodawcy zwracali uwagę na realne potrzeby osób niepełnosprawnych, tak aby proponowana pomoc miała wpływ na poprawę ich funkcjonowania. Zapisy programu biorą pod uwagę przede wszystkim działania skierowane na likwidację wszelkich barier w dostępie do komunikacji, edukacji, usług medycznych i rehabilitacyjnych, doposażenia w sprzęt specjalistyczny oraz integrację. Wszystkie działania mają charakter systemowy i propagują aktywność osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia.

W ramach Programu od 2009 do 2012 roku 1396 osób niepełnosprawnych skorzystało z działań o charakterze środowiskowym, a 287 uzyskało wsparcie finansowe na częściowe pokrycie wydatków poniesionych na:

112 - badania kontrolne i specjalistyczne,

29 - zabiegi rehabilitacyjne,

16 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego (specjalistycznego),

3 - zakupu materiałów dydaktycznych,

19 - częściowe pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych,

9 - dojazdy na zajęcia szkolne,

4 - likwidację barier architektonicznych,

95 - likwidację barier komunikacyjnych (internet),

W okresie od 2008 – 2012 roku wydatkowano na wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych kwotę 305 594,78 złotych. Wśród rezultatów miękkich najważniejsze są: - podniesienie samooceny, - nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej, - przełamanie barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a ich otoczeniem.

Wieloletnie działania skierowane na wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków własnych gminy i budowany przez kolejne kadencje władz samorządowych Program to przykład, że wspólnotę samorządową tworzy cała społeczność. Przy dobrze ukierunkowanej polityce społecznej zawartej w Gminnej Strategii Rozwiązywani Problemów Społecznych z wykorzystaniem powołanego dla realizacji tych celów Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych można przewidzieć, że wsparcie to ma charakter długofalowy i będzie skierowany przede wszystkim na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.

Poczucie bezpieczeństwa jakie daje projekt osobom niepełnosprawnym, to podstawowe założenie jego twórców, dlatego też likwidacja barier, na które napotykają niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy stała się priorytetowym zadaniem samorządu.

Nasz projekt to przede wszystkim umożliwianie osobom niepełnosprawnym i ich bliskim rozpalić nadzieje i szanse na lepsze jutro. Swoimi działaniami wywołujemy uśmiech na twarzach rodzin i osób niepełnosprawnych. Sprawiamy, że przełamują bariery i wychodzą naprzeciw problemom, które napotykają na swojej drodze. Poprzez Program wspieramy osoby niepełnosprawne i ich rodziny, wyrównujemy szanse, integrujemy społecznie, dajemy silny bodziec do działania. Doświadczenie 4 lat w realizacji programu potwierdza zasadność działań osłonowych wobec osób i rodzin zmagających się z niepełnosprawnością zasługuje na upowszechnianie w środowiskach samorządowych.

Dlatego też wychodząc na przeciw realnym potrzebom osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Sianów samorząd lokalny przewiduje kolejne edycje realizacji Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Niezależnie od środków pozyskiwanych na realizację innych projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską lub Budżet Państwa, każdego roku w budżecie gminy znajdują się środki na realizację programu oraz funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Komentarze (0)