Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Ząbkowice Śląskie pn. Ja też potrafię

Projekt trwa od: 04/03/2014 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Ząbkowice Śląskie
Gmina miejsko-wiejska
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej Integracja
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
1-20
Lokalny
 • Umysłowa
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • 7-18
 • 19-25
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • wolontariusze z Gminy Ząbkowice Śląskie
 • Środki własne
 • Inne

Projekt "Ja też potrafię " jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i będącej w trudnej sytuacji materialnej. Skomplikowana sytuacja egzystencjalna osób z grupy docelowej oprócz konsekwencji finansowych i emocjonalnych, dodatkowo grozi wykluczeniem społecznym. Realizujące podmiotowy projekt Stowarzyszenie "Integracja" jako jedna z niewielu organizacji pozarządowych działa na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Stowarzyszenie organizuje szereg specjalistycznych zajęć oraz pomoc w aspekcie prawnym, zdrowotnym, rodzinnym i materialnym. Program projektu jest dostosowany do potrzeb beneficjentów i systematyczne uczestnictwo w zajęciach zaplanowanych w ramach projektu stwarza realną możliwość rozwoju ruchowego oraz zdobycie podstawowych umiejętności wyrównujących szanse edukacyjne poprzez uzyskanie konkretnych kompetencji, min. zdolności uczenia się, komunikacji społecznej, samokontroli, świadomości własnych potrzeb, świadomości własnych emocji i modulacji ich ekspresji, co ma również znaczenie w kształtowaniu zrównoważonych relacji rodzinnych.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej Integracja zaplanowało od 4 marca 2014r. do 31 grudnia 2014r. następujące działania:

 •         Profesjonalne zajęcia świetlicowe (70 godzin) dla 20 uczestników. Spójne programowo zajęcia odbywają się raz w tygodniu od 16h do 18h. Prowadzący to wykwalifikowana osoba oraz opiekunowie z wolontariuszami. Uzupełnieniem zajęć będzie praca z członkami rodzin i osobami wskazanymi przez beneficjentów projektu.
 •         Organizacja dwóch jednodniowych wycieczek metodycznych pod hasłami: "Pokonujemy bariery, pokonujemy granice...", "Integracja z kulturą i sztuką".
 •         Zajęcia z hipoterapii w trzech cyklach po 5 godzin.
 •         Organizacja i przeprowadzenie 30.05.2014r. XVII Ząbkowickiej Olimpiady Integracyjnej.

W XVII Olimpiadzie Integracyjnej  uczestniczyło 11 grup integracyjnych z Gminy Ząbkowice Śląskie:
Szkoła Podstawowa Nr 3 - sześć grup, Publiczne Przedszkole Nr 4 - jedna grupa, Publiczne Gimnazjum Nr 1 - dwie grupy, Ośrodek Szkolno- Wychowawczy - jedna grupa, podopieczni Stowarzyszenia "Integracja" - jedna grupa,
wolontariusze (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych, Publiczne Gimnazjum Nr 1, Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy) i zaproszeni Goście. Liczba wszystkich uczestników wyniosła 380 osób. W trakcie XVII Olimpiady odbyły
się pokazy sportowe i artystyczne (np. integracyjny taniec "Jezioro Łabędzie" oraz aerobik z balonami wspólny dla
wszystkich osób obecnych na Wydarzeniu), zostały rozegrane konkurencje sportowe. Na zakończenie grupy integracyjne,
wolontariusze oraz Goście uczestniczyli we wspólnym grillu.

Uczestnictwo w projekcie umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostęp do różnych form terapii zakładających troskę o rozwój ruchowy i emocjonalny beneficjentów, pozwala nabyć szereg nowych umiejętności społecznych, zwiększyć poziom edukacji i uwrażliwić na sztukę. W trakcie realizacji zadań projektu "Ja też potrafię" przestrzegana jest zasada akceptacji, zrozumienia potrzeb, prowadzenia dialogu bez uprzedzeń. Dzieci i młodzież niepełnosprawna otrzymują wsparcie dla samodzielnej organizacji swojego wolnego czasu. Zajęcia ukierunkowane są na indywidualne podejście  i metody pracy, co gwarantuje optymalną stymulację psychofizyczną dla każdego uczestnika.

Realizacja wszystkich zadań zaplanowanych w ramach projektu "Ja też potrafię" poszerzy krąg ludzi i instytucji współpracujących na rzecz podnoszenia standardu życia osób niepełnosprawnych w aspekcie edukacji, rekreacji, kultury i opieki prawnej. Każde z zajęć zaproponowanych dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej skutkuje wzrostem samooceny i motywacji uczestników do komunikacji z otoczeniem, co z kolei prowadzi do lepszego funkcjonowania w sytuacjach stresowych i radzenia sobie z emocjami. Szczególnie takie przedsięwzięcie jak XVII Ząbkowicka Olimpiada Integracyjna determinuje pozytywne zmiany w postrzeganiu zjawiska niepełnosprawności przez społeczeństwo i pomaga w pełniejszej asymilacji osób niepełnosprawnych- w tym przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- nie tylko z rówieśnikami, lokalną społecznością, lecz także z członkami najbliższej rodziny. 

Zarząd Stowarzyszenia Integracja podobnie jak w latach poprzednich, będzie organizował i przeprowadzał liczne zajęcia dla osób niepełnosprawnych, konstruowane na zasadach przedstawionych w projekcie "Ja też potrafię". W skład tych specjalistycznych działań wchodzi: organizacja kolejnych Ząbkowickich Olimpiad Integracyjnych, corocznych Pielgrzymek i Rajdów Integracyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi dla realizacji celów statutowych, nadzorowanie zajęć świetlicowych, oferowanie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w różnych rodzajach terapii (muzykoterapia, arteterapia, hipoterapia, techniki plastyczne, zajęcia ruchowe oparte na metodach pedagogiki specjalnej), motywowanie społecznosci lokalnej, placówek edukacyjnych, ośrodków sportowych, zespołów rehabilitacyjnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych i osób z ich najbliższego otoczenia do podjęcia odpowiedzialności za prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz do angażowania się w aktywność szkoleniową i wolontariat.    

Zajęcia z hipoterapii jak zawsze dostarczają niepełnosprawnym dzieciom moc niezapomnianych miłych wrażeń.
Inauguracja XVII Ząbkowickiej Olimpiady Integracyjnej rozpoczęła się od uroczystego wniesienia flagi olimpijskiej.
Nagrody dla uczestników XVII Olimpiady Integracyjnej.
Taniec Jezioro Łabędzie.
Pani Irena Szewczyk - Prezes Stowarzyszenia Integracja.
Jedna z konkurencji sportowych XVII Olimpiady Integracyjnej
Aerobik z balonami.
Pan Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich

Komentarze (0)