Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych drogą do niezależności i samodzielności

Projekt trwa od: 01/11/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
podlaskie
Miasto na prawach powiatu: Białystok
Gmina miejska
Miasto Białystok
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Choroby narządu wzroku
 • Głuchoślepota
 • Epilepsja
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Zatrudnienie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Stowarzyszenie MY dla Innych
 • Środki własne
 • PFRON

Osoby niepełnosprawne należą do najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym grup na rynku pracy.  Jak wynika z danych z powiatowych urzędów pracy najrzadziej pracujące i najmniej aktywne zawodowo są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z tzw. schorzeniami specjalnymi m.in z upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi, epilepsją czy też całościowymi zaburzeniami rozwoju. Możliwości  podjęcia przez nich zatrudnienia są niestety  bardzo ograniczone. Tymczasem praca w życiu każdego człowieka zajmuje szczególne miejsce. Między innymi pełni funkcję instrumentalną, dzięki której uzyskiwane są środki do zapewnienia godziwej egzystencji. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia jest ważnym elementem mającym wpływ na podejmowanie decyzji o założeniu własnej rodziny. Praca wyznacza również poziom jednostkowej niezależności, a także miejsce w hierarchii społecznej,  jest  źródłem pozytywnej samooceny i istotnym elementem samorealizacji.

Przyczyny takiego stanu zagrożenia wykluczeniem są różne m.in. : niskie kwalifikacje, stereotypowe postrzeganie przez pracodawców, wyuczona bezradność, nieumiejetność poruszania się po rynku pracy. Dużą barierą jest również nadmiernie chroniąca postawa rodziców i opiekunów, którzy nie wspierają osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji. Niekiedy przyczyną takiego postępowania jest obawa o utratę świadczeń socjalnych niekiedy zaś brak wiary w możliwości członka rodziny.

Powyższe problemy powodują  konieczność opracowania systemu zindywidualizowanego wsparcia osób niepełnosprawnych  w zakresie szeroko pojętej  rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

 

Warsztaty Symulacji Pracy

Mając na względzie specyficzne potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzeniem umysłowym  w podjęciu zatrudnienia, a także napotykane przez nich bariery,  opracowano formułę warsztatów symulaji pracy, gdzie w bezpiecznej dla nich sytuacji mogą wejść w rolę pracownika.  W ramach projektu benificjenci przechodzą szkolenie BHP, zostają zapoznani z regulaminem pracy, otrzymują  zakres  czynności, poznają prawa pracownicze, podpisują także listę obecności i poznają swego przełożonego. Działania prowadzone są w dwóch pracowniach - Segregacji i konserwacji przedmiotów  oraz Pracowni kreacji przedmiotów. Podopieczni uczą się  wykonywania czynności zawodowych związanych z renowacją i odświeżaniem ubrań, mebli, bibelotów itp. Każda osoba ma opracowany indywidualny plan pracy. Ponadto osoby mające trudności w poruszaniu się (ruchowym czy też przestrzennym), mają możliwośc skorzystania z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Zadanie zostało zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej. Ze środków dotacyjnych zostało zakupione wyposażenie  - ( pralka, suszarka, narzędzia, maszyna do szycia, stacja parowa, nizbędne meble) oraz pokryto koszty związane z wynagrodzeniem zatrudnionej kadry.  W roku 2013  w projekcie udział wzięło 11 osób niepełnosprawnych, w roku bieżącym kolejne 15  osób otrzymało wsparcie w ramach projektu.

Po zakończeniu udziału w warsztatach dalszym  etapem aktywizacji jest możliwość odbycia stażu bądź praktyk na otwartym rynku pracy.

Sklep charytatywny

Powstanie sklepu charytatywnego jest naturalną konsekwencją działania warsztatów symulacji pracy. Po dokonaniu podsumowania powyższego projektu za rok 2013 niezbędnym okazało się poszerzenie spektrum działań aktywizujących o miejsce, w którym można byłoby zaprezentować efekty pracy warsztatów. Zainspirowano tym samym organizację, której zlecono prowadzenie warsztatow symulacji pracy do podjęcia nowego wyzwania. Dzięki dużemu wsparciu logistycznemu i organizacyjnemu  pracowników Urzędu Miejskiego w miesiącu maju sklep otworzył swoje podwoje. W chwili obecnej zatrudnione zostały dwie osoby niepełnosprawne ( byli uczestnicy warsztatów symulacji pracy), których wspiera pełnosprawna instruktorka. Kolejna osoba niepełnosprawna odbywa w sklepie staż zawodowy. Zakłada się, iż praca w sklepie charytatywnym ma charakter przejściowy i osoby niepełnosprawne po nabyciu nowych umiejętności oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego będą zatrudnianie na otwartym rynku pracy.

Formuła sklepu pozwala osobom  biorącym udział w warsztatach symulacji pracy na urealnienie swoich dokonań, gdyż to właśnie przygotowywane przez nich przedmioty stanowią atrakcyjny towar. Ponadto łącząc warsztaty i sklep w spójną całość osoby niepełnosprawne mają większe możliwości rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, gdyż znacząco zwiekszył się zakres wykonywanych czynnosci m.in. o kontakty z darczyńcami i klientami.

Wszystkie dochody sklepu utrzymujacego sie z darowizn przeznaczane są na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

 

Trener Pracy

Miasto Białystok aktywnie odpowiedziało na zaproszenie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i włączyło się w  realizację innowacyjnego projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych "Trener Pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych". Przedstawiciel Urzędu Miejskiego brał udział w wizytach studyjnych w Irlandii oraz spotkaniach roboczych, a w chwili obecnej pełni funkcję mentora trenerów pracy w województwie podlaskim. Zdobyte doświadczenia zaowocowały pracami nad przygotowaniem miejskiego programu trenera pracy. Jego celem będzie wsparcie osób niepełnosprawnych mających szczególne trudności w wejściu na rynek pracy  w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia w otwartym środowisku pracy. Zakłada się zatrudnienie 4 trenerów pracy wyłonionych spośród aktualnie realizujących projekt PFRON co ma zapewnić wysoką jakość świadczonych usług. Każdy z trenerów będzie miał pod opieką od 6 do  7 osób niepełnosprawnych. Program zapewni komplementarność działań aktywizujacych zawodow w mieście wzmacniając również potencjał placówek takich jak warsztaty terapii zajęciowj czy też ośrodki wsparcia. Planowany termin uruchomienia programu - sierpień 2014 r.

- zwiększenie poziomu samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych,

- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

- pozytywny wizerunek w społeczeństwie,

- integracja społeczna.

- poprawa sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych,

- poprawa wizerunku osoby zaburzonej psychicznie i upośledzonej umysłowo jako pełnoprawnego uczestnika życia społecznego,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

- przełamywanie negatywnych stereotypów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Projekty realizowane będą w trybie ciągłym. Na bieżąco prowadzona będzie ich ewaluacja i ewentualne modyfikacje zgodne z potrzebami niepełnosprawnych mieszkańców miasta. Nie przewiduje się jednak zakończenia ich realizacji. 

Sklep charytatywny
Sklep charytatywny
Sklep charytatywny
Sklep charytatywny
Sklep charytatywny
Sklep charytatywny
Warsztaty symulacji pracy
Warsztaty symulacji pracy
Warsztaty symulacji pracy
Warsztaty symulacji pracy

Komentarze (0)