Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - kompleksowy projekt wsparcia osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrocławskim

Projekt trwa od: 01/06/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Powiat Wrocławski
Powiat
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Kątach Wrocławskich
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich, Powiat Wrocławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
 • Środki własne
 • PFRON
 • Inne

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” działa na rzecz osób niepełnosprawnych skupionych wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. W środowisku tym zauważono wiele potrzeb, których lokalne instytucje nie są w stanie zaspokoić. W celu ich sprecyzowania przeprowadzono badania ankietowe wśród grupy osób z niepełnosprawnością, które wykazały aż u 85% osób zainteresowanie wsparciem skierowanym wyłącznie do tej grupy. Wyniki badań oraz codzienne obserwacje członków Stowarzyszenia pokazują, iż osoby niepełnosprawne są zagrożone wykluczeniem społecznym,
co spowodowane jest m.in. niewystarczającym dostępem do edukacji, kultury, opieki zdrowotnej, informacji o przysługujących im prawach. Widocznym skutkiem jest ich niepełny udział w życiu społecznym, a co za tym idzie – izolacja od otoczenia. Ponadto postawy osób zdrowych utrudniają przeciwdziałanie tendencjom marginalizacji.

Problem niepełnosprawności równie mocno, co osób z dysfunkcjami, dotyczy ich najbliższych. Bardzo często obserwowane są niewystarczające umiejętności wychowawcze wśród rodziców i opiekunów, które przejawiają się nadopiekuńczością bądź zupełnym brakiem zainteresowania trudnościami dziecka. Wskutek tego pojawia się wyuczona bezradność i uzależnienie
od pomocy innych.

Pomysł realizacji ww. projektu był efektem partnerstwa lokalnego na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością, zawiązanego pomiędzy Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" z Kątów Wrocławskich jako lidera oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. W gminach należących do Powiatu Wrocławskiego brakuje miejsc umożliwiających reintegrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. O braku odpowiedniej infrastruktury, która umożliwiłaby osobom niepełnosprawnym pełny udział w życiu społecznym, stanowi w dużej mierze przewaga obszarów wiejskich w obrębie Powiatu. Mimo bezpośredniego sąsiedztwa z miastem Wrocław, które zapewnia szeroki dostęp do instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, dla mieszkańców Powiatu odległość oraz koszty finansowe są często barierą nie do pokonania. W konsekwencji osoby te pozostają w domach, zaniżając swoje potrzeby edukacyjne i ograniczając dostęp do kultury, a napotykane bariery wywołują tworzenie się postaw roszczeniowych i zniechęcenie do podejmowania aktywności.

1. Konferencja otwarcia – podczas konferencji w dniu 13.06.2014 r. przedstawiono założenia projektu „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” oraz odbyła się dyskusja na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrocławskim.

2. Punkt informacyjno-konsultacyjny - 4 godziny w tygodniu w Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dyżurował konsultant, który udzielał informacji dotyczących praw osób niepełnosprawnych, możliwości uzyskania pomocy finansowej i innego rodzaju wsparcia oraz pomagał w wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów.

3. Klub Biedronka - grupa wsparcia dla dzieci i rodziców.

Raz w miesiącu organizowane były zajęcia dla dzieci i rodziców, w trakcie których uczestnicy brali udział we wspólnych zajęciach ruchowych prowadzonych z wykorzystaniem elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Rodzice brali udział w warsztatach psychoterapeutycznych prowadzonych przez psychologa. W tym czasie dzieci pozostawały pod opieką pedagogów - uczestniczyły w zajęciach kulinarnych, spożywały wspólny posiłek przy przygotowanych przez siebie potrawach, brały udział w zajęciach plastycznych. W czasie spotkania obecny był również logopeda, który prowadził indywidualne zajęcia dla dzieci i ich rodziców, aby zmotywować i nauczyć rodziców pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy.
W ramach działań klubu odbył się również wyjazd integracyjny do kina, w którym wzięły udział 52 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami.

4. Szkolenia dla osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi - w trakcie trwania projektu zorganizowano 5 warsztatów szkoleniowych, których tematyka związana była z problemami osób niepełnosprawnych i opieką nad nimi. Skierowane były one do osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi: rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników socjalnych, studentów i innych zainteresowanych tematyką. W każdym szkoleniu brało udział od 40 do 80 osób. Spotkania prowadzone były przez zaproszonych specjalistów i dotyczyły nastepującej tematyki:

 1. wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka,
 2. praca z dziećmi  i młodzieżą z nadpobudliwością psychoruchową,
 3. praca z dziećmi autystycznymi,
 4. agresja osób niepełnosprawnych,
 5. seksualność dorosłych osób niepełnosprawnych.

5. Rehabilitacja ruchowa – przeprowadzono 110 godzin rehabilitacji, w trakcie których prowadzono zajęcia grupowe i indywidualne, stosując następujące metody:

 • ćwiczenia czynne,
 • ćwiczenia czynne wspomagane,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • masaż leczniczy,
 • zajęcia z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego wg Weronii Sherborne.

Ponadto zakupiono sprzęt do rehabilitacji: drabinkę, obciążniki, taśmy do ćwiczeń i piłki rehabilitacyjne.

6. Doradztwo zawodowe – przez 4 godziny w miesiącu podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym uczestnicy mogli uzyskać:

 • ocenę profilu osobowościowo-zawodowego przy wykorzystaniu różnych ćwiczeń, testów i kwestionariuszy zawodowych,
 • odniesienie zebranych informacji do rynku pracy, jego możliwości i oczekiwań pracodawców,
 • Indywidualny Plan Działania (IPD), który pozwolił usystematyzować kroki do osiągnięcia wypracowanych celów (np. wybór kursów, podjęcie pracy, zmiana zawodu/branży, etc.).

Z tej formy wsparcia skorzystało 8 uczestników projektu.

7. Indywidualne konsultacje psychologiczne – przez 4 godziny w tygodniu osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie w atmosferze dyskrecji, zrozumienia i życzliwości mogli otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych. Ponadto prowadzona była indywidualna psychoterapia. Z konsultacji psychologicznych skorzystały 33 osoby niepełnosprawne oraz 23 opiekunów.

8. Indywidualne konsultacje psychiatryczne – przez 5 godzin w miesiącu osoby zainteresowane mogły skorzystać z diagnozy psychiatrycznej, otrzymały możliwość wprowadzenia lub kontynuacji farmakoterapii, mogły uzyskać rzetelne poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego. Ponadto istniała możliwość uzyskania wniosków lekarskich niezbędnych podczas ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, objęcie nauczaniem specjalnym, przyznanie świadczeń rentowych. Z konsultacji psychiatrycznych skorzystały 23 osoby niepełnosprawne oraz 15 opiekunów.

Realizacja projektu „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” pozwoliła osiągnąć następujące rezultaty:

1. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym, poprzez: 

 • wydanie ulotki promocyjnej, w której umieszczono informacje na temat kultury wobec osób niepełnosprawnych; ulotka została rozpowszechniona w środowisku lokalnym,
 • zaprezentowanie swoich umiejętności przez niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich podczas konferencji otwarcia projektu, w której wzięło udział 36 osób reprezentujących różne środowiska: osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób niepełnosprawnych, przedstawiciele instytucji samorządowych, przedsiębiorcy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i przedstawiciele instytucji pracujących z osobami niepełnosprawnymi,
 • przeprowadzenie 5 warsztatów szkoleniowych, w których uczestniczyło w sumie 236 osób, pogłębiając swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych, pracy z nimi i opieki.

2. Efektywna rewalidacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz zmiana sytuacji rodzin uczestników, stworzenie możliwości podniesienia jakości życia ich członków, podniesienie stopnia aktywności i zaradności oraz poczucia własnej wartości u osób niepełnosprawnych dzięki poniższym formom wsparcia:

 • pomoc psychiatryczna i psychologiczna - uczestnicy zmienili swoje podejście do korzystania z pomocy psychologa i psychiatry, ich wewnętrzne opory zostały zminimalizowane, pacjenci w spokojny sposób mogli porozmawiać o swoich problemach, otrzymać poradę;
 • uczestnictwo w działaniach Klubu Biedronka pozwoliło osiągnąć nastepujące rezultaty:
  - przełamanie bariery przed wyjściem w środowisko, kontaktami z innymi osobami,
  - chęć korzystania ze wsparcia rodzin dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  - integracja i nawiązanie przyjaznych kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami spotkań klubowych,
  - rozbudzona ciekawość oraz zainteresowanie nową formą aktywności i kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez np. wspólne oglądanie filmu, odkrywanie i przeżywanie nowych wrażeń opartych nie tylko na biernym poznawaniu, ale przede wszystkim na działaniu,
  - umiejętność organizacji czasu wolnego,
  - rozwijanie spostrzegawczości i wyobraźni oraz kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych, tj. w autobusie, w kinie, itp.,
  - kształcenie pozytywnych relacji między dzieckiem a rodzicem,
  - odkrycie i uświadamianie możliwości dziecka,
  - rozwinięcie predyspozycji i zdolności poznawczych dzieci,
  - usprawnienie manualne i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  - włączenie rodziców w proces edukacyjno-terapeutyczny dzieci i w przedsięwzięcia rewalidacyjne;
 • udział w zajęciach z doradcą zawodowym – uczestnicy zdobyli wiedzę o tym, jakie oczekiwania mają najczęściej pracodawcy, o cechach dobrego pracownika, uzyskali ocenę profilu osobowościowo-zawodowego, zebrane informacje odnieśli do rynku pracy i oczekiwań pracodawców;
 • działalność punktu konsultacyjnego przyczyniła się do uzyskania przez uczestników:
  - stypendiów socjalnych,
  - stypendiów „Zdolny Uczeń”,
  - dalszego dofinansowania na kontynuowanie nauki dla usamodzielniającej się uczennicy,
  - renty socjalnej,
  - dowodu osobistego,
  - konta bankowego,
  - udziału w projekcie „Postaw na aktywność” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej przyczynił się do:
  - poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  - poprawy koordynacji ruchowej,
  - poprawy ogólnej wydolności organizmu,
  - eliminowania wad postawy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Kątach Wrocławskich zaczynają być postrzegane w środowisku lokalnym jako miejsce, do którego osoby niepełnosprawne mogą się zwrócić o pomoc o szerokim zakresie. Dzięki uzyskiwanemu wsparciu coraz więcej osób z niepełnosprawnością będzie brało aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym integrując się z najbliższym otoczeniem. Przyczyni się to również do wzrostu poczucia własnej wartości u tych osób oraz zmiany percepcji niepełnosprawności wśród ludzi zdrowych.

Część prowadzonych w trakcie projektu działań nadal jest kontynuowana przez członków Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Od stycznia 2014 roku projekt finansowany  jest ze środków Stowarzyszenia.

W ramach projektu prowadzone są:

 • doradztwo w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, który mieści się w siedzibie Stowarzyszenia,
 • rehabilitacja zdrowotna,
 • doradztwo zawodowe,
 • zajęcia dla dzieci i ich rodziców w Klubie Biedronka.
Konferencja otwarcia
Zajęcia w ramach Klubu Biedronka
Zajęcia w ramach Klubu Biedronka
Zajęcia w ramach Klubu Biedronka
Zajęcia w ramach Klubu Biedronka
Zajęcia w ramach Klubu Biedronka
Zajęcia w ramach Klubu Biedronka
Warsztaty szkoleniowe
9

Komentarze (0)