Gdyńskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 03/06/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Miasto na prawach powiatu: Gdynia
Gmina miejska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Zatrudnienie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA, Zespół Szkół Specjalnych nr 17, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 • Środki własne

Gdyńskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych to współpracująca ze sobą sieć organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i szkół publicznych w celu wypracowywania skutecznych rozwiązań problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  Bezpośrenim impulsem powstania partnerstwa była wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia samorządu, jego jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych w procesie aktywizacji zawodowej oraz konieczność zapewnienia wsparcia w dalszej aktywności życiowej absolwentom szkół specjalnych. Ponadto warsztaty terapii zajęciowej, niejednokrotnie traktowane przez rodziców osób niepełnosprawych jako ośrodki wsparcia, w niezadawającym stopniu przygotowywały uczestników do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a z drugiej strony zasoby społeczności lokalnej w zakresie wsparcia osób niepelnosprawych w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia okazywały się niewystarczające. Odrebną kwestią jest zapewnienie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościmi sprzężonymi, w tym szczególnymi schorzeniami.

W związku z tym w 2012 roku, aby uporządkować i ujednolicić jakość usług w wtz rozpoczęto prace nad tworzeniem Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowo-Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej, której poświęcono 20 spotkań. Wypracowany dokument poddano szerokim konsultacjom społecznym, które wpisały się w ideę Gdyńskiego Dialogu – procesu partycypatywnego budowania usług społecznych.

Proces dochodzenia do Standardu w formie spotkań, dyskusji i konsultacji pokazał płaszczyzny współpracy i określił nowe zadania, które stanęły przed grupą:

- wypracowanie skutecznych form wzajemnej komunikacji i informacji,

-  określenie zasobów sieci oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

- określenie zakresu i zapotrzebowania na dedykowane formy wsparcia i opieki,

- konieczność wspólnego zdobywania wiedzy w zakresie różnorodnych dostępnych form aktywizacji zawodowej, w tym rozwoju ekonomii społecznej,

- wypracowywanie rekomendacji kierunków działań i konkretnych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawych w gminie

- podejmowanie wspólnych działań na rzecz osób niepelnosprawnych i ich rodzin.

Partnerstwo ma formułę otwartą, uczestniczą w nim przedstawiciele samorządu, MOPS i jego jednostek, organizacji pozarządowych i szkół specjalnych.

Opracowanie i wdrożenie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowo - Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej,

Powołanie do życia zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Standardu, składającego się z przedstawicieli MOPS i pracowników WTZ; cykliczne spotkania zaowocują dwoma półrocznymi raportami z ewaluacji Standardu,

Przygotowywanie rzetelnej diagnozy zasobów i potrzeb opartej na danych ze szkół, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarzadowych (zostanie określona liczba osób niepełnosprawnych, które są objęte wsparciem oraz tych, które w ciągu najbliżych pięciu lat trafią do systemu wsparcia (absolwenci gdyńskich szkół) dla dorosłych osób z niepełnosparwnością intelektualną oraz zostanie określony profil potrzeb tych osób, tak by można zaplanować jak najbardziej adekwatne wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej)

Wypracowanie rekomendacji do podejmowania działań

Organizacja corocznej imprezy Gdyński Magiel Twórczy, którego celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną Gdyni poprzez prezentację szeroko rozumianej twórczości i umacnianie pozytywnych relacji społecznych. Uczestnicy WTZ, ośrodków wsparcia oraz instytucje zaangażowane w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i gdyńskie szkoły specjalne mają okazję do zaprezentowania swojej działalności, twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej.

Wspólne podwyższanie umiejetności i poszukiwanie inspiracji w zakresie ekonomii społecznej (dwa wyjazdy studyjne - Poznań i Stegna)

Organizacja spotkań dla rodziców uczniów szkół specjalnych ( informacja o sieci wsparcia dla absolwentów szkół specjalnych, zebranie informacji o oczekiwaniach rodziców dotyczących aktywizacji ich dzieci po zakończeniu edukacji)

Organizacja cyklu warsztatów dla rodziców osób niepełnosprawnych i profesjonalistów ( dorosłość osób z niepełnosparwnością intelektuaną, zatrudnienie wspomagane)

Organizacja cyklicznych spotkań partnerstwa w myśl zasady: rozmawiamy, planujemy i działamy

Powstało rzeczywiste partnerstwo OPS, NGO i szkół specjalnych, które bazując na swoich zasobach, możliwościach i wzajemnej współpracy współtworzy sieć oparcia dla osób niepełnosprawych

Nastąpiła znaczna poprawa komunikacji oraz dobry przepływ informacji pomiędzy partnerami

Zorganizowano 3 edycje imprezy Gdyński Magiel Twórczy, których celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną Gdyni poprzez prezentację szeroko rozumianej twórczości i umacnianie pozytywnych relacji społecznych.

Opracowano i wdrożono Gdyński Standard Rehabilitacji Zawodowo- Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej,

Powołano do życia zespół ds. monitoringu i ewaluacji Standardu,

Przygotowywano rzetelną diagnozę zasobów i potrzeb opartą o dane ze szkół, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowych

Wypracowano rekomendacje do podejmowania działań zwiększających ofertę aktywizacji społecznej i zawodowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w gminie

Zorganizowano dwa wyjazdy studyjne w ramch wspólnego szukania inspiracji w zakresie ekonomii spolecznej

Zorganizowano kilkadziesiąt cyklicznych spotkań partnerstwa w myśl zasady: rozmawiamy, planujemy i działamy

Przewidujemy, że ciągła, wspólna praca na rzecz wsparcia osób niepełnosprawych, rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością przyniesie wymierne efekty w postaci dobrze zaplanowanych i zrealizowanych, adekwatnych do potrzeb działań, na które będziemy poszukiwali wspólnie finansowania wewnatrz społeczności lokalnej jak i na zewnatrz m.in: środki z UE.

Sieć wsparcia dla osób niepełnosprawnych będzie możliwie kompletna i adekwatna do potrzeb odbiorców, a wciąż współpracujące partnerstwo będzie barometrem badającym i reagującym na stale zmieniające się potrzeby. Kluczowym elementem jest ciągły dialog, w którym udział biorą wszyscy zainteresowani kwestiami niepełnosprawności.

Partnerstwo jest możliwe o ile organizacje i instytucje będą widziały potrzebę wspólnego działania. Osiągnięte do tej pory rezultaty wspólnej pracy, wypracowywane rekomendacje i możliwości ich realizacji w gminie daje uczetsnikom partnerstwa poczucie sprawczości, a jednocześnie odpowiedzialności za podejmowane działania. Partnerstwo powstało z tej samej  potrzeby różnych podmiotów, ma dużą szansę na dalszą wspólną pracę, tym bardziej, że w wyniku współpracy powstaje wiele nowych pól wspólnych działań.

Gdyński MAgiel Twórczy Edycja 2014 -ulotka
plakat Gdyńskiego Magla Twórczego
gdyński standard rehabilitacji zawodowo - społecznej w wtz
Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Komentarze (0)