Aktywna Gmina Gogolin

Projekt trwa od: 01/09/2012 r. do 19/03/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
opolskie
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Gogolin
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Dostępny transport
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Szkoły podstawowe z terenu Gminy Gogolin, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, Stowarzyszenie Okaż Serce Innym, wolontariat
 • Środki własne
 • Środki sponsorów

Po zakończeniu programu współfinansowanego przez PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2006-2010 w ramach którego zakupiono sprzęt rehabilitacyjny staneliśmy przed dylematem co dalej. Wydział Zdrowia UM w Gogolinie zwrócił się do Burmistrza Gogolina z prośbą o znalezienie miejsca, w którym można by rozszerzyć usługi w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej. Na terenie gminy nie istniała bowiem żadna jednostka, która świadczyłaby kompleks usług rehabilitacyjnych skierowanych do najmłodszych dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów.

Wizja utworzenia Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego Dzieci i Młodzieży i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Osób w Wieku 50+ została poparta przez władze lokalne z sektora publicznego jak i przez prywatnych przedsiębiorców. Burmistrz Gogolina przeznaczył na ten cel pomieszczenia przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie, które zostały wyremontowane tak zwanym systemem gospodarczym. Wiele lokalnych firm wsparło projekt oferując swoją pomoc w postaci materiałów budowlanych i usług remontowych. Największą pomoc uzyskano od Fundacji Aktywni w Regionie, która przekazała granty w wysokości 49.500 zł. Kwotę tą wykorzystano na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Ośrodek zaczął swoją działalność we wrześniu 2012 r., ciesząc się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Do końca roku z naszych usług skorzystało aż 60 beneficjentów. Utworzenie centrum wsparcia na terenie gminy wypełniło lukę w świadczeniach medycznych, wpływając na wygodę mieszkańców poprzez gwarancję usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania, jednocześnie obniżając koszty związane z dojazdami na rehabilitację do miast ościennych. Utworzenie ośrodka jest również uzupełnieniem systemu świadczeń zdrowotnych i programów realizowanych przez samorząd terytorialny.

Gmina Gogolin ze środków własnych realizuje programy zdrowotne, na które średnio przeznacza ok. 45 tys. zł rocznie. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie jest wykonawcą przesiewowych badań, które zleca Gmina Gogolin w zakresie wad postawy, chorób kardiologicznych, schorzeń słuchu i wzroku uczniów klas podstawowych. Dzieci poddane badaniom skryningowym kwalifikowane są do grup ryzyka a następnie kierowane na terapię do Centrum przy GOZ w Gogolinie.

Główną potrzebą realizacji projektu było niesienie pomocy małym dzieciom z pierwotnymi i wtórnymi schorzeniami. Uważamy, że jak najszybsze wychwycenie zaburzeń zdrowotnych i podjęcie natychmiastowej terapii jest w stanie zapobiec przyszłej niepełnosprawności i poprawić komfort życia dziecka. Myślą przewodnią w realizacji programów zdrowotnych Gminy nie jest tylko leczenie niepełnosprawności, lecz przede wszystkim zapobieganiu jej powstania. Beneficjentami ośrodka są dzieci, ich opiekunowie oraz osoby starsze bez ograniczeń wiekowych.

Ośrodek do realizacji swoich celów dysponuje gronem wykwalifikowanych specjalistów oraz sprzętem medycznym najwyższej generacji. Ponadto wieloletni wysiłek władz samorządowych stworzył bogatą infrastrukturę rekreacyjno-sportową, która jest wykorzystywana do aktywizacji fizycznej mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Na halach sportowych, basenie oraz sieci boisk Orlik odbywają się imprezy prozdrowotne organizowane przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych między innymi z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji.

- Edukacja i profilaktyka

- Rehabilitacji dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, zanikami mięśniowymi, wodogłowiem oraz chorobami genetycznymi (Zespół Pradera-Williego, mukowiscydoza, dystrofia mięśniowa)

- Indywidualne oraz grupowe zajęcia korekcyjne dzieci z wadami postawy, zajęcia zapobiegające progresji skrzywień kręgosłupa skutkujących powikłaniami zdrowotnymi i niepełnosprawnością.

- Konsultacje z neurologiem, psychologiem, logopedą i prawnikiem

- Fizjoterapia z wykorzystaniem metody PNF, elementami terapii NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej.

- Dzieci jak i osoby dorosłe korzystają z nowoczesnych urządzeń BIOVAL, które działa na zasadzie sprężenia zwrotnego Biofeedback.

- Grupowe zajęcia aktywności ruchowej przeznaczone dla osób w podeszłym wieku (współpraca z ATW oraz Klubem Seniora

- Dowóz osób najbardziej potrzebujących do Centrum Aktywizacji pojazdem (własność Gminy Gogolin) przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Wczesna diagnostyka oraz rehabilitacja początkowego stanu niepełnosprawności wpływa na rozwój dziecka.

- Rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymują wsparcie pschoterapeutyczne

- Wszelkie zajęcia usprawniające są indywidualnie dopasowywane do potrzeb pacjenta, co wpływa na jego potencjał rozwojowy.

- Im więcej ruchu – tym mniej wizyt u lekarza - Kompleksowy system badań przesiewowych poprzez diagnozę oraz rehabilitację zabezpiecza Gmina Gogolin oraz jej jednostka organizacyjna.

Bieżące działania Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego Dzieci Młodzieży i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Oraz Osób w Wieku 50 plus przy GOZ w Gogolinie wpisują się w wieloletnią strategię rozwoju Gminy Gogolin. Na lata przyszłe przewiduje się ulepszanie tej jednostki poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz zabezpieczenie dodatkowych miejsc pracy również dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Praca ciągła w latach następnych.

Komentarze (0)