Budowa Innowacyjno - Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście

Projekt trwa od: 01/10/2009 r. do 20/08/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Stare Miasto
Gmina wiejska
Gmina Stare Miasto
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Inne
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki sponsorów
 • Inne

Budowa nowego ośrodka edukacji przedszkolnej była dla Gminy Stare Miasto priorytetową inwestycją.

Gmina Stare Miasto ze względu na swe położenie (gmina podmiejska Konina) ma dodatnie saldo migracji. Napływ ludności w przeważającej części dotyczy młodych małżeństw, które na terenie gminy znajdują pracę i poszukują dla swoich dzieci przedszkola gwarantującego odpowiedni czas pobytu, warunki lokalowe i wysoki poziom edukacji. Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście funkcjonuje od 1975 r. Wówczas jeden oddział dla 18 dzieci mieścił się w przedwojennym budynku, który nie spełniał wymogów placówki przedszkolnej. Sytuacja demograficzna wymusiła utworzenie w latach 2005 – 2011 kolejnych 9 oddziałów zamiejscowych przedszkola.

Ze względu na to, iż baza lokalowa dotychczasowegoprzedszkola była niewystarczająca na potrzeby przedszkolaków, wiele dzieci było zmuszonych do uczęszczania do przedszkoli w pobliskim mieście Konin. Jednocześnie na terenie gminy brakowało placówki wsparcia dziennego, w której szczególne wsparcie otrzymałyby dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz pochodzące z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem było podjęcie decyzji o budowie Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej, który będzie pełnił funkcję nowoczesnego przedszkola oraz świetlicy socjoterapeutycznej.

Decyzja o budowie Innowacyjno – Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej podparta była pismem złożonym do Wójta Gminy Stare Miasto w dniu 15 listopada 2007r. przez Radę Rodziców i Przedszkole Samorządowe, w efekcie którego 14 grudnia 2007r. odbyło się spotkaniewładz samorządowych z Radą Rodziców i Dyrekcją Przedszkola. Na spotkaniu ustalono, że do końca czerwca 2008r. poprawiona zostanie dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy placówki. Ponadto podjęto decyzję, że w przypadku braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych rozbudowa przedszkola uwzględniona zostanie w projekcie budżetu na rok 2009.

Z uwagi na trudną sytuację finansową rozpoczęto intensywne działania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które umożliwiłyby realizację inwestycji. Niestety budowa przedszkoli została wyłączona z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, co w konsekwencji zamknęło Gminie drogę, aby pozyskać na ten cel środki z Unii Europejskiej. W związku z tym podjęto starania o wsparcie inwestycji z budżetu państwa. Wielokrotnie wysyłano w tej sprawie petycję podpisaną przez 500 mieszkańców Gminy Stare Miasto do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wsparcie finansowe, angażowano posłów i senatorów. Niestety odpowiedź zawsze sprowadzała się do tego samego – edukacja przedszkolna jest zadaniem własnym gminy i nie ma możliwości pozyskania środków z budżetu państwa na ten cel. Podjęto również działania aby inwestycję wsparła Fundacja KGHM Polska Miedź, która współfinansuje wiele projektów na rzecz rozwoju edukacji i rozwoju społecznego. Jednakże również tutaj nie uzyskano akceptacji.

Budżet gminy Stare Miasto w okresie 2009-2012 kształtował się na poziomie około 32 mln złotych. W roku 2009 kiedy rozpoczęto inwestycję, deficyt Gminy Stare Miasto wynosił 42,86% w stosunku do dochodów. Dlatego Gmina prowadząc działania ostrożnościowe, nie mogła zaciągnąć kolejnego kredytu, aby zrealizować całą inwestycję. Koszt tej inwestycji to 4,2 mln zł więc było to ogromne wyzwanie dla naszego samorządu. Ze względu na brak środków zewnętrznych budowa inwestycji i jej finansowanie było rozłożone w czasie. W roku 2008 zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2009 zabezpieczono dalsze środki umożliwiające jednak tylko rozpoczęcie inwestycji. Do końca 2010 roku pomimo ogromnych trudności finansowych udało nam się oddać stan surowy zamknięty obiektu. Wartość prac na tym etapie kształtowała się na poziomie 2 mln złotych. Jednakże sytuacja budżetowa w roku 2011 wymusiła decyzję, aby wstrzymać budowę. Dopiero lata 2012-2013 pozwoliły osiągnąć zamierzony cel i zakończyć całą inwestycje. Wpływ na to miały dwa czynniki:

a) z uwagi na fakt, że obiekt będzie pełnił funkcję dla osób niepełnosprawnych udało się pozyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 180 tys. zł

b) ogłoszony przetarg zakładał wykonanie całości robót do końca 2012 roku, a płatność zgodnie z zapisami SIWZ rozłożona została do 2014r. Jedynie taki montaż finansowy pozwolił nam pomimo trudnej sytuacji finansowej zakończyć budowę Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej, a przy tym nie zadłużyć gminy powyżej progów określonych przepisami prawa.

Poniesione koszty i uzyskane dofinansowanie:

Koszt budowy budynku z wyposażeniem to 4,2 mln zł

Dofinansowanie z PFRON – 180 tys. zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW – 25 tys zł.

Firma VKF Renzel – 56 tys. zł (m. in. współfinansowanie wyposażenia placu zabaw)

Centrum Handlowe FERIO – 75 tys. zł

Przy rozbiórce starego budynku przedszkola pracowało 4 pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście, którzy przepracowali 320 godzin. Wykorzystano koparko-ładowarkę i ciągnik z przyczepą. Łączny koszt rozbiórki wyniósł 24 tys. zł. Przed przystąpieniem do wyburzania budynku zostały z niego zdemontowane wszystkie elementy wyposażenia takie jak: grzejniki, instalacja wodna i CO, pokrycia podłóg i ścian, okna i drzwi. Ręcznie zostało również rozebrane pokrycie dachu wraz z więźbą dachową, co pozwoliło odseparować papę przeznaczoną do utylizacji oraz drewno, które zostało przeznaczone dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście. Gruz powstały z rozbiórki wykorzystany był na potrzeby utrzymania dróg gminnych.

W dniu 9 czerwca 2013 roku został zorganizowany „Festyn Rodzinny – Bawmy się Razem” mający na celu pozyskanie dodatkowych środków na doposażenie sal w nowym przedszkolu. Impreza odbyła się z inicjatywy Rady Rodziców oraz Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście. Dzieci z każdej grupy zaprezentowały się w przygotowanej części artystycznej, były piosenki, tańce i wierszyki. Zebrano kwotę 15 tys. zł (z czego 5 tys. złotych w gotówce zebrano podczas trwania festynu, pozostała część kwoty wpłynęła od sponsorów na konto placówki). Pozwoliło to na zakup talerzy, sztućców, piasku, kostki brukowej, wykładzin do wszystkich sal, żaluzji pionowych, nawozu do trawników, kory, itp. W organizacji festynu wzięło udział 40 osób (rodzice, nauczyciele, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście).

Inwestycję zakończono w drugiej połowie 2013 r., a już we wrześniu w Innowacyjno – Integracyjnym Ośrodku  Edukacji Przedszkolnej rozpoczęto rok szkolny.

Innowacyjno – Integracyjny Ośrodek Edukacji Przedszkolnej to budynek dwukondygnacyjny bez barier architektonicznych, wyposażony w 6 sal dydaktycznych, kuchnię, salę rehabilitacyjno-środowiskową, pomieszczenia administracyjne, sanitariaty. Dostępność do pomieszczeń parteru zapewnia pochylnia. Konstrukcja budynku i zastosowane materiały mają wpływ na zwiększenie izolacyjności budynku i jego energooszczędność. Zastosowanie technologii proekologicznych pozwoli na funkcjonowanie placówki w sposób minimalizujący ewentualne zanieczyszczenia powstające podczas naturalnej eksploatacji budynku (ogrzewania, wytwarzania zanieczyszczeń kanalizacyjnych). W obiekcie zastosowano wiele ciekawych rozwiązań architektonicznych. Modernistyczna bryła obiektu, barwna elewacja oraz oryginalna stolarka okienna tworzą niezwykłe połączenie funkcjonalności z efektownością. W centralnym punkcie budynku umiejscowiono ogród zimowy – przeszklone z 4 stron pomieszczenie do uprawy roślinności. Na piętrze znajdują się sale zabaw stylizowane na komnaty zamkowe. Zagospodarowany został teren wokół budynku poprzez budowę placu zabaw, dróg wewnętrznych oraz zieleni towarzyszącej.

Dane szczegółowe obiektu:

Powierzchnia całkowita parteru budynku 725,57m²

Powierzchnia całkowita wybudowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej: 1 515,37m²

Dane techniczne budynku:

 • Pow. Zabudowy: 872,37 m²
 • Pow. Całkowita: 1 515,37 m²
 • Pow. Użytkowa: 1 245,48 m²
 • Kubatura: 6 670,00 m²
 • Ilość kondygnacji: 2
 • Długość(całkowita): 25,19 m
 • Szerokość (całkowita): 39,36 m< 40,00 m
 • Wysokość zabudowy: 8,60 m <10,0 m

W związku z malowniczym położeniem budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego lasku, Gmina Stare Miasto zrealizowała projekt z zakresu edukacji ekologicznej skierowany do najmłodszych dzieci – przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych (klasy I-III). Projekt pod hasłem „Baśniowy las wita was – edukacja ekologiczna dla najmłodszych”, na który pozyskano dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 25 000,00 zł brutto, objął zagospodarowanie lasu i utworzenie ścieżki edukacyjnej – leśnej dla najmłodszych z elementami baśni. W ramach przedsięwzięcia wykonano 4 tablice dydaktyczne opisujące zasady zachowania się w lesie, budowę warstwową lasu, typową roślinność leśną, typowych mieszkańców lasu. Poza tablicami dydaktycznymi umieszczono karmniki dla ptaków leśnych (każda grupa przedszkolna będzie opiekowała się jednym z nich). Przy karmnikach ustawiono tablice informacyjne w ilości 5 szt., opisujące gatunki ptaków (charakterystycznych dla tego miejsca). W centralnej części lasku ustawiono małą architekturę tj. altankę leśną – miejsce zatrzymania przedszkolaków, przeprowadzenia zajęć terenowych. Wzdłuż wytyczonej ścieżki umieszczone zostały kosze na śmieci oraz ławeczki leśne (3 szt.). Wykonano także nasadzenia roślinności leśnej (utworzone zostały enklawy o pow. ok. 10 m2, w których nasadzono m. in. konwalię leśną, bluszcz, czosnek niedźwiedzi itp.). Wszystkie enklawy opisane zostały tabliczkami gatunkowymi.

Do lasu zaprasza „brama” z postacią Kubusia Puchatka. W ramach przedsięwzięcia wydano również folder edukacyjny (przewodnik) dla najmłodszych w ilości 3 tys. sztuk. Ze względu na brak barier architektonicznych ścieżka ta jest łatwo dostępna dla osób niepełnosprawnych

W nowobudowanym obiekcie przedszkolnym, dodatkowo w ramach tzw. pilotażu innowacyjnego wykonany został tzw. „ogród zimowy” o powierzchni ok. 10 m2 znajdujący się w centralnej części budynku, za szkłem. Dzieci mają możliwość zapoznania się z roślinnością zimozieloną, jest to ogród „na wyciągnięcie ręki”.

Podczas oficjalnego otwarcia obiektu zorganizowano konferencję regionalną pt.: „Razem możemy lepiej – tworzymy dobry  i przyjazny klimat dla każdej rodziny”. Udział w niej wzięli m.in. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dorota Zawadzka – uznany psycholog dziecięcy, Starosta Koniński Małgorzata Waszak oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, który stwierdził „że ta staromiejska placówka to teraz najładniejszy budynek w Wielkopolsce”. Podczas konferencji poruszono m.in. zagadnienia związane z: polityką prorodzinną, sytuacją rodzin wielodzietnych, radzeniem sobie z problemami wychowawczymi oraz problematyką niżu demograficznego. W konferencji udział wzięło prawie 200 osób, które na otwarcie Innowacyjno – Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej przybyły z prezentami dla przedszkola i przedszkolaków. Dzieci otrzymały nowe zabawki, dyrektor generalny sieci dyskontów „Biedronka” ufundował 80 paczek ze słodyczami, zabawkami i przyborami plastycznymi. Dwóch przedsiębiorców zakupiło 5 rowerków – docelowo ma ich być co najmniej 10, aby przedszkolaki mogły utworzyć sekcję rowerową. Dzięki temu będą mogły zapoznawać się z organizacją ruchu drogowego i zasadami bezpieczeństwa na drodze już od najmłodszych lat.

 

Innowacyjność tego projektu polegała na stworzeniu ośrodka, który stanie się miejscem realizacji zajęć opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych, rehabilitacji ruchowej i społecznej dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Ponadto będzie też miejscem wsparcia dla rodzin zagrożonych zjawiskami patologicznymi głównie problemem alkoholowym, w tym dorosłych członków tych rodzin. Dzięki tak szerokiemu spektrum działania Ośrodka będzie on efektywnie wykorzystywany i zabezpieczy potrzeby społeczności lokalnej. Regulamin Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej zakłada, że pomieszczenia w nim się znajdujące w godzinach porannych będą wykorzystane na potrzeby przedszkola integracyjnego, natomiast w godzinach popołudniowych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej.

Obiekt jest otwarty w godzinach od 06:30 do 17:00 w tym czasie dzieci maja zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry oraz wyżywienie w postaci 3 posiłków.  Wyposażone jest w salę rehabilitacyjno – środowiskową oraz 2 gabinety terapii indywidualnej. W placówce funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden integracyjny, do których uczęszcza 142 dzieci. W przedszkolu realizowane są zajęcia wymagane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w przepisach oświatowych. Dodatkowo w sali rehabilitacyjno – środowiskowej prowadzone są zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych - rehabilitacja ruchowa oraz terapia sensoryczna. Z kolei w gabinetach terapii indywidualnej z dziećmi nie tylko niepełnosprawnymi pracują: psycholog, logopeda oraz pedagog.

Utworzona świetlica socjoterapeutyczna działa na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dominującą metodą pracy w świetlicy jest socjoterapia. Placówka zapewnia w szczególności: pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych; stałą pracę z rodziną dziecka; pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny; pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie rożnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu; kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem; pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie podwieczorku; realizację indywidualnego programu korekcyjnego, psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii wynikających z przeprowadzonej diagnozy dziecka; organizację zajęć grupowych i indywidualnych dla rodziców, w tym warsztaty w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych; stałą współpracę ze szkołą, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Organem prowadzącym placówkę jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście.

Nowe przedszkole jest w pełni przystosowane do najnowszych standardów edukacyjnych. Będzie dobrze służyło całej społeczności, a przede wszystkim w jego murach wychowa się wielu najmłodszych mieszkańców gminy Stare Miasto.

W związku z ogromnym zainteresowaniem ścieżką edukacyjną – leśną, w 2014 roku planuje się kontynuację przedsięwzięcia tj. zagospodarowanie dalszej części lasu poprzez wytyczenie ścieżki oraz zamieszczenie interaktywnych tablic zewnętrznych (3 szt.), które będą pozwalały na poznanie przez przedszkolaków świata zwierząt oraz odszukać leśne dzieci i ich mamy, cykle rozwojowe w świecie zwierząt, rozpoznawać gatunki drzew i krzewów. Wzdłuż ścieżki umieszczone zostaną ławki leśne wraz z koszami na śmieci (po 2 szt.). Ponadto zagospodarowany zostanie teren pomiędzy placem zabaw a lasem – na powierzchni około 40 m2 zostaną zakupione i nasadzone rośliny zielone.

Poprzedni budynek
Innowacyjno - Integracyjny Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście
Barwna elewacja Innowacyjno - Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście
Zimowy ogród wewnątrz budynku Innowacyjno - Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej
Ścieżka edukacyjna - leśna Baśniowy las wita was (brama wejściowa)
Ścieżka edukacyjna - leśna Baśniowy las wita was
Jedna z przestronnych sal w Innowacyjno - Integracyjnym Ośrodku Edukacji Przedszkolnej
Jedna z sal zabaw stylizowanych na komnaty zamkowe
W oficjalnym otwarciu obiektu wziął udział Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

Komentarze (0)